52 Anne Marie Anundsdatter

Anne Marie ble døpt[i] 22 desember 1782 og som fadre hadde hun Anne Maria Hansdatter Heller; Inger Jacobsdatter Berger; Landsmand Grønneberg; Christian Endorph; Søren Persen Halle; og Christen Jacobsen Mandvig.

Foreldrene var Sergeant Anun Olsen Eidsted og Marte Jørgensdatter – hvornår de hadde giftet seg er ikke slått fast, men det var vel før 1780.

Før Anne Marie hadde de fått datteren Maren, hun var blitt døpt[ii] 16 januar 1780 og hadde fadrene Kari Olsdatter Halle; Petrea [NN]; [NN] Lars Jacobsen Solberg; Jacob Olsen [NN]; Ole Olsen Sjømann; og Jon Sørensen Houen.

Om Edstein og foreldrene forteller Lorens Berg[iii]:

          «Jernverkets forvaltere bruker Edstein. 1741 fik forvalter ved Fritsø jernverk Valdemar Terkelssøn tillatelse til at drive Eidsten.
          Vi faar i denne tid nogen oplysninger om gaarden. De saadde 10 tdr. Havre, 4-5 tdr. Byg, rug og hvete, fik 70 lass høi. De fødde 2 hester, 17 kuer, 3 ungnaut, 10 sauer. Av skogen kan leveres 30 lester kul i aaret og litt hustømmer; en hel del eik, især indengjerds. Jord skikket til rydning findes. Forvalter Terkelsen kjøper gjødsel i Helgeroa. Framhusene nye, vel indrettet, har takstein, men ikke sydd endnu. Uthusene er ogsaa gode, har takstein.
          Terkelssøn avløses 1757 av forvalter Eilert Bruun som bygslet gaarden paa vanlig vis. Da han 1775 overdrog fæstet til en bonde, fik han 600 daler i avstaaelse. Det viser at de to forvaltere, som jo ikke kunde bo her til stadighet, har faat gaarden godt opdrevet, og sikkert ogsaa har sat husene i god stand.
          Sersjant Anun Olssøn, 1775-89. han var af Sandi-ætten. Forældrene Ole Kristenssøn og Mari Anunsdatter bodde paa Nordre Dolvi og hadde to sønner, Kristen og Anun. Kristen fik Nordre Dolvi, Anun, som var underofficer, kjøpte sig ind paa Eidsten. Familjen var velstaaende. Kristens og Anuns navn hørtes stadig paa tinge; de laante ut penger mot pant eller kjøpte jordlodder his og her av pengeforlegne arvinger. Anun eidstein fik tæring og døde 1789, bare 43 aar. Han var gift med Marte Jørgensdatter, datter av Møller Jørgen Hanssøn ved Halle. De hadde to døtre, Anne Maria og Maren. Skiftet efter Anun holdes i 1790 og viser store tal: Løsøre for 1 155 daler, jordegods (part i Sandi) 500, kontanter, pantebrev, gjældsbevis 3092 daler. Til sammen midler 4 747. Lit gik fra, saa arvesummen blev 4 640 daler.
          En saa rik enke som Marte Eidsten blev selvfølgelig ikke sittende længe i enkestand. Det var friere nok. Hun valgte lensmanden».

 

Sergeant Anund Olsen Edsted døde høsten 1789 og ble begravet[iv] fra Berg kirke 27 oktober det året.

Marte Jørgensdatter brukte ikke mye tid på å finne sin nye mann, Enkemannen og Lensmannen Hans Andersen Grønneberg. De ble viet[v] – hjemme i huset, efter kongelig bevilling – 7 juli 1791. Som kausjonister hadde de Gunder Ingstad og Hans Koch.

Året efter bryllupet overtok Grønneberg bygslen på Edsten. Om slekten hans kan man lese i Lorens Berg[vi]:

          «Grønneberg-ætten som lensmanden hørte til, har krav paa nærmere omtale. Ætten indtok en fremskutt plads i Larvik-egnen sidst paa 1700-tallet og de første aartier i 1800-aarene. Et medlem av ætten blev ogsaa Eidsvolds-mand. Den har sit navn efter gaarden Grønneberg i Tjølling. Her bodde en selveier-familje som vi skal følge fra 1720 av. Da optræder Anders Nilssøn som eier av en part i gaarden. Han løste til sig resten og kom omfram til at eie Vestre Varil og part i Oksholmen. Anders Nilssøn var gift med Olaug Andersdatter, og de hadde en stor barneflok. 1772 6. februar holdes skifte efter ham». Hans arvinger er enken Olaug og følgende børn: 1. Anders Anderssøn Grønneberg, 37 aar, bodde i England. 2. Kristen Anderssøn Grønneberg, 33 aar, bodde i Larvik. 3. hans Anderssøn Grønneberg, 31 aar, lensmand paa Brunlanes. 4. Johannes Anderssøn Grønneberg, 25 aar. Var død uten arvinger før 1792. 5. Klaus Anderssøn Grønneberg, 22 aar. 6. Ingebret Anderssøn Grønneberg, 19 aar. 7. Gjertrud Andersdatter Grønneberg, 28 aar. Se nedenfor. 8. Anne Maria Andersdatter Grønneberg, død før 1772, hadde været g.m. Anders Larssøn Nedre Rauan. De bodde paa Mo i Kvelde. To sønner: Lars, bodde paa Mo; Anders, hadde 1772 arbeide paa Fritsø jernverk».

Med andre ord, da Anne Maries mor giftet seg for annen gang var det to slekter med ganske betydelige resurser som kom sammen – det var vel kanskje hovedmotivet for ekteskapet.

Bare ett barn av dette paret er funnet: Anne Elisabet som kom til verden sensommeren 1791 og ble hjemmedøpt. Dåpen[vii] ble bekreftet 28 august det året. Marthe og Hans hadde nok funnet hverandre enda raskere enn formalitetene antyder. Ett barn fikk dåpen stadfestet – men egentlig var det tvillinger; det andre barnet var dødfødt.

Og det barnet som var døpt, døde samme dag som det ble født: den dagen ble begravet[viii] «Lensmand Hans Grønnebergs Tvillinge Døtre», 1 dag gamle.

Anne Marie ble, rimeligvis, konfirmert da hun var omkring 14-15 år gammel, altså midt i 1790-årene, men kirkebøkene for Brunlanes prestegjeld inneholder ikke opplysninger om dette.

I 1801[ix] finner man Anne Grønneberg – navnet er litt forkortet – hos sin mor og stefar på Ejdsteen. Hun er 19 år gammel. Utenom foreldrene og henne selv består husstanden av hennes søster Maren og stefarens tre sønner, Ole (18); Friderich (20); og Anders (22) som allerede var rukket å bli styrmann. Og det sedvanlige tjenerskapet som hørte med i en velstående familie: Jens Jensen (26) som også var «nat. soldat»; Christen Gundersen (17); Marthe Jacobsdatter (24); Ingebor Johansdatter (36); og Marie Andersdatter (21).

Tre år senere, forteller Lorens Berg[x], overtok Lensmann Grønnebergs sønn, Fredrik Ludvig, Edstein mot at foreldrene skulle opphold på gården.

Anne Marie giftet seg da hun var litt over 21 år gammel, og hennes tilkommende var Anders Hansen Grønneberg – lensmann Grønnebergs eldste sønn, og en mann hun hadde kjent som en stebror siden hun var knapt 8 år gammel. Vielsen[xi] fant sted – efter kongelig bevilling – 16 februar 1804.

Anne Maries mor, Marthe Jørgensdatter, døde helt i slutten av 1804 og ble begravet[xii] 3 januar 1805. Hun ble 48 år gammel.

Mannen, Anders Hansen Grønneberg, er omtalt av Lorens Berg[xiii] i forbindelse med gården der han var født, Øde-Lund:

        «Anders Hanssøn Grønneberg bygslet gaarden 1802 eller 03. Han er ældste søn av lensmanden og første hustru Anne Elisabet Grøn, var født paa Øde-Lund 1779 (døpt 7/6 s. aar) og blev gift med sin stedsøster Anne Maria Anunsdatter Eidsten. Anders Grønneberg fôr til sjøs, blev skipper og var under krigen maanedsløitnant. Han valgtes 1814 av bygdefolket tilvalgmand, senere av valgforsamlingen til Eidsvolds-mand og deltok i Riksforsamlingen paa Eidsvold, hvor han tilhørte selvstændighetspartiet …»

Anders Grønneberg var ogsaa valgmand fra Neset til det første stortingsvalg høsten 1814.

Han fortsatte senere at fare som skipper. Døde på Øde-Lund 30, oktober 1819 og ble begravet paa Bergs gamle kirkegaard. Gravstedet kjendes, men er uten mindesmerke og er flere ganger opgravet. Inden 1914 burde baade ruinerne av Berg gamle kirke være sat i sømmelig stand, og mindesten[xiv] være reist paa Eidsvolds-manden Anders Grønnebergs grav

Skiftet efter Grønneberg ble først sluttet 1822 og da med underskud. Sønnen Hans Jørgen døde i 20 aars alder 1825. Men Grønnebergs enke Anne Maria overlevde ham helt til 1848 og blev 65 år. Hun beholdt bygslen paa Øde-Lund helt op i høi alder».

Uansett, første barn var altså en gutt. Hans Jørgen kom til verden i begynnelsen av januar 1805 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xv] ble stadfestet i kirken 20 januar og da var fadrene Mad: Anne Pernille Pettersen; Jomfru Christine Bagge; Hans Andersen Grønneberg; Capt: [NN] Pettersen; Capt: Niels Jensen; Lensmand F. L. Grønneberg; og Ole Hansen Grønneberg.

Tre år senere ble det en datter. Christine ble født 3 mars 1808 og døpt 17 samme måned.

1814 kom, og med det året, Kieler-fred, notabelmøte på Eidsvold, og et åpent brev til det norske folk fra Christian Frederik. I det ba han om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle møres på Eidsvold 10 april, for å gi Norge en ny forfatning. Valgene kulle gjøres i to omganger: hvert sogn – og militære avdeling – skulle utse valgmenn som skulle møtes på amtsnivå, og der utpeke dem som skulle reise til Eidsvold.

I Brunlanes møttes man på Tanum prestegård allerede 25 februar og der ble man enig om å sende Skibs-Capitain Anders Grønneberg og Bonden Niels Snørsvold til valgene i amtet[xvi].

I amtet – eller, kanskje, Grevskapet Laurvig – møttes man 10 mars og valgte[xvii] Proprietær og Sections-Chef Iver Hesselberg paa Brække; Skibs-Capitain Anders Grønneberg; og Gaardbruger og Selveier Ole Amundrød som sine representanter i riksforsamlingen.

På Eidsvold gjorde ikke Grønneberg noe dramatisk, men støttet selvstendighetspartiet, og så reiste han hjem igjen.

Vel hjemme møtte han en nyfødt datter: Else Mathilde ble født i april og hjemmedøpt 6 mai 1814. Dåpen[xviii] ble bekreftet i kirken 14 oktober 1814. Faren nevnes som «Skibscapitein» – på tross av det dramatiske han var med på i denne period. Men det tok seg vel annerledes ut i samtiden. Fadrene var Fru J. J. Bille [?]; Jomf. Broda [?]; Hr. Capt. Broda [?]; Karen [NN]; Hr Ole Høeg; Dr. [NN] [NN]; Hr. L B Grønneberg; Hr Bøge Petersen; N. Iversen; og Ole Michelsen [?]

Andrea Amalia født 7 oktober 1815 og døpt[xix] 8 mars 1816. Fadrene hennes var Fru Elen Breda; Jomf: Maria Pharo; Komf: Karen Clausen; Kiøbmand J: Worster fra Christiania; Hr Frederik Grønneberg; Skibscapitain Nils Jensen i Helgeroen; Hans Corneliussen Waale; og Skibs. Capit. Ole Grønneberg.

En index[xx] forteller at yngstebarnet, datteren Birthe, ble født 8 januar 1816 og døpt 30 samme måned – men dette virker ikke rimelig i lys av Andrea Amalias fødsel og dåp, og noe spor efter Birthes dåp er ikke funnet i kirkebøkene.

Senhøstes 1816 måtte Anne Marie være hjemme med barna alene, for Anders Grønneberg førte et skip som avgikk 9 november 1816 for en reise til Amsterdam[xxi].

Han gjorde samme reise med et skip lastet med trelast i slutten av juli 1817[xxii].

Skibs Capt. Anders Hansen Grønneberg, bosatt på Ødelund, døde 30 oktober 1819 og ble begravet[xxiii] 8 november. Han ble 40 år gammel.

Anne Marie ble boende på gården. Skifte oppgjøret var, som Lorents Berg nevner, langtrukkent, og i 1825 døde sønnen Hans Jørgen. Han gikk bort 14 april og ble begravet[xxiv] 22 samme måned.

Selv levde Anne Marie videre, men det er ikke synderlig spor efter henne å se.

Hun døde 8 september 1848 og ble begravet[xxv] 16 samme måned. Hun ble 66 år gammel.


[i] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 141-142
[ii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 123-124
[iii] Lorens Berg, «Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder», Kristiania : Cappelen, 1911, p 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100907004
[iv] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 314-315
[v] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 290-291
[vi] Lorens Berg, «Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder», Kristiania : Cappelen, 1911, p 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100907004
[vii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 189-190
[viii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 316-317
[ix] Folketelling 1801 for 0726P Brunlanes prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058298001427
[x] Lorens Berg, «Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder», Kristiania : Cappelen, 1911, p 369. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100907004
[xi] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1802-1834, s. 406-407
[xii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1802-1834, s. 290-291
[xiii] Lorens Berg, «Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder», Kristiania : Cappelen, 1911, pp 391-392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100907004
[xv][xv] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1802-1834, s. 26-27
[xvi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 33,  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 33,  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xviii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1802-1834, s. 98-99
[xix] SAKO, Brunlanes kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1814-1834, s. 10-11
[xx] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW6S-2PR : 27 December 2014), Birthe Hansen, 08 Jan 1816; citing ; FHL microfilm 127,568.
[xxiii] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1802-1834, s. 318-319
[xxiv] SAKO, Brunlanes kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1814-1834, s. 235-236
[xxv] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1846-1862, s. 274