lix Sophia Cathrine Mühlenphort

Sophia Cathrine ble døpt[i] i Domkirken i Trondhjem 1 oktober 1750 og fikk da fadrene Fr: Wind: Frøken Angel; Jomfru Klingenberg; Stiftamtmand Rantzau; Oberlt. Badenhaupt; og Ob: Lt. Suntor [?].

Foreldrene var Frederik Mühlenphort og Magdalena Christine Matheson: han var oberstløytnant, hun datter av en oberst. De hadde giftet seg 24 november 1737, men vielsen er ikke funnet.

Ovenstad[ii] kan fortelle litt om farens bakgrunn og karriere:

        «Myhlnephort, Friderich. – Sønn av gen.maj. Caspar Friderich Myhlenphort og Margrethe Marie von Hatten. – Seklnt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s Klæbuske komp. 17/5 1720. – Redusert og satt på vartpenger fra 1/11 1720. – Pr.lnt. ved samme regt.s Bjørnørske komp. 23/10 1724. – Kpt. og chef for regt.ets Bynessetske komp. 8/5 1730. – Fikk istedet Stadsbygdske komp. fra 1/1 1751 og fikk endelig dette byttet med Melhusiske komp 30/5 1755. – Han fikk maj.s kar. 18/10 18/10 1747, blev sek.maj. 10/10 1752 og prem.maj. 11/10 1755, fikk obl.s kar. 27/9 1758, blev sek.obl. 21/10 1761 og virk. obl. 5/10 1763. – Var fremdeles chef for Melhusiske komp. – Død 1765.  – Gift 24/11 1737 med Magdalena Christina Matheson, f. 8/12 1713, død 18/2 1789 i Trondhjem, datter av oberst Jacob Matheson. – Hun fikk 29/8 1765 tillatelse til å sitte i uskifte med sine 5 uforsørgede barn -».

En samling notater om Kristiansund-slekter[iii], som er utgitt i manuskript av Nordmøre Museum, har en rekke opplysninger om familien, fra Friderichs farfar[iv] ankom fra Tyskland, nærmere bestemt et sted med det storartede navnet Verden, tre-fire mil sydøst for Bremen

Magdalenes far er også omtalt av Ovenstad[v]:

     «Matheson, Jacob. – F. ca. 1683 i Norge. – Sønn av maj. og kom.dant. på Kongsvinger Jacob Matheson. – Korp. ved Folkersams nasj. drag.er S.fjelds 29/6 1698. – Kpt. des armes ved samme regt.s gev. drag.er 1/1 1702. – Fenr. ve de samme drag.er20/6 s. å. til 12/7 1703 da «hand er employeret udi Danmark.» – Sek.lnt. ved Endens 4. Danske gev. inf. regt. i keiserlig tjeneste i Ungarn allerede fra 1/8 1702. – Pr.lnt. ved Folckersams gev. drag.er S.fjelds 30/1 1706. – Kpt. og komp.chef der 5/12 1710. – Oberst Øtken blev chef for regt.et fra 13/4 1711. Matheson deltok 28/29 mar 1716 i overfallet fra Norderhaug. – Fortsatt til det nyoprettede Paulsens gev.drag.regt. 26/3 1719. – Brig.maj tilhest 24/7 1719. – Sek.maj. 3/8 1719. – Virk. maj 18/11 1720. – Obl. ved N.fjeldske nasj. drag.regt. og chef for Ringsakerske komp. 8/3 1723, fra 1728 kalt N. Hedemarkske komp. – Bodde på gården Staff på Hedemarken. – Oberst og chef for N.fjeldske nasj.drag.regt. 10/4 1730. – Eide flere kirker og andre eiendommer. – Bodde på gårde Øie i Melhus. Kjøpte 31/5 1730 av Deichman gården Traastad i Vinger. – Døde 11/3 1749 på Øie Gård i Melhus. – Gift med Sophie Cathrine Mohrsen».

Sophia Cathrine ble, med andre ord, født inn i en meget militær familie, og gift med en som bar den samme arven. Hun var yngst i en rekke av ti barn.          

Første barn var en gutt, Caspar Fredrik, som ble døpt[vi] i Domkirken 12 august 1738. Fadrene hans var Obristine Matheson; Obristinde Mangelsen; Frue Giertzen; Obrist Mangelsen; Obrist von Krogh; og Cornet Matheson.

Et drøyt år senere fulgte en gutt til; Jacob ble døpt[vii] 17 desember 1739. Denne gangen var fadrene Obristine Emahuusen; Obristinde von Krogens; Frøchen Matheson; Stiftamtmand von Nissen; Obriste Matheson; og Obriste Mangelson.

Christian Carl kom til verden halvannet år senere, og ble døpt[viii] 21 mars 1741. For ham ble valgt, som fadre, Obristinde de Osten; Freuchen Mangelsen; Biskop Hagerup; Obrist Lieutenant Wisløff; og Capitain Mahrsen.

Jacob døde som småbarn – han ble bare 2 ½ år gammel og ble begravet[ix] 23 februar 1742, uten at navnet er nevnt: bare «Capitain Mühlenforts Barn».

Seks måneder senere kom nok en gutt til verden, og han fikk – som tidens skikk var – navn efter den som var gått bort, og ble døpt[x] Jacob 15 august 1742. Denne Jacob fikk fadrene General Major Frølich; Justitse Raad Lorents Angel; Justice Raad Stie Tonsberg Schøller; Fru Martha Sophia Wisløf; og Abel Catarina Lillienskiold.

Heller ikke Jacob nummer to fikk leve opp. Han ble ikke fire måneder gammel, og fikk sin begravelse[xi] 21 desember samme år som han var født.

Også denne gangen ble det følgende barnet en gutt, og som forrige gang fikk han navn efter sin avdøde storebror. Jacob – den tredje, men nå med mellomnavnet Friderik – ble døpt[xii] 21 desember 1743, og fikk da fadrene Justits Raad Angels Frue; Frøken Emahuus; Obr: L: Thams; Cancellie Raad Dons; og Krigs Raad Giertsen.

De følgende tre barna var også gutter. Didrik Christian kom først, han ble døpt[xiii] 4 juni 1745. Fadrene var Fr. Schøller; Frøken Ulrica Frølich; Stiftamtmand Christian de Stockflet; Major Wilster; og Cancellie Raad Hvedig.

Så fulgte Christian Friderik hvis dåp[xiv] fant sted 18 mars 1747. Fadrene var Fr. Dons; Fr. Welterman; Biskop Harboe; Cancellie Raad Angel; Prosten Hr. mag. Flode.

Og, nest sist i hele flokken, Johan Statius. Han ble døpt 24 oktober 1748. Og fadrene, de var Fr Giertsen; Fr. Arents; Biskop Nannestad; Capitain Hejdemand; og Ober Auditeur Klingenberg.

Konfirmasjonsprotokollene fra Domkirken i årene efter 1745 er ikke bevart, men man må anta at Sophia var konfirmert, og at det skjedde da hun var 14-16 år gammel, altså i midten av 1760-årene.

Hun var midt i tyveårene da det ble aktuelt å gifte seg. Den utvalgte var offiseren Jacob Motzfeldt, han var syv år eldre enn henne. Fordi de var beslektet i annet ledd – hvordan er ikke undersøkt – trengte de kongelig bevilling til å inngå ekteskap, ved siden av de vanlige kravene om at han måtte legge frem kvittering på at han hadde betalt skatt til kirken, de fattige og skolen. Bevillingen kom tidlig i desember 1776, og «12 December forlanger Hr. Lieutenant Jacob von Motzfeldt[xv] at copuleres udi Huuset med frøken Sophia Cathrina von Mühlenphort». Når selve vielsen[xvi] fant sted er ikke notert.

Ovenstad[xvii] kan fortelle litt om brudgommen:

        «Motzfeldt, Jacob. – F. ca. 1743 i Norge. – Fenr. ref. N.fjeldske nasj. drag.regt. 23/9 1761. – Virk. sek.lnt. ved 3. S.fjeldske nasj. drag. regt.s Biri og Vardalske komp. 1/1 1776. – Fortsatt til N.fjeldske nasj. drag. regt.s Strindenske komp. 1/7 1767. – ser ut til at atter ha vært ved 3. S.fj. regt. en kort tid, men står fra 6/9 1769 ved N.fjeldske drag.regt.s Bynessets komp. – Pr.lnt. ved samme regt.s Strindenske komp. 13/1 1779, men skal fremdeles tj.gj. ved Bynessets komp. (liv-komp.et). – Kpt.lnt. ved samme komp. 10/3 1786. – Regt.et. kalles fra 3/5 1789: «Trondhjemske drag.regt». – Rittm.s kar. 10/6 1791 med anc. fra 31/12 1789. Virk. rittm. og chef for Bynessets komp. 21/9 1792. – Avskjed 18/12 1795 med maj.s kar. og 180 rdl. årl. pens. – Død 1817. – Gift: 1) Fikk i okt. 1776 tillatelse til ekseskap med frk. Sophia Catharina Mühlenphort, død 1820. – 2) med Ide Sophie Krabbe».

Det er grenser for hvor langt man skal stole på enkeltkilder, og i dette tilfelle har Ovenstad gått glipp av det faktum at Motzfeldt hadde vært gift en gang tidligere og var enkemann.

3 januar 1772 var han i Horg Kirke – revet på slutten av 1800-tallet – i Melhus, og der ble han og Sophia Catharina Hejdemann viet[xviii] 3 januar 1772. Og som i tilfellet med ekteskapet med Sophia Catharina Mühlenphort, ble den gjennomført i huset – efter behørlig kongelig tillatelse.

Antagelsen om at det er «riktig» Jacob Motzfeldt styrkes en hel del av at man finner ham, i 1801[xix], i Munkegaten, hus 26, 6 rode, i Trondhjem der han bor sammen med sin tredje kone – nettopp den Ide Sohie Krabe som Ovenstad nevner.

Det er ikke klart hvor Jacob og Sophia Catharina, den første, slo seg ned, men året før bryllupet hadde Jacob kjøpt gården Mo i Skaun for 1000 riksdaler – Mo var visst på denne tiden et Dragon-kvarter, og det var der han bodde[xx].

Første barn var en pike Abel Catharina, som ble døpt[xxi] i Skaun Kirke 6 mars 1773. Fadrene hennes var Cammer Herre og Ridder v. Krog; General von Motzfeldt; Juncker Motzfeldt; Frue Generalinde Motzfeldt; Frue Thue; og Frue Muller.

Året efter ble det en pike til. Johanna Margreta ble døpt[xxii] 10 januar 1775. For henne var fadrene Frue Majorinde von Hejdeman; Frue Lieutenant Motzfeldt; Frøken Sara Matheson; Leut. Motzfeldt; Leutnant Hejdemann; og Leut: Matheson.

Fem måneder senere døde Johanna Catharina Heideman, 29 år og 10 måneder gammel. Hun ble begravet[xxiii] 26 februar 1776.

Mot slutten av året døde datteren Johanne Margareta, ett år og elleve måneder gammel, og ble begravet[xxiv] 27 november 1776.

Bygdeboken[xxv] for Skaun nevner enda to barn. Den ene en gutt, Peder, Den første gutten, Peder, så dagens lys i begynnelsen av oktober 1775. Han fikk ikke leve, men døde nokså snart, bare to dager gammel, og ble begravet[xxvi] 7 samme måned.

Den andre var en datter, Maria Rebekka, som skal være født 1776 – men denne dåpen er ikke funnet i kirkeboken. Hun eksisterte helt sikkert, for hun ble begravet[xxvii], bare to måneder gammel, tidlig i februar 1777.

Det foreligger antagelig en misforståelse, begge var barn av Captain-løytnant von Motzfeldt – en rang Jacob ikke oppnådde før mange år senere – antagelig en bror av Jacob.

Jacob Motzfeldt forble ikke enkemann så svært lenge, og mot slutten av 1776 var han altså i Trondhjem og giftet seg med Sophia Cathrina, og tok henne med hjem til Skaun.

Første barn var en pike som fikk navn efter Jacobs avdøde første kone, Sophia Catharina. Akkurat hvor og når hun kom til verden er ikke slått fast, men hun var nok født sent i 1777 eller helt i begynnelsen av 1778: Sophia Catharina levet nemlig ikke opp. Hun døde 9 måneder og to uker gammel, og ble begravet[xxviii] 26 september 1778.

Friderich, den fremtidige Eidsvoldsmannen er, derimot, vel dokumentert: han ble døpt 25[xxix] søndag efter trefoldighet – 21 november[xxx] – i 1779. Fadrene hans var Frue Cancellie Raadinde Alstrup; Madme Hegge; Fr Susanna Brinchman; Hr Capt. Lieut. Tønder; Hr Regiments Qvarteer Mester Halch; og Hr Sorenskriver Claus Koefoed.

Nestemann var Petter. Han ble døpt[xxxi] 15 mars 1781 og fikk, som fadre, Capitain Brotkorph; Cancellieraad Bull; Præsten Hegge; Generalinde von Krogs; Frue Majorinde Matheson; og Frue Lieutn. Bulls.

Petter døde som meget liten og ble begravet[xxxii] 12 august 1781, da var han ½ år gammel.

Datteren Johanne Margrete meldte sin ankomst våren 1782 og ble døpt[xxxiii] 27 mai det året. Fadrene hennes ble Lieutenant Hans Arentz; Sr Brede Hegde; Sr Johan Hammond; Frue Halck; Frue Mathezon; og Frøchen Mathezon.

Ulrik Anton ble antagelig født i oktober 1783 men død som spedbarn: han var 20 dager gammel da han gikk bort[xxxiv] 12 november dette året. Noen dåp er ikke funnet: det kan vel hende han var for svakelig til at de våget å ta ham med til kirke.

Dernest fulgte Casper Hermann i begynnelsen av 1785; han ble døpt[xxxv] 19 januar det året. Denne gangen var fadrene Hr Capitain Edvard Mylenphort; Hr Lieutnant Anders Bull; Hr Lieutenant Ole Krabbe; Frue Kammeraadinde Walk; Frøchen Idde Sophia Krabbe; og Jomfrue Thale Motzfeldt.

Sistemann i denne flokken var Owidia Maria som ble døpt[xxxvi] 30 oktober 1787. Fadrene var Hr Kammerraad Jørgen Schowgaard; Lieutenant Petter Jesen Selmer; Kiøbmand Johan Braack fra Trondhjem; Frue Charlotta Geertzen; Frøchen Randi Krabbe; og Jomfrue Abel Catrina Motzfeldt.

Bygdeboken[xxxvii] nevner et annet barn: Abigael, født 1778 og død[xxxviii] som spedbarn, men i dette tilfellet dreier deg seg muligvis om Jacobs brors datter.

Jacobs datter av første ekteskap, Abel Catrina, døde bare 15 år gammel 1 april 1788 – fem måneder efter at hun var fadder for første gangen, og altså voksen. Hun ble begravet[xxxix] noen dager senere.

Sophia Cathrina skulle ikke få noe langt liv:

«Frue Sophia Catrina, Capitain Lieutenant Jacob Motzfeldts Frue i 2det Ægteskab, fød Mylenphort, gl. 39 Aar. Død[xl] den 8de Martj: paa Mo i Skognen”.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031050
[ii] Olai Ovenstad; Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø), 192/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iii] Dette er Einar Thurn Christensens arkiv (ETC) som biblioteket har fått overta. Arkivet består hovedsakelig av håndskrevet materiale og avisutklipp. http://www.kristiansund.folkebibl.no/Kristiansund-bibliotek/Bruk-biblioteket/Lokalhistorie/Einar-Thurn-Christensens-arkiv/ETC-A-Genealogi; se  
[iv] Mer om denne, men uten noen kildeangivelse, kan man finne her: https://www.geni.com/people/Diedrich-Johansen-Von-M%C3%BBhlenphort/6000000006768545917
[v] Olai Ovenstad; Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø), 152/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613030976
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613030985
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613030995
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020030
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031004
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020035
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031014
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031026
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031037
[xv] Steffens, Haagen Krog; Norske Slægter 1912; [Kristiania]:Gyldendalske Boghandel, 1911; pp 205-207; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006082300011
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0038: Ministerialbok nr. 601A06, 1766-1877, s. 300; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680057
[xvii] Olai Ovenstad; Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø), 184/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xviii]  SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 687/L0991: Ministerialbok nr. 687A02, 1747-1790, s. 272; https://media.digitalarkivet.no/view/2402/259
[xix] Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434007337
[xx] Rød, Per O.; Skaunaboka : gards- og ættehistorie. 2; Skaun:Kommunen, 1978; pp 243-244; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048129
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660401
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660408
[xxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660413
[xxiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660416
[xxv] Rød, Per O.; Skaunaboka: gards- og ættehistorie. 2; Skaun:Kommunen, 1978; p 248; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048129
[xxvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660411
[xxvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660417
[xxviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 667/L0793: Ministerialbok nr. 667A01, 1742-1790; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660422
[xxix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 36-37; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906640369
[xxxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 52-53; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906640377
[xxxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 508-509; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650005
[xxxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 66-67; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906640384
[xxxiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 514-515; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650008
[xxxv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 108-109
[xxxvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 150-151; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906640427
[xxxvii] Rød, Per O.; Skaunaboka: gards- og ættehistorie. 2; Skaun:Kommunen, 1978; p 248; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048129
[xxxviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 502-503
[xxxix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 528-529; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650015
[xl] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 530-531; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650016