lxxxvi Anna Hedevig Jacobsdatter Rich

Anna Hedevig kom til verden i Bergen 12 juni 1756 og ble døpt[i] i Korskirken 16 juni samme år. Som fadre hadde hun Anna, Sal. Herr Siemers; Barbra, Sr Barth: Richs; Adelheit, Sr. Joh: Hammechens; Friderich Meltzer; og Matthias Rich.

Foreldrene var Jacob Rich og Dorothea Cathrine Meltzer – de hadde giftet seg ved Korskirken fire år tidligere. «Ung Karl og Kiøbmand» Jacob Rich of hans Jomfru Dorthea var blitt viet[ii] i huset, efter kongelig bevilling, 17 oktober 1752.

Jacob var antagelig oppkalt efter sin far, som i 1712[iii] var «Kiøbmand og bruger Nordfar handel», altså handel på Nord-Norge. Han hadde studert og blitt prest, men måtte gi opp den karrieren på grunn av en talefeil. Dorothea Cathrina var, gjetningsvis, datter av Clamer Eberhart Meltzer som drev med brygging i 1712[iv], og som beskrives som å ha «stammet fra en tysk familie fra Rödinghaus i grevskapet Ravensberg i Tyskland. Den eldste kjente i Bergen er Clamer Eberhard Meltzer, som løste borgerskap der 1690». En av efterkommerne var Fredrik Meltzer, som også var Eidsvoldsmann.

På begge sider var Anna Hedevig, ser det ut til, knyttet til det gamle tyske nærværet i Bergen, det som var kommet inn gjennom Hansaen. Jakob Richs far av samme navn var oppe i en rettssak i 1702[v], og ble da referert til som «Residerende Handelsforvalter ved Canthorit»: både før[vi] og efter[vii] dette ble han – i forbindelse med barnedåper der han var fadder – knyttet til «Contoret».

Den Hanseatisk forbindelsen er også nevnt av Slekt og Data Hordaland[viii] – de har med
Dorothea Catharina som en efterkommer av dem, og nevner en liten passus visstnok skrevet av moren hennes i efterkant av hennes bryllup i 1717:

«Ao 1717 d. 17 Feb. blef Ieg forlovet med min Kierrest Clamer Eberhardt Meltzer Efter Guds Raadsførrelsze og min Mormor og faders wilje. Ao 1717 d. 13 Maij blef vorresz brøllop holden j min Mormoders husz i goede Wenners Nerwerrelsze og af Provsten Ohlle Storm copolert»

Hvordan det var eller ikke var med forfedrene så ble altså Anna Hedevigs foreldre gift i 1752, og så fikk de sitt første barn, Anna, 24 september 1754. Hun ble døpt[ix] 28 samme måned, i Korskirken. Da var fadrene Mad: Ann, Sal. Jacob Riechs; Rebeche Rich, Sr Cordt Schrivers; Maria Schram, Sr Meltzers; Barthold Riech; og Johan Hammechen.

Neste barn var “vår pike», Anna Hedevig: det er ikke unaturlig å tenke seg at gjenbruken av navnet Anna er et tegn på at den første er død – men i dette tilfelle finner man Anna, den første, vel etablert som kjøpmannskone i Bergen i 1801[x] – med barna Dorthe Catrina (10) og Johan Diederik (8) i gård nummer 4 i 17 Rode i Bergen – det var i området rundt Vågsallmeningen.

Efter Ana Hedevig fulgte Rebeche Adelheit Margareta. Hun så dagens lys 23 september 1758 og ble døpt[xi] fire dager senere. Denne gangen var fadrene Anna Riech; Mette Susanne Rieck; Reinert Lind; Johan Bennechen; og Cordt Schriver.

Første gutten i denne flokken fikk, ikke uventet, navn efter far og farfar: Jacob. Han ble født 5 april 1761 og døpt i Korskirken 10 samme måned. Fadrene var Anna Seimers; Anna Meltzer; Andreas Ludvig Dünner; Barthold Riech; og Mads Forman.

Jacob, Jacob Riecks sønn, døde, knappe 5 år gammel, og ble begravet[xii] fra Korskirken 22 august 1765.

Da neste barn kom til verden ble det, påny, en gutt, og det var tidens skikk å bruke samme navn en gang til. Denne Jacob ble født 29 mai 1766 og døpt[xiii] i Korskirken 5 juni samme år. Fadrene hans ble Adelheit Albertina Hannecker; Elsebe Albertina Schriver; Bisc. Nicolay Christian Friis; Justitz Raad Lyder Schultz; og Clamer Eberhart Meltzer.

Anna Rich, født i Korskirken Sogn, var 15 år gammel og bosatt hos foreldrene i Sparebanksgaten 4[xiv] da hun ble konfirmert[xv] Domenica Quasimodogeniti: det er navnet på første søndag efter påske og falt[xvi], dette året, 22 april. Presten var J Whitte – antagelig han som var residerende kapellan i Korskirken sommeren 1773, Hr Johan Whitte[xvii], en mann tidlig i femti-årene, som skulle falle vekk et par år senere[xviii].

Anna Hedevig var omkring 22 år gammel da hun giftet seg. Hennes tilkommende var Friedrich Ludwig Konow, en forholdsvis ung kjøpmann og ungkar fra Schwerin i nord-Tyskland, ganske nær grensen til Hertugdømmet Holsten, og 12 mil vest fra Altona – begge under den danske kongen på denne tiden.

Vielsen[xix] fant sted 8 oktober 1776, i huset efter kongelig bevilling.

Første barn var Anna Elisabeth som kom til verden i 28 juli 1777 og ble døpt[xx] i Nykirken[xxi] – en kilometers gange fra Korskirken og Anna Hedevigs barndomshjem – lørdag 2 august samme år. Fadrene var Madme Dorothea Catharina Riech; Jomfr: Anna Riech; Hr Jacob Riech; Hr Wollert Konow; og Sgr Carl Heinrich Konow.

Konow handlet antagelig med litt av hvert, blant annet tobakk, og averterte i Bergens Adressecontoirs Efterretninger[xxii] 3 november 1777:

        «Hos Sr. Friederich Ludwig Konow, er at bekomme beste St. Omer Rakke-Tobak i hele og halve Punds Blye-Daaser, til billigste Priis»

Neste gang ble det en gutt: Jacob ble født 12 november 1778 og døpt[xxiii] 19 samme måned – også han i Nykirken. Denne gangen var fadrene Madme Adelheit Margrethe Hammichen; Madme Anna Lexau; Sgr Jacob Rieck; Sgr Anthon Thørig; og Sgr Jacob Betelsen Reich.

Utpå våren året efter, 13 april 1779, døde eldstedatteren Anna Elisabeth. Hun ble begravet en uke senere, «under Consul Fasmers Stol». Sies[xxiv] det: når man ser efter i kirkeboken finner man ikke noen slik begravelse 20 april 1779.

Senere samme år fikk Anna Hedevig og Friderich Ludwig en sønn. Han så dagens lys 7 november 1779 og ble døpt[xxv] lørdag 13 november. Da fikk han navnet Wollert og fadrene Madme Ingeborg Benedicte Krohn; Jomfru Anne Riech; Hr Wollert Krohn; Sgr Clamer Eberhard Meltzer; og Carel Henrik Konow.

Så fulgte August: han meldte sin ankomst 9 oktober 1780 og ble døpt[xxvi] mandag 16 oktober. Denne gange var fadrene Madme Dorthea Catharina Riech; Jomfr: Christiane Benedicta Krohn; Herr Justisraad Blichner; Sgr Peter Leaxnau junior; og Sgr Bernd Scallay.

Tidlig neste år må man forstå at Anna Hedevigs mann gjorde noenlunde godt i forretningene: i det minste var han i posisjon til å investere ved en auksjon[xxvii]:

        «Priis-Fregat-Skibet, Dellemoere kaldet, med Inventaris, opbragt af den franske Caper, Sanspeur, commanderet av Capitain Lyke Ryan, bortsolgt til Hr. Friederich Ludvig Konow for 3200 Rdlr».  

Senere samme måned kjøpte han et skip til også denne gangen på auksjon[xxviii]:

        «Den 25de: Pris Brig Skibet Elisabeth kaldet med Inventario, hiemmehørende i Airth i Skotland, drægtig circa 80 Tønder, forrige Aar erobret og hertil Bergen opbragt af den franske Kaper le Duc Destisac kaldet, til Hr. Friderich Ludvig Konow for 2208 Rdlr».

En pike som ble oppkalt efter sin mormor, Dorothea Catharina, ble født 21 oktober 1781 og døpt[xxix] lørdag 27samme måned. Dorothea Catharinas fadre var Frue Agentinde Ingeborg Benedicta Krohns; Madme Luscie Maria Erichsen; Hr Johan Nordahl Brun; Sgr Bertel Rieck; og Sgr Johan Christian Konow.

Året efter ble det en gutt: Johan Hammechen meldte sin ankomst 15 november 1782 og ble døpt[xxx] torsdag eftermiddag, klokken to, 21 november. Gutten fikk fadrene Madme Henrica Meltzers; Jomfru Margaretha Beate Frøchen; H Wollert Dankertsen Krohn; Hr Jacob Rieck junior; og Carl Heinrich Konow.

Datteren Anna Elisabeth – oppkalt efter hun som døde så veldig liten – ble født 7 juni 1784. Da hun ble døpt tirsdag 11 juni samme år var fadrene Madme Anna Lexaus; Madme Ann Sophia Reick; Hr Hans Lund Bredal; Hr Thomas Erichsen; og Hr Johan Diderich Schlømer.

Som en liten illustrasjon på tingenes relative verdi, og på forskjellene i samfunnet på denne tiden, men også en viss form for rettskaffenhet, tas med en liten annonse[xxxi] fra slutten av 1784:

        «Sidstleden Søndags Aften, er fundet ved Steenkielderen et rødt og hvidt Lommetørklæde, som Eieren af mig erholder tilbake, imod dette Avertissements Bekostning.

                                Paul Rasmussen Støve,

                    i Tieneste hos Hr. Frid. Lud. Konow».

Følgende vår, 26 april 1785, døde sønnen Jacob, bare 6 år gammel. Han ble begravet[xxxii] 3 mai samme år.

Sophia Maria kom til verden et halvt år senere 6 Nov 1785 og ble døpt[xxxiii] 11 den måneden. Fadrene hennes ble Madme Clarche Frøchen; Jomfr: Else Elisabeth Lau; S: T: Hr Hoff; Agent Herman Diderich Jansen;

Bare en drøy måned senere døde Dorothea Catharina: hun sies[xxxiv] å ha gått bort mellom julaften og første juledag 1785. Begravelsen er ikke funnet, men den foregikk antagelig i begynnelsen av 1786. Hun ble bare fire år gammel.

Omkring samtidig finner man et tegn[xxxv] til at Friderich Ludwig, Anna Hedevigs mann, om han aldri så mye var handelsmann og sikkert en skarp en, likevel hadde en viss sosial samvittighet:

«Fra Stiftet er Magistraten communiceret følgende Høi-Kongelige allernaadigste Rescript, dateret 16de Decembris 1785.

«Vor synderlig Bevaaagenhed tilforn!

Da Ober-Formynderne i Vor Kjøbstad Bergen, Friderich Ludvig Konow  og Clamer Malzer allerunderdanigst have ansøgt, atdet under 31te Januarii 1781 til Dig ergagne Rescript, som tillader smaae og ubetydelige Arve-Lodders Udbetaling til umyndige Arvinger paa Landet i Bergens Stift, maatte extenderes til bemeldte Bergens Bye; Saa give Vi Dig hermed tilkiende, at Vi, efter saadan herom alleunderdanigst gjorte Ansøgning, samt Din derom meddeelte Erklæring, allernaadigst have bevilget, at hvor umyndige og uopdragne Børn udi fornævnte Bergens Bye kunde være tilfaldne eller herefter tilfalde nogen Arvepart, der ei for enhver beløber sig til 20 Rl., maa samme, for at spare Vedkommende for de heraf flydende Omkostninger og Vidløftighed, til Forældrene, Formynderne, eller Foster-Fædrene, imod behørig Afkald og Qvittering udbetales, for at anvendes til deres Underholdnin og øvrige Nødvendigheder, uden at indleveres i Oberformynderiet; Derefter Du Di gallerunderdanigst haver at rette, og Vedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegive. Befalende Dig Gud!

Som herved, til Vedkommendes Efterretning, end videre bekiendtgiøres fra Bergens Raadstue».

Samme år vant Konow en premie i den årlige fugleskytingen i Bergen[xxxvi], og året efter havarerte smak-skipet hans, Anna Catharina, under en reise fra Hamurg og Alton til Bergen[xxxvii].

Så fulgte en gutt, han fikk navnet Jacob efter han som døde i 1785. Jacob ble født 12 februar 1788 og døpt[xxxviii] 19 samme måned. Som fadre fikk han Anna Schlømer; Jomfru Modesta Formann; Hr Haane Dynner; Hr Jacob Stub; og Hr Jacob Riech.

Jacob, den annen, døde bare fire måneder gammel 27 juni 1788 og ble begravet[xxxix] 3 juli.

Atten måneder senere døde Johan Hammeken. Det skjedde 10 desember 1789. Han ble begravet[xl] 16 samme måned.

Så gikk det halvannet år eller så, og så kom Jacob Rieck til verden 9 april 1790. Da han ble døpt[xli] 16 samme måned var fadrene Madame Else Elisabeth Staman; Madme Cicilia Margrethe Krohn; Hr Doctor Fischer; Hr Claus Krohn; og Hr Johan Diderich Schlømer.

Torsdag 18 august 1791 meldte Johan Totes sin ankomst. Ved dåpen[xlii] 26 august fikk han fadrene Madme Elisabeth Cappe; Jomfru Catharina Hjorth Stuwitz; Hr Caspar Jordan; Hr Mentz Paasche; og Hr Jacob Rieck.

På denne tiden bodde Anna Hedevig og familien i hus nummer 17 i Rode 36[xliii], men hadde tanker om å flytte for eiendommen var til salgs hos Swend Hammer Mehn. Dette tilsvarer dagens Østre Skostrede 1[xliv], 150 meter fra Strandkaien.

De to siste barna var begge gutter. Wilhelm så dagens lys 7 september 1794. Han ble døpt[xlv] i Nykirken 14 samme måned og ble oppkalt efter Borgermester Wilhelm Brandt i Schwerin[xlvi] – Konow kjente sitt opphav! Da var fadrene Madme Fridericha Christiane Riech; Jomfr: Anna Margrethe Sahlrider; Hr Agent Wollert Konow; Hr Doctor Lars Monrad; og Ludwig Wiese.

Tre år senere kom sistemann til verden: Thomas – den senere Eidsvoldsmann – ble født 10 oktober 1796. Han ble døpt[xlvii] søndag 16 oktober samme år og da var fadrene Madme Lusia Maria Erichsen; Jomfr: Elisabeth Brunkaasts; Hr Stads Capitain Peter Aarsnar [?]; Hr David Paasche; og Hr Wollert Konow.

Året efter døde sønnen Wilhelm: det skjedde 3 januar 1797. Han ble begravet[xlviii] 4 januar «her i kirken kl 12:».

Litt senere på året, utpå våren annonserte Konow påny i avisen[xlix], man tenker vel at det kan være på vegne av konen:

        «En liden hvid Hund med graae og sorte Flækker og mørkt Hoved, er Torsdags Eftermiddag den 7de hujus sin Eier frakommen. Finderen ombedes at levere den tilbage, mod en passelig Findeløn, til        F. L. Know».

Følgende år ble Anna Hedevig enke da Friderich Ludwig døde 6 november 1798. Han ble begravet[l] 12 samme måned, klokken 12.

Et par dager før begravelsen ble to hyllester publisert i avisen[li]:

Tanker ved Hædersmandens

Hr. FRIEDR. L. KONOWS Grav.

_ _ _

Dybt saar Mindet
om Din Bortgan vort Hierte,
Dybt
nedbøies vor Aand ved denne Tanke:
Du er ei mer!
Saa sandt Dyd og Retskaffenhed
eene forhöier Mennesket,
saa sandt vare ogsaa disse
Dine uadskillelige Egenskaber.
Staden tabte i Dig
en retskaffen Borger,
den Lidende en troe Ven,
hvis Taarer Du ofte aftörrede.
Din sörgende Families Erindring,
Dine Medborgeres Agtelse,
ere de Ærestykker, vi Opreise Dig.
Manges Velsignelser
fölge Dig i en glad Evighed.
* * *
Helligt og velsignet vær’ dit Minde!
Nyd den Fryd som Jorden aldrig gav!
Billigt Venners Taarer rinde
Ved en ædel Borgers Grav.
*****s».
«Ak
grumme Død – Livets Fiende!
Saa var du ikke roelig ved vor elskte
Erichsens Død;
Ogsaa vor umistelige gode Konow
skulde være et Offer for din Graadighed
Men –
Tie min bedrøvde Siel!
dine dybe Sorg udforer Klager over Forsynets
viise Bestyrelse.
Er ikke Døden den evige Viisdoms Tiener?
Og nu er alt vel – ja saare vel.
Ak Konow!
Mange tillade Dig et længere Liv
paa din virksomme Bane.
Disse ere Vidner for Dig om hvad Du vaar:
Ei allene en blant de første af vore nyttigste
Borgere,
Ei allene den ømme Ægtefælle, den viise Fader,
men og
den unge Borgers Veileder og Underslytter.
Du tog dem ved Haande, faderlig ledede dem
paa Dydens og Lykkens Bane;
og naar dit Ønske var opnaaet,
følede din ædle Siel salige Glæder.
Ei bar din fortiente Isse Oldingens Krone.
Ak! Du forlod os i dit 54de Aar.
Denne Belønning manglede du her blant os;
men hvor Du nu er, bær Du de Dydiges evige
Krone;
Og den i Verden fortiente Løn er heller ikke tabt.
Den efterlod Du til Arv for din Ægtefælle
og dine 7 umyndige Børn.
Den Eviges Velsignelser – skal hvile over dem –
Tak være Dig!
som ikke lod din Liigkiste indsluttes i hvelvede Muure,
men sadt dit Mindes-Merke
aaben for alle dine Brødre.
Dette Sted vil stedse være helligt for os
ved dit Minde.
Her
vil Blomsterne paa din Grave voxe ved dine
Venners Taknemmeligheds Taarer,
og alvorlig forlade vi din Urne,
uden med dette Ønske:
O! at vi maat ligne for
Friderich Konow.

*- *-«.

Rent praktisk kan man lese ut av denne poesien, at Anna Hedevig overtok forretningen, og tydeligvis drev dem videre, men første ble varebeholdningen solgt unna på auksjon[lii]:

        «Førstkommende 19de Decbr., Onsdags Formiddag Kl. 9 Slæt, bliver efter afgl. Friderich L. Konow i Herberget Altona ved offentlig Auction bortsolgt en Deel Varer, saasom Østersøes Rug, Malt Virginia Bladtobak, Ruffe Virginii Tobak, Tobaks-Stilker, Prik-Tobak, Riis, rød og hvid Viin, Franskt Brændeviin, Caffebønner, hvide Erter, Franskt, Spanskt og fiint reffineret Salt, en Deel Torfisk, Sommersild og Bøde Stokker, hvilke varer ere 2de Dage for Auctionen til Eftersyn for Liebhabere».

Det neste Anna Hedevig måtte håndtere, i noen grad, var bo-oppgjøret:

«Skifte-Lysninger.

        Efter afgagne Kiøbmand Friderich L. Konow er foretaget Skifte, hvorom Proclama af 19de forrige Maaned for Over- og Underretterne er publiceret, fra hvilken Dato den Afdødes Credi- og Debitorer ere indkaldede med Aar og Dags Varsel; Hvilket, til Vedkommendes, herved bekiendtgiøres.

        Bergen den 5te Januarii 1799.

Rosenvinge. Bentzon. Forman».

Samme høst ser man en annonse[liii] som kanskje er Anna Hedevig:

        «Viinædik, Korn Brændeviin, rostokker Erter og beste hollandsk Seildug, sælger
                                                    Konow & Comp».

 

Samme firma selger også andre varer i løper av året, og følgende år har de fått tak i et par skip som skal vekk[liv]:

        «Førstkommende 28de Februari 1800, om Formiddagen Kl. 9, bliver i Herget[lv] Altona ved offentlig Auction bortsolgt, de 2de her i Bergen hjemmehørende i denne Krig Priisedømte Skibe, nemmelig: Brigskibet Mara Clara, drægtig efter Maalebrev 30 Commerce Læster, og Galeasskibet Haabet, drægtig 27 ½ Commerce Læst, begge af Egetømmer byggede og nu her i Havnen beliggende. Inventarii Listerne ere at erholde hos Sælgerne.

        Paa samme Tid og Sted bliver ogsaa auctioneret et lidet Partie Tobak i Carotter og nogle Oxhoder Viinædikke, samt noget Liingarn.

                                                    Konow & Comp».

Senere på året, i August[lvi], mottok hun – eller lot det være – et brev fra København, adressert til Friderich L. Konow – og ikke innløst i juli 1800.

I 1801[lvii] finner man Anna Hedevig og barna i gård nummer 44 i 4de rode i Bergen: det er antageligvis[lviii] Ytre Markveien 37 i moderne adressering. Hun er «Huus moder», enke av første ekteskap og som yrke driver hun med «Commissions handel».

Av barna finner man hjemme hos henne August (21); Anna (17); Sophia (16); Jacob (11); Johan (10); og Thomas (5). Wollert[lix] har giftet seg med den jevngamle Cicelia Catharina Krogh og bor i hus nummer 13 i Rode 5, i moderne tid antagelig Strandgaten 108[lx] – hvor han driver som kjøpmann. De har to har ikke noen barn ennå.

Det må gå rimelig bra med henne, rent økonomisk: hun holder seg med så mange som syv tjenestefolk, fire kvinner og tre menn. Kvinnene var husholdersken Johanne Rieck (223 – sikkert en slektning; og pikene Anne Ipsen Hesselmann (23); Karen Halvorsdatter (27); samt enken Anne Colbensdatter (44). Mennene var Niels Monsen (35), beskrevet som «Gesehl»; John Johnsen (30); og John Rasmussen (19).

I 1808 reiste[lxi] yngstesønnen Thomas, han begynte på sjøkadettskole i København.

Anna Hedevig ble 54 år gammel. Hun døde i Bergen 15 august 1810. Begravelsen[lxii] ble holdt i Domkirken, men «Blev Bragt Fra Dom Kirken Aftenen Kl. 9» og gravlagt på Nykirken Kirkegård, grav nummer 18-102 og 103.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 37
[ii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 22
[ix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 24
[x] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390012342
[xi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 54
[xii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1731-1785, s. 156
[xiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 101
[xv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1736-1839, s. 64
[xviii] Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1731-1785 (1301M2); https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000510070
[xix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 66
[xx] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 8
[xxi] Her skulle senere Jonas Rein bli prest – han som reiste til Eidsvold sammen med Anna Hedevigs sønn!
[xxiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 14
[xxiv] Bruenech, G. W.; Konow : personalhistorie og genealogi 1260-1936; Oslo:Grøndahl, 1937; p 70; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024059
[xxv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 20
[xxvi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 25
[xxix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 30
[xxx] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 36
[xxxii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 28
[xxxiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 51
[xxxiv] Bruenech, G. W.; Konow : personalhistorie og genealogi 1260-1936; Oslo:Grøndahl, 1937; p 71; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024059
[xxxviii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 66
[xxxix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 37
[xl] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 41
[xli] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 81
[xlii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 88
[xlv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 105
[xlvi] Bruenech, G. W.; Konow : personalhistorie og genealogi 1260-1936; Oslo:Grøndahl, 1937; p 155; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024059
[xlvii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 117
[xlviii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 61
[l] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 66
[lv] Sic
[lvii] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390002557
[lix] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390002694
[lxii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 97