xci Magdalena Olsdatter

Magdalena – eller og Mallena, som det står i kirkeboken – kom – kanskje – til verden våren 1729 og ble døpt[i] i Skjeberg Kirke 26 mai det året. Fadrene hennes var Madame Wejdemans; Karl Biørnstad; Rønnou […]lund; Hans [NN] Viig; og [NN] [NN] [NN], Anders Andersens.

Foreldrene kan ha vært Ole Wetlesen og Anne Marie Halvorsdatter Wiig – hvornår de giftet seg er ikke kjent. Enkelte antyder[ii] at han var fra Hvaler, og hun fra Gjellestad – men noen førstehåndskilder er ikke funnet som gir belegg for dette.

De fikk flere barn, men i dette tilfelle er det vanskelig å finne ut av hva som må ha vært flere ekteskap og barnekull, og kanskje flere gårder: det er vel hederligere å ikke presentere noen av de tentative søsknene som man kan finne i ulike indekser.

Hvordan det er eller ikke er med det: det er heller ikke funnet noen konfirmasjon for Magdalena i Skjeberg.

Men tross alt: Magdalena ble trygt gift da hun var omkring 23 år gammel. Hennes tilkommende var Frederik Ejlert Jørgen Ramm på Østbye Gaard. De to ble viet[iii] i Skjeberg 8 februar 1752.

Ovenstad[iv] har litt å fortelle om ham og hans ikke altfor skinnende karriere:

        «Ramm, Eiler Jørgen von Hadelen. – F. ½ 1720 i Lom. – Sønn av kpt. Johan Henrich Ramm og hustru Anna von Hadelen. – Kom i tjenesten ca. 1734 som uoff.  – Var i 1744 kom.sersj. ved N.fjeldske gev. inf.regt. – Fenr. ved 3. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Ringsakerske livkomp. 15/7 1750, men forflyttet til Stangeske komp. 28/7 1751. Pr.lnt. ved samme regt.s Vangske komp. 2/8 1752. – Kpt.s kar. 6/5 1761. Ved omordn.en fra 1766 blev han satt som Pr.lnt. ved samme regt.s N. Hedemarkske komp. – Bodde da paa Haavie i Vang paa Hedemarken. – Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev imidlertid dette regt. nedlagt, og R. blev da overført til 1. S.fjeldske nasj. drag.regt. som pr.lnt. ved dettes Totenske komp. – Men fra 1/5 1769 kom det atter ny hærordn., 3. S.fjeldske nasj. drag.regt. blev gjenopprettet, og R. ble v igjen ansatt som pr.lnt. der, nu ved Hedemarkske komp. – Kpt. ved samme regt. og chef for Ø. Hedemarkske komp. – 11/2 1773. – Avskjed 30/1 1789 med 200 rdl. årl. pens. – Død 5/5 1793 på gården Ringsnæs i Løiten på Hedemarken i sitt 74. år. Gift med Magdalene Wetlesen, f. 4/5 1729 i Skjeberg, død 2/3 1813 i Vang på Hedemarken».

Første barn skal[v] ha vært en gutt som fikk navnet Johan Henrik og som kom til verden våren 1752: akkurat hvor er ikke slått fast, og dermed er det ikke kontrollert mot kirkebok.

Neste barn skal[vi] være født på Vang i Hedmark utpå høsten 1753, men heller ikke hun er funnet i noen kirkebok.

Tredjemann, derimot, kan dokumenteres. Nicolai Hersleb ble døpt[vii] 8 februar 1756 og fikk da fadrene Fendrich Jens Christian Schrøder; Wiecter Jacob Vetlesen; Qvarteermæster Lars Anstensen på Stor Dæglum; Fru Westerberg; og Jomfru Bolette Wetlesen. Nicolai ble døpt i Vang Kirke – den som brant i 1804 – eller Furnes: det er ikke mulig å slå fast hvilken, for de behandles under ett i kirkebøkene.

Den første Johan Henrik døde antagelig som ganske liten, for i 1758 kom en annen gutt til verden som fikk samme navn. Han ble døpt[viii] 14 april og fikk fadrene Berthil Mehlum; Joen Bierche; Ole Larsen Dæhlin; Sedsel paa Dæglum; og Martha Bjerke.

To år senere ble det en pike igjen da Maren Magdalene meldte sin ankomst og ble døpt[ix] 7 september 1760. Av en eller annen grunn er hun ført in blant guttene i kirkeboken, så hun er ikke helt enkel å finne. Uansett: fadrene henne ble Major Matisen; Lars Ansteensen; Joen Dæglum; Gunvor Olsdatter Mæhlum; Elen Larsdatter Freberg; og Toresdatter Freberg – uten noen fornavn.

Efter Maren Magdalene gikk det neste fire år frem til neste barn. Dette var en gutt, Ove Willem, som ble døpt[x] Dom Invocavit -11 mars[xi] – 1764.  Fadrene hans ble Wagtmæster Lars Hovi; Jens AUdensen Hovi; Thore Olsen Hovie; Kari Olsdatter Hovi; og Gunnor Olsdatter [NN].

Enda fem år senere så Eilert Valdemar Preben dagens lys – det var han som mange år senere skulle bli Eidsvoldsmann. Da han ble døpt[xii] 11 mai 1769 var fadrene Rd: Major Braun; P: Werner; Frue Braun; begge Frøken Braunene; Ole Rasmusdatter Gulskegrud; Mari Olsdatter B: Peder; Fdd: Michel Pedersen Spigdahlen; Iver Olsen Gaasqverne; Peder Jensen Berg; Sedsel Baardsdatter Spigdahlen; og Mari Pedersdatter Houg. Adksilig flere enn vanlig, og helt sikkert flere enn nødvendig, men så var altså Ltn. Ramm tilbake i arbeid, og sikkert innstilt på å feire!

Siste barn – ser det ut til – i denne flokken ble født hele 7 år senere, og efter at Magdalene og familie var flyttet fra Vang. Johan Natanel ble døpt[xiii] i Løten Kirke 9 februar 1776 – fadrene hans ble valgt å være Capit; Jacob Christopher v: Hirsch; Frue Metter Margrethe Hirsch; Lieutn: Johan Georg Braaten [?]; Jomfrue Kane; [NN] Hansen Ram; og Monsr: Nicolai Hersleb Ramm.

Og med det blir Magdalene usynlig i kildene i flere år.  Både Magdalena og mannen var nokså langt opp i årene – henholdsvis 62 og 71 år gamle – da de kjøpte[xiv] ny bolig i 1791, det dreier seg om gården Ringnes i Løten:

        «Endelig ble garden, ved skjøte 20. januar 1791, solgt til sorenskriver Juel, som straks etter, ved skjøte 9. april 1791, solgte den til hr. kaptein Ramm.

        Kaptein Ramm døde straks etter han hadde overtatt Ringnes.

        En av de tidligere brukere, Helge Jensen, påsto at han skulle ha føderåd på Ringnes. Da kaptein Ramm ikke vill gi noe føderåd, anla Helge Jensen sak.

        Ved dom 14. april 1795, ble kaptein Ramms enke frifunnet. Av domspremissene sees at garden på den tiden føderådet ble opprettet ble brukt av Erich Morthov, som hadde gått med på å opprette føderådskontrakt til citanten, men han hadde ingen rett til det. Erich Morthovs bygsel var ikke utstedt av eieren, men bare av Helge Jensen, som heller ikke hadde rett til å gi noe bygselbrev. Følgelig måtte enkefru Ramm bli å frifinne.

        Kaptein Ramms enke, Magdalene, født Wetlesen, overdro ved skjøte 14. april 1796 Ringnes til sønnen Eilert Waldermar Preben v. Ramm, løytnant ved Løtenske dragonkompani.

        Løytnant Ramm solgte, vevd skjøte 4 juli 1797, Ringnes til Jens Mikkelsen for 810 rd».

I Løtenboka får man, forøvrig, litt mer å vite om Magdalenes mann, dette igjen i forbindelse med gården Ringnes:

«7.   Eilert Jørgen v. Hadeln Ramm, kaptien ved 3. Sønnenfjeldske dragonregiment, gbr. 1791-96, f. 1721, begr. 18/5 1793, g.m. Magdalene Wetlesen. (Mange barn, deriblant sønnen Eilert Valdemar Preben Ramm, gbr. på Ringnes i årene 1796-97. Var opprinnelig løytnant i kavaleriet og møtte i riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Ble til slutt major i artilleriet, f. 1769, d. 1837 i Vang og begravet på Vang kirkegård, men graven kan nå ikke påvises). Eilert Jørgen Ramm v. Hadeln Ramm var først sersjant ved infanteriet, men ble senere løytnant og kaptein ved kavaleriet.                  

Regimentsjefen ved 3dje Sønnefjeldske dragonregiment gir ham i 1767 følgende attest i regimentets konduiteliste: «Premierlieutenant Eilert v. Hadeln Ramm har staaet ved Regimentet siden 1750, forhen Seergeant ved Aggerhusiske Infanteriregiment.

Besider god, sund fornuft, altid udvist en særlig anstændig COnduite samt Lyst og Application til Tjenesten, hvilket tilligemed den Færdighed, han besidder i Pennen, og øvrige Opførsel tilveiebringer ham det Prædicat af en god og brugbar Officer, som visselig fortjener at conserveres i sin Charge og, om det var muligt, at forblive i den Egn hvor han i mange år har været vonvenablement etableret med bopæl på Pladsen Hovie i Vang sogn på Hedemarken.

Han er gift og har 4 Børn og eier intet uden sin Gage, men ved en perdentlig økonomi har hans gjæld aldrig incommoderet andre end ham selv. Ancientiet i Chargen fra 6te mars 1761. (Kilde: Oberst J. Gullowsen: fra Dragontiden, s. 163)».

Så Magdalene og mannen bodde på en plass, og levet av hans gasje: kjøpet av Ringnes var nok oppfyllelsen av en gammel drøm – i det minste mannens: Magdalene kunne vel ha vært merarbeidet ved en hel gård foruten flyttingen, og overlot hun altså hele stasen til sønnen ved første anledning.

Magdalene ble enke da Johan Henrich døde våren 1793 og ble begravet[xv] fra Løten Kirke 18 mai det året. Han var 72 år gammel.

I 1801[xvi] finner man Magdalene – Mallene Ramm – på gården Børche i Ringsaker. Hun beskrives som «Enke efter 1ste ægteskab» og det blir opplyst at hun «Nyder pension». Magdalene er «Husbondens moder» – sønnen er Johan Henrich Ramm som nå er 43 år gammel, rittmester, og gårdbruker. Han er gift med Anne Regine Blix, som er tre år yngre enn ham. De har flere barn: Johan Henrich (20) er «Cornet de signature ved ingenieur corpset»; Hedevig (18); Mallene (17); Lovize (16); Christian (7); Anne Regine (6); Hans Lemmich (4); Johanne Dorthea (1). I tillegg var der en guttunge, Niels Tobroe (11) som beskrives som «Et barn i lære».

Videre ble gården bebodd av Dorthea Blix, husfruens 37 år gamle søster; og de obligatoriske tjenestepikene – Karie Olsdatter (26) og Karie Michelsdatter (19).

Magdalene skulle ikke bli boende på Børche, men hvor hun holdt til eller hva hun gjorde de neste årene er ikke kjent.

Magdalene Ramm, født Wetlesen, døde senvinteren 1813 og ble begravet[xvii] fra Vang Kirke 11 mars 1813. Hun var 83 ¼ år gammel.


[i] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 9
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 81
[iv] Olai Ovenstad; Militærbiografier Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø); p 276/626; http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[vii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 108
[viii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 120
[ix] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 132
[x] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 150
[xii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1734-1809, s. 175
[xiii] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 33-34
[xiv] Morthoff, J.B.; Løtenboka: garder og slekter. 1; Løten historielag, 1949; pp 752-754; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002
[xv] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 303-304
[xvi] Folketelling 1801 for 0412P Ringsaker prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058234006309
[xvii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6 /1, 1809-1827, s. 609-610