βυ Antoinette Joachimine Fabricius

Når Antoinette Joachimine ble født er ikke kjent: endel indekser sier 1753, det var 10 år senere, men det stemmer ikke med senere, offisielle, opplysninger. Noen førstehåndskilder finnes dessverre ikke: kirkebøkene for Larvik, der hun kom til verden, har ikke overlevet.

Foreldrene var Sophie Magdalene Iversdatter Brinch fra Drammen og Lauritz Sørensen Fabricius, en 27 år eldre danske fra Faaborg på Fyn som på denne tiden var enkemann og byfogd i Larvik. De to ble viet[i] i Strømsø Kirke – uten forutgående trolovelse – 11 september 1740.

Lauritz Fabricius hadde vært gift tidligere – den første konen het Birgitte Marie Christiansdatter Humble. De var blitt viet[ii], av Mag: Hersleb, i Christianborg Slotskirke 1 april 1730. Laurtiz var, på denne tiden, allerede byfogd, og skulle senere bli Oberinspecteur for Grevskapet Laurvig: når han ble utnevnt som det første er ikke kjent, men det var før han giftet seg.

Paret bosatte seg i Larvik, der det ikke finnes kirkebøker med dåpshandlinger før rundt 1780. I Hedrum, som Larvik falt under til 1741, er det ingen slike frem til 1751. Dermed er det ingen førstehåndskilder tilgjengelig for barnas fødsel, hverken i Lauritz’ første ekteskap eller i det med Sophie Magdalene. Dermed er de følgende opplysningene hentet, som de er, fra Geni.

I ekteskapet med Birgitte Marie var første barn Frederik Johan Ludvig, som skal være født – eller døpt – 7 mars 1731. Så fulgte Søren Christian 7 mars 1732; Ulrikke Eleonore Mørch i 1735; og Anna Helene i 1738.

Birgitte Marie døde nokså snart efter at Anna Helene var født det sies at hun gikk bort 19 mars 1740.

Det var i 1753 at Antoinette Joachimine så dagens lys, fulgt av Ferdinand Christian i 1754. Så, 3 mars 1758, kom Jens Schow til verden – han som skulle bli Eidsvoldsmann 60 år senere.

Til slutt var det Lauritz, oppkalt efter faren – han kom til verden i 1760.

Året efter døde Antoinettes mor, Sophie Magdalene, bare 39 år gammel. Hun skal ha gått bort 11 juni 1761.

Faren, Lauritz Fabricius, døde bare seks måneder senere: han døde antagelig lille julaften samme år, 66 år gammel.

At han døde er nokså sikkert – for det ble holdt skifte efter ham: registreringsforretningen[iii] er datert Larvik, 23 desember 1761. Det tok over ni år å avslutte skiftet – Fabricius var egentlig konkurs, og hadde ikke vært helt redelig i sin omgang med grevskapets penger – og opplysningene om arvingene er fra avslutningen, ikke åpningen, og datert 22 november 1770. Dermed er opplysningene om når Antoinette ble født noenlunde pålitelige.

I skifteregistreringen er det nevnt fjorten mennesker, utenom arvelater, i ulike roller, deriblandt en rekke barn – flere enn dem som er nevnt ovenfor. Sønnen Lars, født 1761, bor hos hos Hr: Fogden Lembach. Jver Brinch Fabricius hvis alder ikke er nevnt, bor antagelig i barndomshjemmet. Anthoneta Ioachimina er blitt 18 og bor hos hos Hr: Forvalter Knud Mørch. Datteren Birgitha Maria er i Drammen, mens Jens Schow antagelig er i barndomshjemmet: det som er notert er hos «Hr: Ober-Inspecteur Fabricius» – men det betyr antagelig hos den eldre broren av samme navn som har overtatt stilingen efter sin far. Ferdinand Christian er blitt 16, men bosted er ikke oppgitt. Datteren Anne Hellene er, som Antonetha, hos Hr Fogden Lembach i Drammen. Hvor datteren Ulrica Eleonora holder til eller hvor gammel hun er er ikke oppgitt. Sønnen Søren Christian  er blitt Sogneprest til Nerstrands menighet. Og Friderich Ludvig er altså oberinspektør over Laurvigs Grevskab. Man får også vite at fogden Lembach, han i Drammen, er en svigersønn – men hvilken av døtrene han er gift med er ikke kjent – så langt.

Gitt at det dreier seg om Larvik, er det ikke mulig å følge Antoinettes liv videre i detalj, men det kastes en del lys over det i forbindelse med at hun går bort: det ble holdt skifteforretning.

Registreringen[iv] fant sted 23 oktober 1784, og da var hun vel tidlig i 30-årene. Det betyr at hun må ha giftet seg nokså snart efter at skiftet efter faren ble avsluttet – for hennes eldste datter, Sophia Magdalena efter mormoren – var 13 år på denne tiden og altså født omkring 1771.

Den hun giftet seg med var Iens Bøckman, av en bedre Larviks-familie, som i 1784 var jernverksforvalter, av hvilken grunn familien var bosatt i «Fritzøe Jernverks Forvalter Gaard». De hadde to andre barn – begge piker. Den ene var 10 år gamle Else, den andre 8-åringen Margrethe Helena.

Og så var altså fortellingen om Antoinette Joachimine fra Larvik over.


[i] SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1739-1751, s. 42
[ii] Hof- og Slotskirken, Enesteministerialbog; p 100/179; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204228#204228,38745299
[iii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000611175
[iv] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000612689