κ Dorothea Johansdatter

Dorothea kom til verden senhøstes 1765 og ble døpt[i] i Tukthus-kirken, den lå inne i selve Tukthuset, tirsdag, i henhold til kirkeboken – andre[ii] sier det var en onsdag – 4 desember 1765. Fadrene var Madm Cicilia. Margaretha Horn; Madm Anna Catharina Krejdahl; Sr Johan Herman Kirkhoff; Mr. Essendrop, Skriver-Karl hos Cammer-Herre Storm; og Krigs-Secretair Sr Hans Haneborg.

Foreldrene var Kirsten Gulbrandsdatter og hennes annen mann, veveren Johan Samuel Roth. Nøyaktig når de hadde giftet seg er ikke kjent, men hennes første mann,  Sadelmakeren Christian Møller, døde antagelig i 1763.

Kirsten hadde trolovet[iii] seg tidlig i 1761, nærmere bestemt 30 januar det året. Hennes utvalgte var sadelmaker Christian Müller; selv var hun i tjeneste hos Seckman – gjetningsvis[iv] krigskommisær Johan Seckman i Akershus, som døde i 1764. Som kausjonister hadde de Lars Larsen Riis og Christian Christensen. Vielsen[v] fant sted i Garnisonskirken på Akershus 24 april 1761.

Første barn ble en gutt. «Christian Møller Sadelmager og Hust: Kiersten Guldbrands-Dat. deres Søn» Alexander – den senere Eidsvoldsmannen – ble døpt[vi] i Vor Frelsers Kirke – Domkirken – i Christiania 3 mai 1762: han var født 21 april. Som fadre fikk han Maria Berg; Alexandra Schulz; Marthe Maria [NN]; Joh: Herm: Kirkhoff; og Jens Christian Habredorph.

Det skulle ikke bli noen flere barn i dette ekteskapet, og så giftet Kirsten seg altså med Johan Samuel Roth, og disse to skulle få flere barn sammen.

Dorothea var først ute. Året efter ble det en gutt. Georg Christopher kom til verden senvinteren 1766 og ble døpt[vii] 26 mars det året. Fadrene hans var Madm Anna Margaretha Bruun; Madm Anniken Witfeldt; Jofr Maren Biørnstad; Hr Ober Inspecteur Henric Brinch; [NN] Peder Orthlein; og Farveren Johan Gotfried Bautler.

Georg Christopher døde allerede våren 1767 og ble begravet[viii] på Vaterlands Kirkegård – området rundt Møllergaten 19 – 14 mai det året.

Året efter ble det påny en pike, Syrina Christiana. Hun ble døpt[ix], også i Tukthuskirken, 14 juli 1767. Fadrene var Frue Justiz-Raadinde Sal: Anchers; Jomfr: Holmboe; Doctor og Stiftsprovs Holmboes Syster; Deres Excellence Hr General Lieutenant Mangelsen; Hr baron Gersdorf ved det [NN] regiment; og Hr General Auditeur Fleischer.

Syrina døde sannsynligvis som liten, for en annen pike fikk samme navn noen år senere.

Dernest var det Caspar Herman: han ble døpt[x] 16. juni 1769 i Tugthus menighet. Fadrene hans var Frue Geheime-Raadinde von Storm; Jomfr Holmboe, Doctor Holmboes datter; Jomfr Cornish, Hr Cornisch’s datter; Hans Excellence Geheime-Raad von Storm; og Hr Justitz-Raad Berent Ancher.

Kirsten fikk en pike senvinteren eller våren 1771, Syrina Christiana ble oppkalt efter sin avdøde storesøster da hun ble døpt[xi] 9 april dette året. Fadrene hennes ble Madme Wang, Kiøbmand Sr Herman Wangs Kiæriste; Jomfr Anna Dorothea Smidt, Msr Krügers datter; Jomfr Catharina Wilhelmina Diedrichsen; Oberinspect: Henrick Brinck; og Inspect: Hans Thorsæter.

Siste kjente barn i denne flokken ble oppkalt efter gutten Kirsten og Johan Samuel mistet i 1767: Georg Christopher. Han ble døpt[xii] 31 august 1773 og hadde da som fadre Frue Ætats Raadinde Schouboe; Madame Jacobsen; Hans Excellence General Huth; Assessor Colbiørnsen; og Assesor Bartholin.

Hvornår Dorothea ble konfirmert er usikkert: gitt at hun ble døpt i Tukthuskirken kan det være henne som, med litt annet navn, ble konfirmert[xiii] der 23 september 1781, og da var 16 år gammel: det passer jo rimelig godt. Konfirmanten er ført opp først av pikene og benevnes som Dorthe Maria Johannesdatter fra Grønland [NN].

Efter dette er det ikke funnet spor efter Dorothea.


[i] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 156-157
[iii] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, L/L0002: Forlovererklæringer nr. 2, 1734-1773
[iv] Olai Ovenstad, Militærbiografier – Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø), p 389/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[v] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 112
[vi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 354-355
[vii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 162-163
[viii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 66-67
[ix] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 168-169
[x] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 176-177
[xi] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 182-183
[xii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 186-187
[xiii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 260-261