Ψ Malene Tønnesdatter

Malene kom til verden på Giærmundstad i Vennesla nord Kristiansand, sent på året. Hun ble døpt[i] i Oddernes Kirke 11 desember 1758, og fikk navnet Malene. Fadrene hennes er tilnærmet uleselige – foreløpig.

Foreldrene var Barbro Jensdatter Benestad og Tønnes Rolfsen, de hadde antagelig giftet seg tidligere samme år og var sikkert viet i Oddernes Kirke – men i det sognet er opptegnelser om vielser gått tapt.

Malene døde nokså sikkert som ganske liten, for noen år senere fikk foreldre en annen pike som de kalte Magdalene – som er samme navn.

Malenes begravelse er ikke funnet i kirkebøker.


[i] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1719-1764, s. 408-409