ω Magdalene Tønnesdatter

Magdalene ble født klokken halv syv om eftermiddagen 4 august 1762. Hun ble båret til dåpen[i] 8 august, Ingeborg, Nils Natvig. Fadrene var Berthe, Aage Hansens; Tone Sørensdatter Natvig; Jens Thomassen Bennestad; og Søren Thorkildsen.

Foreldrene var Barbro Jensdatter Benestad og Tønnes Rolfsen, de hadde antagelig giftet seg tidligere samme år og var sikkert viet i Oddernes Kirke – men i det sognet er opptegnelser om vielser gått tapt.

Dette paret fikk sit første barn i slutten av 1757. Malene ble døpt[ii] i Oddernes Kirke 11 desember 1757, og fikk navnet Malene. Fadrene hennes er tilnærmet uleselige – foreløpig.

Malene døde nokså sikkert som ganske liten, siden en annen pike, noen år senere, ble kalt Magdalene – som er samme navn.

Malenes begravelse er ikke funnet i kirkebøker.

To år efter Malene ble det en gutt, Rasmus. Han kom til verden klokken 7 om morgenen 21 januar 1760. Da han ble døpt[iii] 26 januar ble han båret av Aase, Søren Natvigs, mens fadrene var Elen, Jacob Flensborgs; Berte Jansdatter; Søren Natvig; og Petter Glud.

Så fulgte altså Magdalene, og dernest Jens – den senere Eidsvoldsmannen – som ble ble født på formiddagen, rundt klokken 10, 24 juli 1765. Han ble holdt over dåpen[iv], 31 juli, av Birthe, Aage Stensøes – fadrene var Torborg, Bent Justnæs; Walborg Christensdatter; Jens Thommasen Bennestad; og Tomas Sørensen Natvig.

Jens fulgtes av Gunnild som meldte sin ankomst klokken halv fire om morgenen 10 september 1767. Da hun ble døpt[v] 17 samme måned ble hun båret av Madm Else Kristine, Raadm. Jørgen Moes. Fadrene var Madm Else Bolette, Raadm Lars Rendrups; Jomfr. Johanne Maria Halkiær; Sr Rasmus Knudsen; og Mons Thorn Christensen Reymerth.

Gunnild skulle ikke få levet opp: «Tønnes Rolfsen Bennestads og Barbro Jensd. lidet Pige-Barn døde d 14 Dec. Klokken 1 ½ Fomiddag, og ble begravet paa Kirkegaardens Nordøste-side». Begravelsen[vi] fant sted 17 desember.

Nest barn var en gutt. Thommes kom til verden klokken fire om morgenen 28 februar 1769 og ble døpt[vii] 7 mars samme år. Da ble han båret av Beata, Daniel Kosvigs, men fadrene ble Christence, Søren Christansens; Gunild Povelsdatter Halling; homas Govertsen Stensøe; og Thorn Christensen Rejmertz.

Thommes levet antagelig ikke opp, for fire år senere kom en annen gutt til verden som fikk samme navn: men noen begravelse er ikke funnet

En pike som fikk navn efter sin avdøde søster så dagens lys 20 mai 1771 klokken halv elleve om kvelden. Gunnild ble båret til dåpen[viii] av Madme Anne Marie, Sr Paulus Tønnesens. Fadrene var Madme Maren, Sr Peter Bøegs; Todne Sørensdatter Natvig; Abraham Nilsen Just; og Povel Nilsen Halling.

Sommeren 1773, 26 juli klokken halv fire om eftermiddagen, mistet Barbro og Tønnes et barn, en pike – navnet er ikke notert i forbindelse med begravelsen. Den fant sted 29 juli. Pikebarnets alder er oppgitt til å være to år, så det dreiet seg nok om yngstedatteren Gunnild. Barnet ble stedt til hvil på kirkegårdens sydvestre side.

To og et halvt år senere kom Thommas til verden, det skjedde 10 november 1773, klokken ni om kvelden. Da han ble døpt[ix] – og fikk navn efter sin avdøde storebror – 18 november samme år ble hun båret av Madm Kirstine Petronelle, Hr Johan Martin Houges. Fadrene var Madm Andrea Anthonette, Sr Anders Mølbachs; Jomf. Anne Severine Moe; Monsr Thorn Rejnerth; og Mosnr Peter Mastrander fra Berge.  

De siste tre barna i denne familien var alle gutter. Ole Christian ble født første juledag 1775, godt efter lunsj – klokken halv fem om eftermiddagen. Han ble døpt[x] annen nyttårsdag 1774 og ble båret av Madm Johanne Hansdatter, Sr Claus Mørchs. Fadrene var Madm Anne Catharine, Sr Michael Frichs; Jomfru Helene Barbroe Sørensdatter Natvig; Mons Thomas Norberg; og Monsr Thorn Rejmerth.

To år senere nedkom moren Barbro med lillebroren Abraham. Det skjedde 27 april 1777, klokken halv tre om morgenen. Gutten ble døpt[xi] 3 mai samme år, og ble da båret av Madme Andrea Anthonette, Hr Wisiteur Anders Mølbachs- Fadrene var Madm Anne, Sr Jens Tordahls; Jomf. Ingeborg Marie Arendrup [?]; Skipper Peter Frantzen Loddens fra Langesund; og Mr Jens Frich fra Bergen.

Efter et gap på over fire år – man kan vel tenke seg at det har vært svangerskap i mellomtiden – nedkom moren med sønnen Magdalenes lillebror Tobias klokken ni om morgenen 27 mai 1781. Gutten ble båret til dåpen[xii] 6 juni av Madm Magadalene, Sr Thaarenc Rejmerths. Fadrene var Mademoiselle Bente Marie Abrahamsdatter; Sr. Thaarenc Rejmerth; Monsr Rasmus Rolfsen; og Monsr Mads Christian Schousted.           

Hvordan familien levet i det daglige i alle disse årene er vanskelig å bedømme: de hadde sikkert romslig økonomi; det var familie, venner, slekt, og kanskje menighet – som det sømmet seg for en kvinne i de øvre håndtverker-lag av samfunnet, og blant forretningsmenns koner. Magdalenes far var ikke bare en fremragende skipsbygger, men også fremsynt: han sendte[xiii], rundt 1778, hennes bror Rasmus til København for å lære hos Erik Eskildsen, Danmarks den gang mest anerkjente konstruktør. Dermed ble han en av Norges tidligste formelt skolerte skipsbyggere. Før dette hadde han vært i lære i Carlscrona[xiv].

Jomfr Magdalene Tønnesdatter Bennestad giftet seg ganske ung – 16 ½ år – med Monsr Thoren Christensen Rejmerth, av en kjent sørlandsslekt. De ble viet[xv] hjemme i huset – efter kongelig bevilling – 23 februar 1779.

Brudgommen var skipper, og hadde fått borgerskap[xvi] som sådan allerede i 1767, da han var i midten av tyve-årene. Han er omtalt i Wikipedia som «reder, verftseier, kjøpmann og gjestgiver».

Dette ekteskapet var, antagelig, arrangert og ikke fremtvunget av omstendigheter: paret fikk sit første barn først over et år efter bryllupet.

Datteren Maren Dorothea så dagens lys klokken ¾ eftermiddag – antagelig betyr det kvart på ett – 30 juni 1780 og ble døpt[xvii] 8 juli samme år, i domkirken i Kristiansand – den som brant i 1880. Hun ble båret til dåpen av Madme Barbroe, Sr Tønnes Rolfsen Bennestads; fadrene var Madme Birthe, Sr Aage Stensøes; Jomfru Trine Birgitte Jørgensdatter; [NN] Sr Tønnes Rolfsen Bennestad; og Thomas Rasmussen Bennestad.

Neste barn kom til verden før Magdalene fylt 19 år gammel. Dette var Christen og han ble født klokken halv tolv om formiddagen 25 april 1782. Da han ble døpt[xviii] 2 mai ble hun båret av Madm Barbara, Sr Tønnes Rolfsens. Fadrene var Jomfr Aasille Severine Sørensdatter Natvig; Sr Tønnes Rolfsen Bennestad; Sr Bent Justnæss; og Mons Jens Tønnesen Bennestad.

På denne tiden hadde Magdalenes mann et skip under bygging – det gikk av stabelen siste uken i juli dette året[xix].

Et par år senere finner man en liten annonse[xx] som, kanskje, gir en pekepinn om det omgivelsene Magdalene var vokset opp i:

       «Jeg undertegnede haver i sinde at bortleje mit Ejende og tilhørende Huus, beliggende i Byens Vestre Part 14de Qvarter No. 502 samme bliver ledig og rødig, til førstkommende Mortens Da, og bestaar af 2de Stuer, Daglig-Kammer og Barne-Kammers, Kiøken og Spids-Kammer, aler Overelserne omtrendt lige som under, 5 Kaklovner, et 2 Etages Huus med god Jielder under. I gaarden et Brygerhuus med Bagerovn og indmureet Brygger-Kiedel, Fæhuus Hæstestal og Vedskiuler; en Gres-Løkke og en Urter-Have; Læsthavende behager at indfinde sig hos mig, for om Lejen at accordere.

                                                      Thønnes Rolfsen»

Litt senere på året var mannen hennes bort en periode – som skipper hadde han ført en skute til England, kan hende den nye, og kom tilbake 27 september – i ballast[xxi].

Det skulle gå nesten fire år frem til det tredje barnet som var en pike. Bergithe så dagens lys klokken to om eftermiddagen 20 januar 1786. Hun ble døpt[xxii] 28 samme måned, og ble holdt over dåpen av Barbara, Sr Tønnes Rolfsens. Fadrene hennes var Madm Anne Marie, Sr Paulus Tønnesens; Jomfr Gurine Dorothea Christensdatter Rejmert; Sr Tønnes Rolfsen; og Sr Jens [?] Rolfsen.  

Et par uker senere kommer det også frem at Magdalenes mann, ved siden av å være reder og skipper, også opptrådte som agent for andre, i dette tilfellet en eiendomsbesitter:

«Da Sr. Torn Reymert har paataket sig at incasere Afgivterne af fn mig tilhørende Søebod og saa kaldede Laugmands-Brygge; saa bekientgiøres det herved til Efterretning for vedkommende, som af samme mine Ejendomme ville betiene sig, paa det de derom til velbemelte Sr. Reymert, kunde vide at henvende sig.

                               Christiansand den 10de Febr. 1785.

                                                                         Adeler[xxiii]».

I 1788, nærmere bestemt klokken 3 om morgenen 19 februar, meldte Gunille Elisabeth sin ankomst. Hun ble holdt over dåpen[xxiv], 26 februar, av Madm Barbara, Sr Tønnes Rolfsens. Fadrene var Madm Anne Margrethe, Sr Berthel Nørgaards; Sr Tønnes Rolfsen; Sr Christian Thorngaard; og Mons Jens Rolfsen.

Sønnen Tønnes – oppkalt efter morfaren – kom til verden 26 mai 1790, klokken 12 om eftermiddagen. Da gutten ble døpt[xxv] 3 juni ble han båret av Madm Barbara, Sr Tønnes Rolfsens, altså mormoren. Fadrene var Madme Anne Severine, Sr Jacob Natvigs; Jomf Christine Hane Andersdatter Holbach; Sr. Tønnes Rolfsen; og Monsr Zacharias Berbom.

Det skulle bli fem barn til – tre gutter og to piker. Første av disse var en gutt, Rasmus, som ble født i 1792. Han kom til verden klokken halv to om eftermiddagen 17 september dette året. Da han ble døpt[xxvi] ble han båret av Madm Barbara, Sr Tønnes Rolfsens. Fadrene var Madm Dorothea, Sr Thomas Pedersens; Sr Peder Thommæsen; Sr Tønnes Tørrei; og Mons Thomas Tønnesen Rolfsen.  

Dernest ble det en pike som fikk navn efter sin mor – Mallene. Hun så dagens lys 9 juni 1795, og ble døpt[xxvii] 16 samme måned – en ny prest var visst ikke opptatt av klokkeslettet. Fadrene hennes var Mad Barbara Rolfsen; Mat Methe, Jens Rolfsens; Jomfr Maren Dorothee Reimert; Amund [NN]; Jens Rolfsen; og Abraham Rolfsen.

Selv om ikke det er sett noen dåp, er det rimelig å tenke seg at en gutt ved navn Thomas kom til verden i løpet av de følgende to årene, for en slik sønn av Magdalene døde senhøstes 1797 og ble begravet[xxviii] 27 november dette året. Da var han oppgitt å være 18 uker gammel, så han kom antagelig til verden midtsommers eller så.

Senere på året fikk Magdalene tvillinger: Sophie Marie og Thomas. De ble født 3 og døpt[xxix] 10 oktober 1799.

Sophie Maries fadre[xxx] var Mad Barbra Rolfsen; Jomfr Maren Dorthea Reimert; Morten Langefeldt; Nicolas Langefeldt; og Thomas Pedersen.

Thomas fikk fadrene[xxxi] Mad Maren Dorthee Langefeldt; Jfr. Birgitte Reimert; Abraham Rolfsen; Sven Bruun; og Bernt Tobias Rolfsen.

Sophie Marie døde som ganske liten, før hun var et halvt år gammel. Det skjedde 11 mars 1800 og hun ble begravet[xxxii] 18 mars. Hun er skrevet inn i kirkeboken med feil navn – Marie Dorthee – men har rette foreldre.

I 1801[xxxiii] finner man familien i gård nummer 440, beliggende i rode 7 innenfor 3 kvarter i Kristiansand. Mallene – slik er navnet stavet – er blitt 39 år gammel, og man får vite at mannen er 59 og kjøpmann. Hjemme hos dem bor barna Maren Dorothea (20); Christen (18); Bergithe (16); Gunille Elisabeth (13); Tønnes (11); Rasmus (9); Mallene (6); og Thomas (2).

De har – naturligvis – tjenestefolk: gårdsdrengen Niels Hogensen (23) samt pikene Siri Rasmusdatter (27) og Olene Rasmusdatter (23).

Samme år fikk Magdalene og Thorn sitt siste barn – sønnen Jens. Han ble født 2 juni 1801. Dåpen[xxxiv] fant sted en uke senere, 9 juni. Fadrene hans ble Barbro, Tønnes Rolfsens enke; Jfr. Maren Dorthee Reimert; Otto Eliasen Tusksen; Tønnes Thorkildsen; og Abraham Rolfsen.

Samme år mistet Magdalene sønne Rasmus. Han døde 11 desember 1801 – datoen for begravelsen[xxxv] er ikke notert.

I 1807 var det flere utenlandske kunstnere i Kristiansand, der de forsøkte å selge sine tjenester. En av disse tok inn hos Magdalene og mannen:

«Som Fremmed, giver jeg mig den Ære at bekiendtgjøre min Ankomst hertil. Som Anbefaling til dette Steds respective Indbyggere kan jeg allene byde mit Arbeide til Foreviisning. Af dette har jeg medbragt adskilligt, hvilket kan sees i mit Logie hos Hr. Thorn Reimert, som jeg ogsaa med Fornøielse selv bringer det til enhver hersteds, der ønsker sig samme tilbragt. Mit Ophold her bliver i Forhold til det Arbeide, der maatte anbetroes mig.

J. Reinhardt,

                               Miniatur Mahler, fra Mannheim[xxxvi]».

I 1816 ble det krevet inn «sølvskatt[xxxvii]» – et tvungent innskudd i den nyetablerte Norges Bank bestemt ut fra hver enkelt skattebetalers økonomiske evne. Magdalenes mann, Thorn Reymerth, ble avkrevet 20 speciedaler, og det representer en økonomisk situasjon som er rimelig trygg – men ikke rikdom.

Magdalene og Thorn levet antagelig videre, stille, i Kristiansand. Når han sluttet å seile er ikke kjent – men efterhvert var han nok mer handelsmann enn skipper, og kanskje hjemme størsteparten av året.

Magdalene ble enke da Thorn døde, 82 år gammel, tidlig 11 februar 1825. Han ble begravet[xxxviii]  fra domkirken 16 samme måned.

Når det skjedde er kjent, men i løpet av de neste årene flyttet Magdalene fra Kristiansand til Sokndal, anslagsvis over en dagsreise vestover. Det bodde hun antagelig hos yngste-barnet, sønnen Jens.

Det levet hun videre i nokså nøyaktig 11 år til. Madame Magdalene Reimert, fød Rolfsen, 73 ½ år gammel døde i Sokndal 21 februar 1836. Hun ble begravet[xxxix] 28 samme måned samme måned.

«Dødsfald.

       At min elskede Moder, Malene Reymert, fød Rolfssen, efter en kort Sygdom, den 21de f. M. roligen forlod dette Liv, 73 ½ Aar gammel, erdet min tunge pligt at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner.

J. Reymert».


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 160-161
[ii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1719-1764, s. 408-409
[iii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 104-105
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 234-235
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 288-289
[vi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1762-1794, s. 61
[vii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 322-323
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 392-393
[ix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 444-445
[x] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 498-499
[xi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 532-533
[xii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 98-99
[xiii] Gøthesen, Gøthe; Norske skipskonstruktører på 1700- og 1800-tallet; Oslo:Norsk sjøfartsmuseum, 1990, p 29, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007100304050
[xiv] Gøthesen, Gøthe; Norske skipskonstruktører på 1700- og 1800-tallet; Oslo:Norsk sjøfartsmuseum, 1990, p 88, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007100304050
[xv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1776-1818, s. 19-20
[xvi] Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820; (Høgfeldt), 1952; P 146; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032038008
[xvii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 68-69
[xviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 120-121
[xxii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 232-233
[xxiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 294-295
[xxv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 354-355
[xxvi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 408-409
[xxvii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 458-459
[xxviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 12
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607320682
[xxix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 510-511
[xxx] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 510-511
[xxxi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 510-511
[xxxii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 16
[xxxiii] Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058333003739
[xxxiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 530-531
[xxxv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 21
[xxxvii] Sølvskatten 1816, nr. 32: Lister og Mandal amt, Kristiansand by, 1816-1823; https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000323482
[xxxviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1824-1827, s. 14
[xxxix] SAST, Sokndal sokneprestkontor, Ministerialbok nr. A 7.1, 1826-1842, s. 224