187 Adelheide Elisabeth Cloumann

Adelheide Elisabeth ble døpt[i] i Kviteseid kirke 12 november 1784 var fadrene   Hr Capitaine d’Auvert; reside: Capellan Hr Claus Barfod Storm; Monsieur Andreas Jølsen; Frue Cansellie-Raadinde Ramshart; og Jomfrue Karen Magrethe Brokmand.

Foreldrene var Anne Sophie Poulsen og Peder Jørgen Cloumann. Adelheides mors opphav er hyllet i tåke, men ser ut til å ha vært fra Stjørdalen og datter av en sorenskriver dersteds. Adelheides far var fra Hordaland, men hadde vært fogd i Telemark i 12 år da hun ble født. Disse to hadde giftet seg året i forveien:

«Den 22 Januarii paa Garden Moen i Sundebøigden bleve af Vellæste og Velærværdige Hr Cloumann Sogne-Præst til Hitterdals Præstegield copulerede[ii] Kongl: Majtets Foged over Øver-Tellemarchen Velædle og Velviise Hr Peder Jörgen Cloumann og Velædle og Velbyrdige Jomfrue Jfr: Sophie Poulsen”.

Adelheide var første barn og nestemann ble en gutt. Han kom til verden, antagelig, i mai 1785 og ble 31 den maaneden gitt en «Hjemme-daab foretatt af mig paa Moen», kanskje sognepresten Niels Røyem[iii]. Dåpen[iv] ble stadfestet i kirken 25 juni samme år, og ved den anledning fikk barnet navnet Claudius og fadrene Hr Cancellie-Raad og Soren Skriver Wamberg; Hr Capitaine von Storm; Hr Lieutenant von Zernichov; Sogne Præsten Hr Christian Block; Frue Wamberg; og Mad: Withe.

Så ble det nok en datter da Corta Caspara Ulrica kom til verden sent i 1786 og ble hjemmedøpt av presten 10 desember. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 30 desember og da var fadrene  Hr Cancellie Raad og Soren Skriver Wamberg; [NN      ] Hr Claus Barfod Storm; Sogne Præsten Niels Windfeld; Frue Justitie Raadinde Rask fra Porsgrund; og Madame Whitte.

Da var Adelheids mor død to uker tidligere og allerede begravet. «Den 30 Dec. i Hvidesø Kirke kast Jord paa og holdt Liig-Tale over Høyædle og Velbaaren Frue Justice Raadinde Anne Sophie Cloumann fød Poulsen, gl: 27 Aar 9 Maan: 9 Dage[vi]». 

Adelheid var nok for ung til å forstå noe annet enn at hennes mor var borte, men allerede året efter giftet faren seg med sin svigerinne, enken efter en annen sorenskriver, Cort Casper Ulich Ramshardt, nemlig Edel Poulsen.  Hun hadde ikke barn i sitt første ekteskap.

Velædle og Velærværdige Frue Cancellie-Raadinde Edel Ramshart fød Poulsen, og Høyædle og Velbaarne Hr Justice Raad og Foged Peder Jørgen Cloumann ble viet[vii] hjemme i huset på Moe 19 juni 1787. «Den Kongl: Allernaadigste Bevilling at han maae Ægte sin afdøde Frues Søster er af 8 Junii 1787, og bevilling at vies Hinkum i Huset af hvilken Præst at det begiæres og den til han formaae, af samme Dato».

Knappe to år efter bryllupet nedkom Edel med en dødfødt sønn, han ble begravet[viii] 29 april 1789.

Det var antagelig en vanskelig fødsel, for «Frue Justice Raadinde Ædel Cloumann fød Poulsen» døde snart efter, og ble begravet[ix] ved Kviteseid gamle kirke. Det ble holdt liktale og jordpåkastelse 30 mai 1789. Hun ble 35 år gammel.

Nå var Adelheide fem år gammel, så hun oppfattet nok mer av situasjonen: barn i den tiden opplevet dyrene på gården og visst hva «død» kunne bety – at vedkommende nok ike viste seg oftere, men forstod vel ikke helt hverken hva som hadde skjedd eller skulle komme.

Denne gangen valgte Adelheids far å forbli enkemann i mange år. Som vanlig i denne tiden, blir unge piker – og de som ikke var så unge, óg – nokså usynlige i kildene.

Men 1 søndag efter påske – 20 april[x] – i 1801 ble Adelheide konfirmert[xi] av sognepresten i gamle Kviteseid Kirke. Hun er ført opp først av tre piker, og sammen med de tre guttene – en av dem var hennes yngre bror Claudius Jørgen[xii] – var dette kullet på seks ungdommer. Gjetningsvis var dette en konfirmasjon arrangert efter ønske fra familien, «utenfor tur».

Året efter, i 1801[xiii], finner man Elisabeth Adelheide – navnet er snudd – på Moen i Kviteseid, en gård faren hadde overtatt efter edel Poulsen da hun døde. Her bodde Adelheide sammen med faren, men ingen av de andre søsknene er der. Det var likevel en stor husstand. Faren hadde en «Skriverkarl» som het Andreas Schott (27) – han var tross alt sorenskriver. For husets behov var der også en «Husforstanderske» i person av Helena Dorthea Harding (51) og en serie tjenestefolk – to menn og to kvinner. Mennene var Daniel Hansen (22) og Peder Jacobsen (18); kvinnene Gunild Ivarsdatter (25) og Juri Sovesdatter (22).

I tillegg til disse hadde Adelheids far tydeligvis også en slags veldedig impuls: i huset hadde han også to fosterbarn og tre – antagelig – fattige av typen «pauvres honteux»: en enkemann, en enke og en ugift kvinner, alle «Gratis antagne til huset» og «Nyde deres ophold af charite».

Fosterbarna – en gutt og en pike – var antagelig søsken: Peder Jacobsen (18) og Anne Jacobsdatter (14). De tre andre var enkemannen Johan Fredric Echof (44); enken Gunild Magrete Qwist (69); og den ugifte Aslev Haralsdatter (44).

Fire år senere giftet Adelheides far seg for tredje gang.

Jomfru Maren Pihl Mow og Hr Justitsraad og Foged Peder Jørgen Cloumann ble viet[xiv] i Kviteseid 10 mars 1805. Kanskje var hun i tjeneste der.

«Præsten til Bøe Præstegield Velærværdige Hr Hejdemarks Samtykke indtil af 3d: Grad Skl:. Hr Justitsraaden foreviiste sin sidst afdøde Kone Frue Ædel Cloumanns Testamente af 30 September 1787 med Kongelig Konfirmation af 12 Jun: 1789, hvorefter han er hendes nærmeste Arving kun, at han ved Indtrædelse i i nyt Ægteskab indbetaler til hendes Arvinger 20 Spdrl. Tilsvarende Beviis fra den alm. Enkekasse for af ham stilt samme Sikkerhed til en aarlig Enkepension af 120 Rdlr. for hans tilkommende Kone Maren Pihl Mow».

Bygdeboken for Hitterdal[xv] har en del å fortelle om Peder Jørgen, og som kaster lys over hva slags person hun hadde giftet seg med:

            «Over sine første hustruer satte han gravplater med lange inskriptioner, hvori han berømmer deres dyd og elskværdighet.

            Justitsraad Cloumann var en mand med mange interesser og han gjorde meget til forholdenes forbedring i Kviteseid og Vest-Telemarken. Saaledes bygget han veien, som i store slyng overvinder heien mellom Smeodden og Kviteseid og Eidstaa i Vraadal, et veilanlæg som den dag i dag maa regnes for helt moderne, tiltrods for at det blev udført i 1790-aarene. I hans tid stod der permanent tømmerhaug i Vrangfos, som saa at si forhindret at fløtning og fremkomst av tømmer fra Vet-telemarken, og det sagdes at enkelte sagbrukseiere saa sin fordel heri og motarbeidet elvens farbargjørelse. Cloumann talte sterkt bøndernes sak i denne anledning og bidrog i første række til at opnaa forandring i disse ugunstige forhold.

            Det var særlig Aallene i Porsgrund som motarbeidet elvens farbargjørelse med støtte av enkelte embedsmænd i distriktet.

            Cloumann anla ogsaa en stor frugthave paa gaarden Moen og bygegt i Kviteseid et teglverk, det føste i Vest-Telemarken. Han lot 4 forælrdreløse smaapiker oppdrage og beholdt dem til de blev bortgiftet, hvorpaa han lot hver av dem faa en plads paa deres og deres mænds levetid. Den ene av disse, Margit Paspaa, maa sikkerlig ha været fra Hitterdal, at dømme efter navnet. En af disse pladse, som han selv bygget, kaldte han «Exemplet». Han lot forfærdige sin egen Likkiste, men da hans hustru, Maren Mow, ikke vilde ha kisten staaende paa Moen, lot han den hensætte i staburet paa Exemplet. Omkring en 8 dages tid før Cloumann døde saa folkene paa Exemplet 4 mænd komme gaaende ut fra staburet med kisten. Folkene blev meget forundret, da de ikke hadde hørt at Cloumann var død, og sprang efter dem, men i samme øieblik av mændene og kisten forsvundet, og folkene skjønte nu at det maatte være et syn, som varslet Cloumanns snarlige bortgang, sier traditionen».

Adelheide giftet seg da hun var omkring 27 år gammel. Hennes tilkommende var Markus Hendrik Florentz fra Risør, en jurist som var ni år eldre enn henne men bosatt på Kviteseid. Som forlovere hadde de Hr: Justitsraad og Ridder Clouman og Hr: Lieut. Claudius Clouman. Vielsen[xvi] fant sted – i henhold til allenaadigst Bevilling – hjemme på gården Moen 28 desember 1810.

Da var Adelheide godt og vel halvveis i sitt første svangerskap. Det endte trist. Tidlig i april året efter at hun giftet seg, fikk Adelheide en dødfødt pike. Og døde selv. Presten noterte i kirkeboken[xvii]: «Den 9de April kastet Jord paa Madam Adelheide Elisabeth Florentz gl: 26 Aar, og hendes dødfødte Datter».


[i] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 214
[ii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 131
[iii] Batian SvendsenNorsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-1, p226-227/234, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
[iv] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 268
[v] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 2
[vi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 226
[vii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 177
[viii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
[ix] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061213350013
[xi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1800-1814, s. 175
[xii] «Jørgen» er ikke del av navnet han fikk da han ble døpt, men noe familien – faren – har lagt til efter hvert.
[xiii] Folketelling 1801 for 0829P Kviteseid prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058316000266
[xiv] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1800-1814, s. 129
[xv] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, pp 146-147, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[xvi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1800-1814, s. 139
[xvii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1800-1814, s. 169