cv Anna Catharina Juul

Anna Catharina var trønderjente, men havnet i Bergen. Hun ble født i Kolvereid midt i februar 1744 og ble døpt[i] 2 søndag efter Quadragesima, som man må forstå som 1 mars[ii] dette året. Fadrene var Sven Borchmand; Ditlew Lund; Dorothea Østningen; Anne Johannesdatter Strand; og Berthe Larsdatter [NN].

Foreldrene var Sorenskriver Peter Juul og konen Adriana Larsdatter Holthe. De skal[iii] ha giftet seg i 1726 – men dette er ikke bekreftet i kirkebøker. Ifølge Strinda Historielag giftet Adrianas morfar, apoteker Cyriacus Kathe, seg i Vår Frue Kirke i Trondhjem, og ble begravet derifra også: for den kirken er ikke bøkene bevart for tiden før 1732 – og i Kolvereid begynner rekken i 1736.

Dermed er en bygdebok[iv] om Søndre Kolvereid egentlig det beste utgangspunkt for å oppsummere familien Anna Catharina ble født inn i:

«Peter Tomassen Juul, f.1692 på Fredriksten festning, d. 1750 på Øksninga. g. 1726 m. Adrianna Larsdtr. Holthe, f. 1709 i Abelvær, d. 1786 på Øksninga. Hans foreldre: Thomas Juel, kaptein, d. 1696 på Fredriksten festning og hustru Dorothea Cate. Hennes foreldre: Lars Pedersen Holthe, f. 1657, d. 1725 og hustru Anne Cathrine Jelstrup.

Barn:           1. Lars Holthe, f. 1726. Sorenskriver                                                         etter faren.

                   2. Dorthea Karine, f. 1737. Død som liten.

                   3. Jacob Bentson, f. 1738. Eier og bruker av Øksninga.

                   4. Roma Lucia, f. 1739. Død som liten.

                   5. Dorthea Catharina, f. 1742. Død før 1750.

                   6. Anne Catharina, f. 1744, g. m. sorenskriver Eric Lange.                         Bosatt på Skillingstad.

                   7. Johannes, f. 1748. Ugift. eier og bruker av gr. nr. 24,                             Finne.

                   8. Dorothea Cate, f. 1750, g. m. Peder Nicolaysen Greger.                         Handelsmann på Borøy i Helgeland».

Det påfallende lange oppholdet mellom første og annet barn i denne listen er vel gjerne et resultat av manglende kirkebøker – men kan jo ha hatt andre årsaker. Dorthea Karine skal være født i 1738, men noen tilsvarende dåp er ikke funnet.

Jacob Bentzen ble døpt[v] 9 søndag efter trefoldighet – 3 august[vi] – i 1738. Fadrene var Major Lund; F. J. Marckman; Willich Wærem; Frue Major Lunds; Madam Ricards; og Mademoiselle Bremr.

Så ble det en pike igjen, da Roma Lucia så dagens lys – men heller ikke den dåpen er funnet.

Så var det Anna Catharinas tur, og derefter hennes lillebror Johannes. Han ble døpt[vii] 17 søndag efter trefoldighet – 6 oktober[viii] – 1748. Fadrene hans var Andreas Warøen; Lars Lie; Jens Strand; Jomfrue Christine Lund; og Anne Balle.

Tilslutt i denne flokken, Anna Catharinas yngstesøster Dorothea Kat. Hennes dåp[ix] fant sted 21 søndag efter trefoldighet – 18 oktober[x] – 1750.

Anna Catharinas konfirmasjon er ikke blitt funnet i kirkebøkene fra Kolvereid – men rimeligvis er hun blitt konfirmert i 15-16-17-års alderen, som de fleste andre, altså en gang mellom 1759 og 1761.

Det var matematikken. Naturen kom til: Anna Catharina fikk sitt første barn, en pike, tidlig i oktober 1765, da hun var 21. Det var før hun giftet seg, og innførselen i kirkeboken er:

«d 14 Octbr Døbt[xi] Erich Langes B. med Ana Catharina Juul efter Kgl. bevelling døbt for Ægte»

Barnet fikk navnet Ane Elisabeth og fadrene var Friderich [NN] Schagen; Jon Larsen Forand; Alethe Finestad; Marithe Schaga; og Else Tolløvsdatter Strand.

Bygdeboken forteller at Anna Catharina og Erich ble viet i 1766: noe tegn til det er ikke funnet i kirkeboken, men det kan jo tenkes at de under omstendighetene valgte å bli viet annetsteds.

De har under alle omstendigheter forlatt Kolvereid nokså snart efter Ane Elisabeths dåp: neste barn ble døpt følgende vår – i Bergen.

Jacob, den senere Eidsvoldsmannen – så dagens lys mot slutten av mars og ble døpt[xii] i Domkirken 3 april 1767. Fadrene var Procurator Joh: Preutzes Hustrue; Christian Keutels Hustrue; Jacob Lange; Johan Lyder Suhling; og Steen Wirtmann Brugmann.

Hvordan enn henger sammen om når Anna Catharina giftet seg, så er det jo tenkelig at de allerede var bestemt å reise til Bergen, og at de derfor ble viet der: om det skjedde i domkirken kan ikke belegges – kirkebøkene for domkirken mangler helt opplysninger om ekteskap i perioden før 1 juli 1767.

Uansett: bygdeboken forteller litt om Eric Lange, ikke alt flatterende:

        «Erich Jacob Lange var jurist og kom til Namdalen som prokurator og fullmektig hos sorenskriver Lars Holt Juul på Sandnes. Han ble gift med sorenskriverens søster, og familien busatte seg etter noen år i ledig husvære på Skillingstad – som Langes svigermor bygsla og eide del i fra 1775. Hans egen økonomi var ofte skral, og han lånte såleis i 1781 310 rdl. av Peder Nicolaisen Greger mot pant i lausøre og personlige verdisaker. I 1786 ble gården sammen med mange andre solgt på dødsboauksjon etter madam Holte Juul. På en eller annen måte ble Erich Lange eier. Nytt tegn for anstrengt økonomi kom i 1797 da han lånte 74 rd. av Arent Jentoft og 40 rd. Johan Nilsen Garstad mot pant i gården. Som prokurator fremmet han noen krav for P. J. Sverdrup, men hadde for øvrig få oppdrag. Etter tvangssalg av gården i 1799 flytta han og kone til datra på Finne i Kolvereid. I nødsåret 1809 fikk de så-havre og havremjøl og noen kontanter som fattighjelp fra bygdekommisjonen».

Anna Catharina og Eric ble værende i Bergen et par år, uten at det er kjent hva de levet av eller hvor de bodde. Men de fikk en sønn til der.

Peter Paul ble døpt[xiii] i domkirken 20 oktober 1768. Denne gangen var fadrene Mad: Meyer; Ingeborg Keutel; Johan Preutz; Christian Keutel; og Christian Lange.

To år var de tilbake i Kolvereid, Der kom datteren Ane Ide til verden og ble døpt[xiv] 14 januar 1770. Pikebarnet fikk fadrene Hr Capitain Sommer; Monsr: Jacob Juul; Monsr: Johannes Juul; Fru Capitain Sommers; Madam: Juul; og Madam: Krag.

Det ble antagelig ikke flere barn, i det minst er ikke noen funnet. Men det kom nytt om ett av barna – nå kalt Jacob von Lange – han var offiser – i 1799:

«Tirsdagen d 27de Augusti Copuleres i Kirken Hr. Lieutenant Jacob von Lange af 2det Tronhiemske Infanterie Regiment med Jomfrue Laurentina Elisabeth Nannestad Larlund efter at havet foreviist Regimentz Cheffens Beviis for, at der er giort vedbørlig Indskud i Enke Cassen. For Ægteskabets lovlighed cavere» – og så mangler underskriften. Vielsen[xv] fant sted i Domkirken i Trondhjem.

Så ser man ikke noe til Anna Catharina og mannen før ved folketellingen i 1801[xvi]. Da finner man henne på gården hos svigersønnen, Niels Johansen Fosvig, på Finne i Kolvereid prestegjeld, som vaar gift med Ane Ide. De er notert som egen husstand, og begge oppgitt å være 57 år gamle. Han «Lever nøysommelig af smaa fortienester ved skrivning», hun er sikkert like nøysom.

Datteren og svigersønnen har ikke noen barn, men en rekke tjenestefolk – seks i tallet. Ved siden av Anna Catharina og mannen, finner man også – igjen som egen husstand – en Johannes Juul, en ugift kar på 53 år – ganske sikkert Anna Catharinas yngre bror. Han «Lever af et aarligt vilkaar af gaarden»: tilstrekkelig til å holde ham med husholderske samt en tjener. Samt de uunngåelige husmennene, to stykker.

Det litt fattigslige livet fortsatt de neste årene, og gjennom nødsårene. Så begynte det år dra seg mot 1814: Kieler-traktaten ble undertegnet, og arbeidet i kjølvannet av oppløsningen av forholdet mellom Danmark og Norge. Et åpent brev gikk ut til hele folket 19 februar, der det ble invitert til å velge representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny grunnlov; forsamlingen skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år. Jacob Lange ble valgt til å representere sitt kompani, sammen med underoffiseren Helmer Gedeboe. Forsamlingen ble kalt inn til 10 april 1814, Påskedagen det året, så Jacob ga seg vel av sted opptil et par uker tidligere, altså engang i den uken som gikk forut for Palmesøndag.

Det ser ikke ut til at Jacob gjorde noen stor figur på Eidsvold, han er nevnt nå og dag for å ha vært enig med en annen representant, og det er ikke klart hvilket parti han tilhørte. Da forsamlingen ble oppløst 20 mai reiste han antagelig hjem igjen, og gikk tilbake til sitt arbeid som offiser – uten å la høre av seg igjen i norsk politikk.

Når Erich Lange døde er ikke kjent, men Anna Catharina levet videre til 1829 sier bygdeboken. Men heller ikke dette er det lykkes å bekrefte i kirkeboken.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670367
[iii] Lund, Gunnar; Gårder og slekter i søndre del av Kolvereid, 1600-1964; Nærøy kommune, 1987; p 347; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224015
[iv] Lund, Gunnar; Gårder og slekter i søndre del av Kolvereid, 1600-1964; Nærøy kommune, 1987; p 347; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224015
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670352
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670352
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670379
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670385
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670424
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 128-129
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070928670439
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0041: Ministerialbok nr. 601A09, 1784-1801, s. 79, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070921640081
[xvi] Kildeinformasjon: Folketelling 1801 for 1752P Kolvereid prestegjeld