αγ  Gunhild Tønnesdatter

En pike som fikk navn efter avdød søster så dagens lys 20 mai 1771 klokken halv elleve om kvelden. Gunhild ble båret til dåpen[i] av Madme Anne Marie, Sr Paulus Tønnesens. Fadrene var Madme Maren, Sr Peter Bøegs; Todne Sørensdatter Natvig; Abraham Nilsen Just; og Povel Nilsen Halling.

Foreldrene var Barbro Jensdatter Benestad og Tønnes Rolfsen, de hadde antagelig giftet seg tidligere samme år og var sikkert viet i Oddernes Kirke – men i det sognet er opptegnelser om vielser gått tapt.

Dette paret fikk sit første barn i slutten av 1757. Malene ble døpt[ii] i Oddernes Kirke 11 desember 1757, og fikk navnet Malene. Fadrene hennes er tilnærmet uleselige – foreløpig.

Malene døde nokså sikkert som ganske liten, siden en annen pike, noen år senere, ble kalt Magdalene – som er samme navn.

Malenes begravelse er ikke funnet i kirkebøker.

To år efter Malene ble det en gutt, Rasmus. Han kom til verden klokken 7 om morgenen 21 januar 1760. Da han ble døpt[iii] 26 januar ble han båret av Aase, Søren Natvigs, mens fadrene var Elen, Jacob Flensborgs; Berte Jansdatter; Søren Natvig; og Petter Glud.

Søsteren Magdalene ble født klokken halv syv om eftermiddagen 4 august 1762. Hun ble båret til dåpen[iv] 8 august, Ingeborg, Nils Natvig. Fadrene var Berthe, Aage Hansens; Tone Sørensdatter Natvig; Jens Thomassen Bennestad; og Søren Thorkildsen.

To år efter Malene ble det en gutt, Rasmus. Han kom til verden klokken 7 om morgenen 21 januar 1760. Da han ble døpt[v] 26 januar ble han båret av Aase, Søren Natvigs, mens fadrene var Elen, Jacob Flensborgs; Berte Jansdatter; Søren Natvig; og Petter Glud.

Så fulgte altså Magdalene, og dernest Jens – den senere Eidsvoldsmannen – som ble ble født på formiddagen, rundt klokken 10, 24 juli 1765. Han ble holdt over dåpen[vi], 31 juli, av Birthe, Aage Stensøes – fadrene var Torborg, Bent Justnæs; Walborg Christensdatter; Jens Thommasen Bennestad; og Tomas Sørensen Natvig.

Jens fulgtes av Gunnild som meldte sin ankomst klokken halv fire om morgenen 10 september 1767. Da hun ble døpt[vii] 17 samme måned ble hun båret av Madm Else Kristine, Raadm. Jørgen Moes. Fadrene var Madm Else Bolette, Raadm Lars Rendrups; Jomfr. Johanne Maria Halkiær; Sr Rasmus Knudsen; og Mons Thorn Christensen Reymerth.

Gunnild skulle ikke få leve opp: «Tønnes Rolfsen Bennestads og Barbro Jensd. lidet Pige-Barn døde d 14 Dec. Klokken 1 ½ Fomiddag, og ble begravet paa Kirkegaardens Nordøste-side». Begravelsen[viii] fant sted 17 desember.

Neste barn var en gutt. Thommes kom til verden klokken fire om morgenen 28 februar 1769 og ble døpt[ix] 7 mars samme år. Da ble han båret av Beata, Daniel Kosvigs, men fadrene ble Christence, Søren Christansens; Gunild Povelsdatter Halling; homas Govertsen Stensøe; og Thorn Christensen Rejmertz.

Thommes levet antagelig ikke opp, for fire år senere kom en annen gutt til verden som fikk samme navn: men noen begravelse er ikke funnet

Så fulgte altså «vår» Gunhild.

Sommeren 1773, 29 juli klokken tre om eftermiddagen, mistet Barbro og Tønnes et barn, en to år gammel pike – navnet er ikke notert i forbindelse med begravelsen, men det dreiet seg nok om yngstedatteren Gunnild. Barnet ble stedt til hvile[x] på kirkegårdens sydvestre side 31 juli.


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 392-393
[ii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1719-1764, s. 408-409
[iii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 104-105
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 160-161
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 104-105
[vi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 234-235
[vii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 288-289
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1762-1794, s. 61
[ix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 322-323
[x] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1762-1794, s. 114