αφi Christine Chatarina Holck

Christine Chatarina ble døpt[i] 21 november 1782, i nærvær av Claus Phlaksen; Johannes Johannesen; Magnilde Johannesdatter; og Brite Gullaksdatter Yttre Oppdal.

Foreldrene var Martha Marie Middelfart og Hans Henrich Holck – de hadde giftet seg omkring 1770 – men noen vielse er ikke funnet – hverken i Åfjord eller i Hyllestad, der han holdt til: de kan jo gjerne ha giftet seg et helt annet sted. Og i Hyllestad, der kun den kronologiske listen er bevart for denne perioden, registrerte man i en god del tilfeller bare antall vielser på en bestemt dag – uten navns nevnelse.

Faren var offiser, og Ovenstad[ii] har litt å fortelle om ham:

        «Holck, Hans Henrich Hornemann von, – F. 2/6 (2/7) 1735 i Norge. – Sønn av obl. Ole (Oluf) Holck og Ellen Jensdatter Rosendahl. – Kom i tjenesten ca. 1751 og var kom.sersj. da han 9/3 blev fenr. ref. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. – Sek.lnt. ref. 15/10 1760. Virk. fenr. ved Vigske komp. 4/3 1761, men han blev allerede 18 s. m. virk. sek. lnt. ved regt.ets Søndmørske landv.komp. – Pr.lnt.s kar. 26/5 1762. – Kpt. og chef for samme komp. 27/4 1763. – Landv.ets organisasjon blev imidlertid sløifet fra 5/7 1763, og H. blev fra 1/5 1765 satt på vartpenger, 120 rdl. årl. – Bodde da i Eivindvik. Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Biørnørske komp. 1/1 1766. – Dette regt. blev nedlagt fra 1/7 1766, og H. blev da atter utsatt på vartpenger, 175 rdl. årlig. – Ved den nye hærordning fra 1/5 1769 blev han atter ansatt, nu som chef for Vestre Ytre Sognske komp. fra s. d. – avskjed fra 1/4 1786 med 200 rdl. årl. pens. – Bodde i juni 1801 på gården Lervig i Ytre Sogn. Død 19/8 1809. – Gift: Fikk 30/8 1769 tillatelse til ekteskap med Marthe Margrethe Midelfart Tostrup, f. 26/6 (20/6) 1748».

Paret slo seg ned, kanskje, på gården Leirvik i Hyllestad i Sogn, som Holck hadde overtatt fra sin far i 1768. Faren hadde kjøpt stedet for 30 riksdaler i 1745, efter en stor brann, og satt opp nye hus. Bygdeboken[iii] forteller videre:

        «I 1769 var det komne andre hus på garden. Det grommaste var våningshuset medi storstove og to soverom til. Dessutan daglegstove og kjøkken med avdelt spiskammers. Dei to stovene hadde jarnomnar. På loftet var ei lita ark og eit panelt, lite kammers. Huset hadde tydeligvis vore dårlig vedlikehalde, då det var «brøstfeldigt» og øvre del av veggane trong utskifting. Huset var taksert til 100 riksdalar. Dette var ei tid med minimal prisstigning, så verdien på våningshuset jamført med verdien på gården 24 år før seier sitt!»

Første barn – av mange – var en pike, Ellen Marie, som kom til verden i 1771. Hun ble døpt[iv] i Gulen 7 juni det året og fikk da fadrene Hendrich Hegebøe; Ole Braasta; Hans Corporal; Mari Bøe; og Magnilde Aas.

Tidlig om høsten året efter så Nille Susanne dagens lys og ble døpt[v] 12 september. Fadrene hennes var Mons Has; Peder og Hans Bøe; Lasse Tveiten; og [NN].

Den første gutten skulle gjør det godt i livet – han ble Eidsvoldsmann. Ole Elias meldte sin ankomst ved nyttårstider og ble døpt[vi] 21 januar 1774. Fadrene var Hr Lieutenant Værgeland; Sergeant Claus Brekke; Lasse Risnæs; Jomfrue [NN]; og Halfri Nessie.

Så var det altså Elisabeth Marie som ble født  forsommeren 1775, og døpt[vii] 25 juni. Som fadre hadde hun Einer Bøe og Hustrue; Hendrich Ruschedal og hustru; og Giøe Hansdatter Braasta.

Efter henne fulgte Andreas Vessel, som ble født forsommeren 1777 og døpt[viii] 5 juni. Ved denne anledningen valgte foreldrene Østen Nessie; Ole og Anders Brennedal; Martha Jørgensdatter; samt Brithe Olsdatter Brennisdal.

Svend Fridrick Christian ble døpt[ix] 21 januar 1781. Fadrene – eller for å bruke ordet i den kronologiske listen[x], «Daabsvidnerne» – var Hans Iversen Aas; Claus Hermansen Leervigen; Jens Mogensen Leervigen; Sigri Mogensdatter Heggebøe; og Hans Thomasdatter Aas.

Jomfru Christine Chatarina Holck døde bare ett år og tre uker gammel, og ble begravet[xi] i begynnelsen av desember 1783.


[i] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 68
[ii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html?pageNumber=476
[iii] Kellmer, Inger Hellesøe og Førsund, Finn Borgen; Hyllestad bygdebok. 2: Soga om folket;
[iv] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 150
[v] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 158
[vi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 167
[vii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 12, 1749-1776, s. 181
[viii] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 8
[ix] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 14, 1779-1788, s. 94-95
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228330495
[x] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 48
[xi] SAB, Gulen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 13, 1776-1787, s. 80