βφ Ulrikke Eleonore Fabricius

Ulrikke Eleonore kom antagelig til verden i 1735, og nokså sikkert i Larvik – men der finner man ikke kirkebøker for den tiden som er aktuell.

Foreldrene var Lauritz Sørensen Fabricius og dennes første kone som het Birgitte Marie Christiansdatter Humble. De var blitt viet[i], av Mag: Hersleb, i Christianborg Slotskirke 1 april 1730. Laurtiz var, på denne tiden, allerede byfogd, og skulle senere bli Oberinspecteur for Grevskapet Laurvig: når han ble utnevnt som det første er ikke kjent, men det var før han giftet seg.

Paret bosatte seg i Larvik, der det ikke finnes kirkebøker med dåpshandlinger før rundt 1780. I Hedrum, som Larvik falt under til 1741, er det ingen slike frem til 1751. Dermed er det ingen førstehåndskilder tilgjengelig for barnas fødsel, hverken i Lauritz’ første ekteskap eller i det med den neste konen, Sophie Magdalene.

I ekteskapet med Birgitte Marie var første barn Frederik Johan Ludvig, som skal være født – eller døpt – 7 mars 1731. Så fulgte Søren Christian 7 mars 1732; Ulrikke Eleonore Mørch i 1735; og Anna Helene i 1738.

Birgitte Marie døde nokså snart efter at Anna Helene var født – det sies at hun gikk bort 19 mars 1740.

Den neste konen, og altså Ulrikke Eleonores stemor, var Sophie Magdalene Iversdatter Brinch fra Drammen. Hun og faren, Lauritz Sørensen Fabricius, ble viet[ii] i Strømsø Kirke – uten forutgående trolovelse – 11 september 1740.

Det var i 1753 at Antoinette Joachimine så dagens lys, fulgt av Ferdinand Christian i 1754. Så, 3 mars 1758, kom Jens Schow til verden – han som skulle bli Eidsvoldsmann 60 år senere.

Til slutt var det Lauritz, oppkalt efter faren – han kom til verden i 1760.

Året efter døde Antoinettes mor, Sophie Magdalene, bare 39 år gammel. Hun skal ha gått bort 11 juni 1761.

Faren, Lauritz Fabricius, døde bare seks måneder senere: han døde antagelig lille julaften samme år, 66 år gammel.

At han døde er nokså sikkert – for det ble holdt skifte efter ham: registreringsforretningen[iii] er datert Larvik, 23 desember 1761. Det tok over ni år å avslutte skiftet – Fabricius var egentlig konkurs, og hadde ikke vært helt redelig i sin omgang med grevskapets penger – og opplysningene om arvingene er fra avslutningen, ikke åpningen, og datert 22 november 1770. Dermed er opplysningene om når Antoinette ble født noenlunde pålitelige.

I skifteregistreringen er det nevnt fjorten mennesker, utenom arvelater, i ulike roller, deriblandt en rekke barn – flere enn dem som er nevnt ovenfor. Sønnen Lars, født 1761, bor hos hos Hr: Fogden Lembach. Jver Brinch Fabricius hvis alder ikke er nevnt, bor antagelig i barndomshjemmet. Anthoneta Ioachimina er blitt 18 og bor hos hos Hr: Forvalter Knud Mørch. Datteren Birgitha Maria er i Drammen, mens Jens Schow antagelig er i barndomshjemmet: det som er notert er hos «Hr: Ober-Inspecteur Fabricius» – men det betyr antagelig hos den eldre broren av samme navn som har overtatt stilingen efter sin far. Ferdinand Christian er blitt 16, men bosted er ikke oppgitt. Datteren Anne Hellene er, som Antonetha, hos Hr Fogden Lembach i Drammen. Hvor datteren Ulrica Eleonora holder til eller hvor gammel hun er er ikke oppgitt. Sønnen Søren Christian  er blitt Sogneprest til Nerstrands menighet. Og Friderich Ludvig er altså oberinspektør over Laurvigs Grevskab. Man får også vite at fogden Lembach, han i Drammen, er en svigersønn – men hvilken av døtrene han er gift med er ikke kjent – så langt.

Ulrikke Eleonore giftet seg antagelig da hun var midt i eller i annen halvdel av, tyve-årene, for man finner henne ved ekstraskatten i 1762[iv]. Da var hun «Kieriste» – altså gift med – med Knud Mørk, «Fuldmægtig Sr Mand» og arbeidet antagelig ved «Barkevigs Marsovn», halvannen mil fra Larvik sentrum og nær Helgeroa. De hadde ikke noen barn. Derimot hadde de fire tjenestefolk – to menn og to kviner. Mennene var Laers Christensen og Jacon Jensen – gjetningsvis bistod de husets herre i dennes arbeid. Kvinnene var Kirste Clausdatter og Maren Simensdatter. Begge omtales som «Pige», og var nok i huset. Så vaar der tre «andre»: Rebecka Pedersdatter Humble – antagelig en halvsøster eller i det minste en slektning; samt Thomas Bagge og Hans Olsen Gudem som begge ellers er ukjent.

Det ble antagelig ikke noen barn, eller ikke noen som vokste opp, i dette ekteskapet. Våren 1776 døde Knut, skifteregistreringen[v] fant sted 18 mai det året, og her er ingen barn nevnt. Ulrica er med, men uten noen flere navn, en søster ved navn Iohanne Mørk er nevnt, det er også en svoger – Oberskovrider Voight. Knud Mørk omtales som jernverksforvalter og bosatt i Langestrand, nærmere bestemt, nevnes det, «han bodde i Fritzøe Jernverkx Forvalter Gaarden».

Hvor det ble av Ulrikke de neste årene er ikke kjent, og hun er ikke gjenfunnet i 1801-tellingen.

Mad: Ulriche Eleonore Mørk i Larvik døde 19 desember 1803 av en «Hidsig feber» og ble begravet[vi] fra Larvik Kirke 28 samme måned. Hun var 69 ½ år gammel.


[i] Hof- og Slotskirken, Enesteministerialbog; p 100/179; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204228#204228,38745299
[ii] SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1739-1751, s. 42
[iii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000611175
[iv] Byregnskap, nr. 183.1, Larvik m/ Sandefjord, 1762-1768: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000109183
[v] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000612373
[vi] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 228