λ Syrina Christiana Johansdatter

Syrina Christiana ble døpt[i] Tukthuskirken, den lå inne i selve Tukthuset,  14 juli 1767. Fadrene var Frue Justiz-Raadinde Sal: Anchers; Jomfr: Holmboe; Doctor og Stiftsprovs Holmboes Syster; Deres Excellence Hr General Lieutenant Mangelsen; Hr baron Gersdorf ved det [NN] regiment; og Hr General Auditeur Fleischer.

Foreldrene var Kirsten Gulbrandsdatter og hennes annen mann, veveren Johan Samuel Roth. Nøyaktig når de hadde giftet seg er ikke kjent, men hennes første mann,  Sadelmakeren Christian Møller, døde antagelig i 1763.

Kirsten hadde trolovet[ii] seg tidlig i 1761, nærmere bestemt 30 januar det året. Hennes utvalgte var sadelmaker Christian Müller; selv var hun i tjeneste hos Seckman – gjetningsvis[iii] krigskommisær Johan Seckman i Akershus, som døde i 1764. Som kausjonister hadde de Lars Larsen Riis og Christian Christensen. Vielsen[iv] fant sted i Garnisonskirken på Akershus 24 april 1761.

Første barn ble en gutt. «Christian Møller Sadelmager og Hust: Kiersten Guldbrands-Dat. deres Søn» Alexander – den senere Eidsvoldsmannen – ble døpt[v] i Vor Frelsers Kirke – Domkirken – i Christiania 3 mai 1762: han var født 21 april. Som fadre fikk han Maria Berg; Alexandra Schulz; Marthe Maria [NN]; Joh: Herm: Kirkhoff; og Jens Christian Habredorph.

Det skulle ikke bli noen flere barn i dette ekteskapet, og så giftet Kirsten seg altså med Johan Samuel Roth, og disse to skulle få flere barn sammen.

Dorothea kom til verden senhøstes 1765 og ble døpt[vi] i Tukthus-kirken, 4 desember 1765. Fadrene var Madm Cicilia. Margaretha Horn; Madm Anna Catharina Krejdahl; Sr Johan Herman Kirkhoff; Mr. Essendrop, Skriver-Karl hos Cammer-Herre Storm; og Krigs-Secretair Sr Hans Haneborg.

Året efter ble det en gutt. Georg Christopher kom til verden senvinteren 1766 og ble døpt[vii] 26 mars det året. Fadrene hans var Madm Anna Margaretha Bruun; Madm Anniken Witfeldt; Jofr Maren Biørnstad; Hr Ober Inspecteur Henric Brinch; [NN] Peder Orthlein; og Farveren Johan Gotfried Bautler.

Georg Christopher døde allerede våren 1767 og ble begravet[viii] på Vaterlands Kirkegård – området rundt Møllergaten 19 – 14 mai det året.


Syrina døde sannsynligvis som liten, for en annen pike fikk samme navn noen år senere, men begravelsen er ikke funnet.
[i] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 168-169
[ii] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, L/L0002: Forlovererklæringer nr. 2, 1734-1773
[iii] Olai Ovenstad, Militærbiografier – Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø, samt Tillegg A-Ø), p 389/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 112
[v] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 354-355
[vi] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 156-157
[vii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 162-163
[viii] SAO, Kristiania tukthusprest Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1758-1828, s. 66-67