113 Bolette Christine Augusta Sibbern

Bolette Christine Augusta kom til verden 21 september 1806. Hun ble døpt[i] 2 oktober i Rygge kirke. Fadrene var Generalinde Huitfeldt; Majorinde Huitfeldt; Madame Vinge; Frøken Else Sibbern; Inspecteur Semb; Regimentskommandant Roll; og Præsten Schnitler.

Foreldrene var Aleth Magrethe Mathisdatter Aagaard og Valentin Christian Wilhelm Sibbern; de hadde giftet[ii] seg 19 mai 1802.

De bosatte seg på hans eiendom, Verne Kloster, som han hadde overtatt i 1800, i forbindelse med arveoppgjøret efter faren som var død noen år tidligere. Bortsett fra en dødfødt datter var Søster først barn i denne lille familien, oppkalt efter Valentins mor. Hun hadde hatt et nokså ulykkelig ekteskap, og mens hun satt med Verne var hun en velstående enke, og hadde mange tilbud om ekteskap. Hun avslo dem alle, inntil hun falt for en av dem:

«Som det imidlertid oftere gaar efter et Ægteskab, hvori Hjertet kun har havt liden Del, gjør dette senere sine Rettigheder gjældende, og Valget falder da hyppigere mindre heldigt du. Majorinden kastede nemlig tilsidst sine Øine paa en forresten ikke længer ung Lieutenant, Hans Larsen, der ingenlundet var noget bedre eller rimeligere Parti end dem, hun havde afslaaet[iii]».

Dette avstedkom en liten panikk i slekten, og efter hvert ble hun overtalt til å skifte med dem i 1800, og efter mye om-og-men, ble det til at sønnen Valentin overtok Vernø Kloster, hun fikk en større pengesum, og flyttet fra godset i februar 1800[iv]. I første omgang bosatte hun seg på Klommesten litt utenfor Moss.

Og i 1802 fikk hun sin egen utkårede: Lieutenant Hans von Larsen og Fru Majorinde Søster Sibbern ble viet[v] i Moss Kirke 31 juli, uten forutgående forlovelse. Som kausjonister hadde de Raadmand Brandt og Lieutenant v: Sibbern.

«Denne Begivenhed har neppe været uden Indflydelse paa Døtrenes hurtige Giftermaal og Bortreise, Da Larsen var Bondefødt og kun besad en tarvelig Udannelse, var Partiet i enhver Henseende en Mesalliance og betragtedes af Fruens Familie paa begge Sider med ugunstige Øine, uden at dog nogen var istand til at hindre samme; med Tiden syndes ogsaa den første misstemning i nogen grad at have tabt sig; ihvor lidet end den nye Ægtemand passede ind i Omgivelserne[vi]».

Så forholdet var vel blitt litt bedre da Aleth og Valentin fikk sitt første barn og altså oppkalte henne efter farmoren: Wilhelmine Mathea kom til verden 7 februar 1804. Hun ble hjemmedøpt av sognepresten 15 samme måned. Dåpen[vii] ble stadfestet i Rygge Kirke 9 april og hadde da fadrene Fru Sophie Larsen; Madame [NN] Vinge; Frøken Else [NN]; Major Huitfeldt; Kapit. Huitfeldt; og Assessor Elieson.

Allerede året efter fikk Søster en lillebror. Georg Christian kom til verden 9 juni 1805 og ble hjemmedøpt av sognepresten åtte dager senere. Denne dåpen[viii] ble stadfestet i kirken 9 juli samme år. Fadrene ble Frue Xsten Elieson; Madame Maren Schnitler; Frøken Stine Huitfeldt; Major Huitfeldt; Capitaine Arild Huifeldt; og [NN] Lassen.

Bolette fikk ikke leve opp, men døde 7 desember, knappe tre måneder gammel. Hun ble begravet[ix] 13 samme måned. Dødsårsaken er oppgitt som «Slag»


[i] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 73
[ii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 171
[iii] Huitfeldt-Kaas, H.J., Efterretninger om familien Sibbern, Christiania:Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890, p 55, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[iv] Huitfeldt-Kaas, H.J., Efterretninger om familien Sibbern, Christiania:Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890, p 58, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[v] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 282-283
[vi] Huitfeldt-Kaas, H.J., Efterretninger om familien Sibbern, Christiania:Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890, p 58, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[vii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 69
[viii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 71
[ix] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 250