244 Søster Andrea Hanne Valentine Sibbern

Andrea Hanne Valentine så dagens lys 16 oktober 1824. Hun ble døpt[i] Domkirken i Kristiansand – den som brant i 1880 -11 desember samme år – fadrene er ikke notert i kirkeboken.

Foreldrene var Henrik Fredrik Sibbern og Maren Dorthee Steensen; de hadde giftet seg giftet året i forveien. Som forlovere hadde de General Ahrenfeldt og Statsraad Hegerman. Vielsen[ii] i Oddernes Kirke ble forrettet av sognepresten 11 desember 1821.

Moren var av respektabel men pengemessig heller dårlig stillet familie; faren var kateket, og hun mistet sin mor nokså tidlig. Faren var av en av landets fornemste familier – og bror av en annen Eidsvoldsmann, Valentin Sibbern. Ovenstad beskriver hans levnetsløp, sett fra en militær synsvinkel[iii], men det bør nevnes at han også hadde kunstneriske evner og stod for en rekke kirkebygg:

«Sibbern, Henrich Friderich Arild, – F. 7/6 1785 på Verne Kloster I Rygge pr.gjeld, døpt 24/6 1785 i Rygge kirke. – Sønn av maj. Georg Christian Sibbern og 2. hustru Søster Huitfeldt. – Landkadet 1/1 1800. – Fenr. a la suite ved Kongens regt. i Kj.havn 2/12 1803 (29/11 1803?). Kadettkorp. 1/1 1805. – Sek.lnt. a la suite ved samme regt. 29/11 1805. – Virk. sek.lnt. der 1/1 1807. Ing.sek.lnt. 3/1 1808 med anc. fra 29/11 1805. – Pr.lnt. 27/12 1809. – Kpt.s kar. 28/9 1813. – Tjenstgjorde i Trondhjem. – fra mars 1814 beordret til Fr.stad og i mai s.å. til Kr.sand. – Forblev i Norge og blev strøken av den danske armes lister 10/8 1814. – Avskjed fra dansk tjeneste 5/5 1815. – Virk. ing.kpt i den norske ing.brigade 21/9 1814. – Maj. der 29/8 1832. Obl. 28/10 1853. – R.St.O.O. 8/11 1851. – R.S.O. – Avskjed 27/12 1856. – Død 11/4 1863 i Kr.sand. Gift 11/12 1821 ved Kr.sand med Maren Dorothea Steensen, f. 12/10 1798 i Kr.sand, død 17/5 1855 i Kr.ania, datter av cand. theol Christian Steensen og Maren Dorothea Hagerup».

Første barn i dette ekteskapet var Thea Arilda som kom til verden 29 september 1822. Da hun ble døpt[iv] i Christiansand 11 desember samme år fikk hun fadrene «Moderen Selv»; Fru Kapitain Schubarts; General Major Hagerup; Kapitain Schubart; og Faderen Selv.

Og til slutt, den tredje datteren: Georga Severine Conradine. Hun meldte sin ankomst 22 januar 1826. Da hun ble døpt[v] 20 juni var fadrene Fr Barbra Severine Schubarth; Frøken Margrethe Elizabeth Hagerup; Jfr. Gunild Marie Engelschiøn; General Major Søren Andreas Hagerup; og Faderen Selv.

Da Søster var 10 år gammel døde storesøsteren Thea Arilda, bare 14 år gammel, annen juledag 1836. Hun ble begravet[vi] nyttårsaften. Dødsårsaken var «Lungeslag».

Søster Sibbern ble konfirmert[vii] i Kristiansand Domkirke 19 september 1841, da hun var 17 år gammel. Hun er ført opp som den andre av pikene – efter Falentine Egidea Lem, datter av Søster Wilhelmine Sibbern og Niels Anunsen Lem og sikkert en slektning.

Samme dag ble Georga, som allerede var syk, konfirmert[viii], hun også: hun er ført opp på plassen efter sin søster.

Bare noen uker senere ble familien rammet av sorg, påny: Georga gikk bort 13 oktober 1841, 15 ¾ år gammel. Hun ble begravet[ix] seks dager senere, 19 oktober. Denne gangen var kanskje dødsfallet mindre uventet, for dødsårsaken er angitt som «Kiertelsyge».

I 1853 ble Søsters far beordret til en stilling i Christiania, og brukte vel anledningen til å finne en passende ektefelle for sin eneste datter. Den han fant var tollbetjenten; han var to år yngre enn henne.

Disse to var litt forlovet i 1854, men på grunn av at moren, Maren Dorthee, i Christiania, der de bodde i Carl Johans gate, pådro hun seg en lungebetennelse og døde 17 mai. Hun ble begravet[x] fra Garnisonskirken 23 samme måned, ble bryllupet utsatt til følgende år.

De to hadde, som forlovere, H. Dybvad og J. Leuver. Det ble lyst for dem 4, 12 og 18 mai 1853. Vielsen[xi] fant i Slottskirken på Akershus sted 6 juni 1856.

Om brudgommen forteller Efterretninger om Familien Sibbern[xii]:

        «Ditlev Wibe Due, Søn af Toldinspecteur i Christiania Oluf Christian Due og Anne Cathrine Vibe samt Brodersøn af ovennævnte Statsminister Fr. Due, ble født i Throndhjem 4 Octbf. 1825, kom allerede omkring 16 Aars Alderen ind it Toldetaten som Rorskarl og ansattes i Christianssand, hvor han i 1842 kom til at bo i sin senere Svigerfaders Hus og Familie. I 1852 blev han Undertoldbetjent sammesteds, udnævntes 10. Juli 1865 til Overtoldbetjent i Bergen og forflyttedes 29. Octbr. 1872 i samme Stilling i Christiania, hvor han døde af Hjertelammelse uden foregaaende Sygdom 13. Decbr 1879 og blev 19. s. M. begravet paa den militaire Kirkegaard ved Svigermoderens Side.

Han var medlem af den kgl. Controlcommission af 1873 ved Indførelsen af den nye Sibsmaaling og var i det hele ansee som en mere end almindelig dygtig og indsigtsfuld Mand i Toldfaget, hvor han betragtedes som designereet til snart at skulle overgaa i et høiere Embede. Han var i flere Aar en virksom og dygtig Medarbeider og en Tid Redacteur af Christiansands Stiftsavis, i hvilket Blad han navnlig deltog i den offentlige Drøftelse af Dagens Spørsgsmaal under og efter Handelskrisen 1857-58».

Nokså snart efter bryllupet slo paret seg ned i Kristiansand – man aner vel at hennes far kan ha trukket i noen tråder for å skaffe den nye svigersønnen en stilling der. Uansett, datteren Thea Arilda ble født i Kristiansand, 7 oktober 1857. Pikebarnet ble hjemmedøpt, men denne dåpen ble aldri stadfestet i kirken, for 19 desember døde hun av «krampe». Hun ble begravet[xiii] Lille Julaften 1857.

Året efter gikk det bedre. Olufa Katharina så dagens lys 4 oktober 1858 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xiv]  ble stadfestet i kirken 29 juni året efter. Da var fadrene Fru Trine Due; Fru Valentine Heyerdahl; Oberst Sibbern; Tolder Due; og Styrmand Due.

Neste barn var også en pike. Thea Arilda – navnet fikk hun vel efter sin avdøde storesøster – kom til verden 24 januar 1860 og ble døpt[xv] 8 juli samme år. Denne gangen var fadrene Moderen; Alette Due; Oberst Sibbern; og Faderen: de var bare fire.

Ved fjerde forsøk gikk det ikke så godt: Valentine nedkom, visstnok[xvi], med en dødfødt pike. 18 mai 1861. Det er ikke lykkes å finne dette i kirkebøkene.

To år senere melde Valentine Sibbern seg. Det skjedde 19 juni 1863. Pikebarnet fikk navn efter sin mor da hun ble døpt[xvii] 22 august. Fadrene hennes var Fru Heyerdahl; Frøken Alette Wergeland; Doctor Heyerdahl; Arenfeldt; og Faderen.

Hanna Georga ble født 9 april 1865 og døpt[xviii] 18 juni. Denne gangen var fadrene Fru Lovise Moe; Wihelmine Heyerdahl; Oberst Wergeland; Student Dannevig; og Faderen.

I løpet av de følgende månedene fikk Valentines mann en ny stilling som overtollbetjent i Bergen, og dermed flyttet familien dit – tidsnok til å bli tatt med i folketellingen for 1865[xix]: den skulle gjennomføres 31 desember men i mange deler av landet ble det ut i januar 1866. I Bergen bosatte de seg i gård nummer 97 i Rode 15 – den lå et sted mellom, grovt sett, Lille Lungegårdsvann og Torvalmenningen – og leier hos en 43 år gammel enke, Marie Jahnsen, som er lærerinne og opererer liktorner.

Detlev Vibe Due og Valentine, sammen med barna Chatrine (8); Arilda (6); Valentine (3); og Gogga (1) utgjør en egen husstand, og der bor også to tjenestepiker: Ingeborg Svendsen (2) fra «Rasvaag Lister og Mandals Amt» og en 17-åring fra Kristiansand, Sofie Andersen.

Efter to år i Bergen fikk Valentine sitt siste barn – og første gutt. Oluf Christian meldte sin ankomst 14 oktober 1867. Da han ble døpt[xx] i Domkirken 4 mars 1868 fikk han fadrene Fru Cathrine Magdalene Gude [?] Dahl; Frøken Thora M. Lous; Consul Grip; Kjbm. R. Dahl; og Barnets Fader.

Fire år senere, 29 oktober 1872, ble Ditlev Wibe Due utnevnt[xxi] – av kongen – til overtollbetjent i Christiania, sammen med overtollbetjenten i Flekkefjord, Christopher Lorentz Due, til overtollbetjent i Christiania.

Så da ble familien å flytte igjen. Efter en et par-tre år ble de igjen rammet av sorg, da datteren Valentine døde i Christiania 15 februar 1875, 12 år gammel, av «Organisk Hjertefeil». Hun ble begravet[xxii] 20 februar.

Dødsannonsen kom i Morgenbladet[xxiii] 18 februar:

«Bekjendtgjørelser.
Dødsfald.       

At vor kjære, velsignede Datter Valentine Sibbern hensov en 15de Ds. henved 12 Aar gammel meddeles herved sørgeligst.’’          

        Christiania den 17de Februar 1875.
        Valentine Due                           D. W. Due
        født Sibbern

        Begravelsen foregaar fra Capellet paa Krist Kirkegaard                            Lørdag den 20 Ds. Kl. 1».                                         

I 1875[xxiv] finner man Valentine og mannen i en leilighet i Drammensveien 8. Der bor også barna Oluffa Catharina (17); The Arilda (15); og Oluf Christian (8). Av tjenestefolk har de bare en, piken Haagine Jørgensen – hun er fra Asker og 31 år gammel.

Overtoldbetjent Detlev Wibe Due døde 13 desember 1879; dødsårsaken er oppgitt å være «Fedthjerte». Han ble begravet[xxv] 19 samme måned. Han ble 54 år gammel.

Valentine rykket inn en dødsannonse i Morgenbladet 15 desember:

«Bekjendtgjørelser.
Dødsfald.

        Slægt og Venner underrettes herved om at min kjærlige, trofaste Mand Ovetoldbetjent Ditlev Wibe Due ved en plutselig Død bortkaldtes fra mig og mine tre Børn Lørdag den 13de ds., i en Alder af 54 Aar.

        Christiania 15-12-79

                                Valentine Due,
                                    født Sibbern
        Begravelsen vil finde Sted fra Kapellet paa Krist Kirkegaard Fredag den 19de Decbr. Kl. 1».

 

Efter dette kan man følge Valentine gjennom livet først og fremst ved hjelp av folketellingene. Seks år efter at Ditlev døde, i 1885[xxvi], bor hun i Drammensveien 30 – om det er samme sted som før, men med ny adresse, eller hun er flyttet er ikke kjent. Hun opptrer under navnet Hanna Andrea Valentine Due: folketelleren har misforstått «Søster» og tror at det er yrket hennes. Sammen med henne finner man de tre barna Oluffa Cathrina (27), som er blitt «Lærerinde ved Nickelsens Pigeskole»; Hanna Georga (20) som ennå ikke har noe yrke; og Oluf Christian (18) – heller ikke han har noe bestemt yrke, ennå.

I 1891[xxvii] er hun fremdeles i Drammensveien, men nå i nummer 42: igjen er det ikke kjent hvorvidt det representerer en flytting eller kun en endring i adressesystemet. Denne gangen har folketelleren fått med seg hele navnet. Sammen med henne finner man igjen de tre barna. Oluffa Cathrina har ikke lenger noe yrke; ei heller Hanna Georga eller Oluf Christian. Alle tre er ugifte.

Nest folketelling var den for 1900[xxviii]. Denne gangen er adressen Drammensveien 7 – og igjen er det usikkert om det er samme sted eller Valentine har flyttet langs samme gate for fjerde gang. Hun er selv efterhvert 76 år gammel, og alle tre barna, alle ugifte, bor sammen med henne.

Ti år senere, i 1910[xxix], har Valentine Due flyttet – nå bor hun i Munkedamsveien 82, leilighet nummer 2 i annen etasje. To av barna er borte, bare Catherine bor sammen med henne. Valentine er efterhvert 86 år gammel, og datteren 52. De har det vel rimelig godt, rent økonomisk, for de holder seg med en husbestyrerinne, 24 år gamle Ingrid Schanche Næs i Fosen. Hanna er, visstnok[xxx], gift og har flyttet til London, mens Oluf[xxxi] er blitt toller og bor på Jonsrud i Aker, fremdeles ugift, men med en pleiedatter på fem år, og en husbestyrerinne som han, sies[xxxii] det, ti år senere skulle komme til å gifte seg med.

Valentine skulle bli en meget gammel dame, og gikk bort først da hun var 93 år gammel. Hun døde 1 desember 1917 og ble begravet[xxxiii] 7 desember, fra Johannes Kirke i Rådhusgaten mellom Akersgaten og Nedre Slottsgate – den ble skadet under jordskjelvet i 1904 og revet i 1928. Hun levet av egne midler, og var bosatt i Munkedammen 55b. Dødsårsaken var «Debilas senilis».

Morgenbladet[xxxiv] hadde en liten notis 3 desember:

«Fru Valentine Due.

født Sibbern, er ilørdags død her i byen i den høie alder av 93 aar. Fru Due var datter av Eidsvoldsmanden løitnant, senere obsersløitnant, Henrik Arild Sibbern fra Værne kloster. Av Eidsvoldsmændenes lever der nu ganske faa, og fru Due var det sidste embedsmandsbarn. Fru Due henlevet sin ungdom i Christianssand, hvor hun 1856 blev gift med toldbetjent Ditlef Due som i 1873 kom som overtoldbetjent hit til byen, hvor han døde i 1879. Den fine, elskværdige gamle dame har senere ført et stille og tilbaketrukket liv i sitt hjem».

Dagen efter stod en dødsannonse på trykk i Aftenposten:

«Enkefru Valentine Due
født Sibbern

vor kjære Mor, min gode Bedstemor, døde stille Lørdag den 1. december, 93 Aar gammel.

Kristiania 3. December 1917.
Cathrine Due.                                 Georga Mjelde
O. C. Due                          M. M. Mjelde
     Overtoldkontrollør.                               Redaktør.
Ditlev Mjelde».

[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 71
[ii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1820-1838, s. 174
[iii] Olai Ovenstad: Militærbiografier den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø samt tillegg A—Ø), p 408, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009l
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 23
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 117
[vi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1829-1837, s. 290
[vii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1837-1841, s. 49
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1837-1841, s. 49
[ix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0009: Klokkerbok nr. B 9, 1838-1843, s. 172-173
[x] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1842-1859, s. 53
[xi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1842-1859, s. 201
[xii] Huitfeldt-Kaas, H.J. (Henrik Jørgen); Efterretninger om familien Sibbern; Christiania:Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890; p 151; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[xiii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1852-1867, s. 468
[xiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0011: Klokkerbok nr. B 11, 1851-1861, s. 139
[xv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1852-1867, s. 107
[xvii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1852-1867, s. 149
[xviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1852-1867, s. 173
[xix] Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249017246
[xx] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0021: Ministerialbok nr. B 4, 1859-1871, s. 154
[xxii] SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0001: Ministerialbok nr. IV 1, 1858-1877, s. 300
[xxiv] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055036080
[xxv] SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0002: Ministerialbok nr. IV 2, 1877-1885, s. 54
[xxvi] Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257029286
[xxvii] Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721044067
[xxviii] Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721044067
[xxix] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392087632
[xxxiii] SAO, Johannes prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1897-1917, s. 295