293 Benedicta Henriette Aall

Benedicta Henrikka. Hun ble født Sankthansdagen 1817 og hjemmedøpt. Dåpen[i],[ii] ble bekreftet i kirken 25 august. Fadrene var Madame Inger Møller fra Porsgrund; Jomfru Nicoline Aall; Hr Sognepræst eller Sorenskriver Gustav Blom; Hr Jørgen Jørgensen fra Melsum; Hr Ridder Jacob Aall; og Hr Morten Dedekam i Arendal.

Foreldrene var Jacob Aall og Lovise Andrea Stephansen – de hadde giftet seg i Helligånds Sogn, men vielsen[iii] foregikk hjemme i huset 6 desember 1799. Han var av handelsborgerlig familie fra Porsgrunn, men hadde studert teologi og fikk seg Cand. theol grad, reist og lært bergverk, samt sikkert møtt Lovise Andrea før han reiste tilbake til Norge da han egen far gikk bort i 1798. Han fikk sin del av den betydelige farsarven, brukte store deler av den til å kjøpe Nes Jernverk ved Tvedestrand – en vanskjøttet bedrift med mulighet for store forbedringer. Med den eiendommen i ryggen følte han seg klar til å stifte familie med Lovise Andrea. Hennes far var en forholdsvis velstående brygger og grosserer i København.

Hvor ekteparet så gjorde av seg er litt usikkert: de ble sikkert i København til våren heller enn å reise hjem til Norge midtvinters, eller kanskje de hadde en bryllupsreise. Hvordan det nå var eller ikke – de er ikke synlige i hverken den danske eller den norske folketellingen av 1801, tatt opp i februar det året. Det er heller ikke så rart, kanskje, for «Hele Holt prestegjeld med sognene Holt, Dypvåg og Flosta mangler i tellingen» kan man lese i Wikipedia.

Et par måneder senere, derimot, er de nokså sikkert i Holt ved Tvedestrand: datteren Ane Nicoline ble tross alt døpt der!

To år senere fikk Lovise en datter, Amborg Laura. Hun ble født 20 februar 1803 og hjemmedøpt 25 samme måned. Dåpen[iv] ble stadfestet i kirken 13 mai 1803 var fadrene Mad: Westlye; [NN] Rejersen; Hr Jørgen Aall; Hr Nikolaj Aaall; Hr Petter Herlofsen; og Mons: Rørbye.

To år senere, 8 juni 1805, meldte Nicolaj Benjamen sin ankomst og ble hjemmedøpt 17 samme måned. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 8 juli og da var fadrene Madame Jørgen Aals; Jomfr: Rask; Hr Sorenskriver Finne; Hr Wrigth; og Faderen.

Hans Jørgen Christian kom til verden og ble hjemmedøpt 4 november 1806. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken 25 januar 1807. Da var fadrene Madame Inger Møller; Jfr: Birgitte Helles Wrigt; Hr Jacob Aall Senior, alle fra Porsgrund; Hr Doctor Møller; Pastor Hr Tvede; og Advocat Wejdemann.

Her kan den nevnes at den Pastor Tvede[vii] som nevnes nokså sikkert var Lovises fetter, Nicolai Seierløv Tvede, som på denne tiden var nylig ansatt – sikkert efter oppfordring fra Aall – som kapellan hos prost Hans Chr. Thestrup i Holt – en stilling han satt i til Thestrup døde i 1812. Da ble prestegjeldet delt (Holt + Dypvåg/Flosta), og Seiersløv Tvede ble sogneprest i Dypvåg og Flosta.

Så gikk det to år, og sønnen Jacob så dagens lys 26 august 1809. Da han ble døpt[viii] 27 september var fadrene Frue Kammerherreinde Løvenskiold fra Porsgrund; Frøken Løvenskiold; Hr Sivert Smith; Hr Niels Aall; og Hr Bortvig. 

Forsommeren 1812, 15 juni, kom Niels Hofman til verden og ble hjemmedøpt Sankthansaften. Dåpen[ix] ble stadfestet 2 august, og da var fadrene Sorenskriver Finnes Kone, Madame Jacobine Bohman Finne; Jomfrue Louise Sophie Lundbye paa Wærket; Hr Ridde Ole Falk Ebbel paa ngen Gaard; Hr. Cand. Juris. Hendrick Jørgen Rasch; Hr Kiøbmand Jørgen Flood fra Schjen; og Hr Augustinus E. Juell fra Arendal.

Halvannet år senere opprant 1814, Kielerfred, notabelmøte på Eidsvold, og Christian Frederiks brev til folket, der han ba om at det skulle velges folk til et møte som skulle gi Norge en ny forfatning og som skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år.

I Holt sogn møttes man for å utpeke valgmenn 11 mars 1814, og fant frem til enighet[x] om å sende fire representanter til et møte på amtsnivå: Jens Eldrup, Kjøbmand i Tvedestrand; Thor Rejersen Lilleholt, Lensmand i Holt; Tjøstol Pedersen Aas, Bonde paa Vegaardsheien; og Anders Kittelsen Løve, Bonde og Præstens Medhjælper paa Vegardsheien.

Valgmennene fra alle sognene i Nedenes Amt møttes på Brekke i Østre Moland tre dager senere, og der utpekte de representanter som skulle møte på Eidsvold[xi]: Sognepræsten for Væstre Moland og Høvaags Sogn, Pastor Hans Jacob Grøsgaard; Sorenskriveren for Nedenæs Sorenskriverie, Frederik Finne; og Lensmand og Gaardbruger Thore Reiersen Lilleholt.

Noen spor av Jacob Aall finnes altså ikke i denne sammenhengen.

Likevel er han med blant Eidsvoldsmennene, og det hang sammen med at ifølge Norsk Biografisk Leksikon oppholdt seg i Christiania senvinteren 1814, i Christian Frederiks tyngdefelt, og dels ved dennes mellomkomst, dels med Nedenes Amts valgmenns velsignelse kom til å bli medlem av riksforsamling. Med andre ord: i motsetning til de andre Eidsvoldsmennene meldte han seg, simpelthen, inn.

Og det reflekteres i listen over representanter fra Nedenæs Amt, slik den ble publisert av Henrik Wergeland i 1842, der Sorenskriver Finne er fraværende, og der poeten skriver i en fotnote[xii]: «Først var valgt som No. 2. Provst Vaade, og dernæst Provst Provst Findenhagen, der begge, af Grunde, der erkjendtes gyldige paa Amtsmødet, havde undskyldt sig».  Det vil si: alle valgmennene avgav stemme for ham, men han var ikke valgbar da han var i Christiania på denne tiden. Og efter henstilling gikk Christian Fredrik med på det, slik at Aall møtte i stedet for Finne[xiii].

Jacob Aall ble ikke noen fremtredene figur på Eidsvold, og efter at møtet var over trakk han seg en stund ut av politikken og konsentrerte seg om jernværket og, kanskje, det nære.

Lovise Andrea hadde sikkert vært mye alene i årene frem til og under riksforsamlingen, selv om hun sikkert brukte noe tid på besøk hos familie i Porsgrunn, en knapp dags reise fra Næs jernverk.

Livet på verket er beskrevet i dagbokskisser fra 1814/1815 av en dansk marineoffiser, gjengitt i et verk[xiv] om slekten Aall.

For 11 november 1814 skriver[xv] han:

«Aftenen tilbragte ieg meget behagelig ved at høre en liden Concert opført af Hr. Aall paa Fløite, den ældste Datter paa Klaver, og Spillemesteren paa bass. Efter denne behagelige Fornøielse gik vi til Bords. … Hans Kone, som er dansk af Fødsel, besidder og en god Forstand, og den forener dertil et blidt og venligt Væsen. … Temmelig seent gaar man her i Seng ca. Kl. 12». 

Marineoffiseren – en månedsløytnant – som het Hans Anton Molbech – hadde senere den uken oppholdt seg noen dager på Næs uten at vertskapet var der – de var i Arendal. Men de kom tilbake, og i den forbindelse skriver[xvi] Molbech 18-20 november 1814:

«Io nøiere ieg lærer at kiende disse brave og sieldne Folk, desto mere Agtelse føler ieg for dem. Hr. Aall med Kone kom hiem om Løverdagen d. 19de og samme Aften havde vi en lille Concert, af hans 14-Aarige Nicoline paa Klaver og han selv paa Fløite og Spillemesteren spilte paa Bass».

Juledagen samme år, var det kirke på formiddagen – og dans om kvelden, til klavermusikk. Og 28 desember[xvii]:

«Denne Dagen saae ieg imøde med Glæde, da der om Aftenen skulde være Ball. Om Eftermiddagen samledes Balgiæsterne fra Arendal og Omegn. Førend Ballet begyndte, blev en slags Commedie spilt af masquerede Personer, som bestod meest af Huusets egen Personale. De var alle meget besynderligt klædte og dertil meget naragtige. Efterat dette var til Ende, begyndte Ballet og varede til om Morgenen Kl. 4, da enhver forføiede sig til Hvile». De følgende kveldene var det konserter, juleleker, og høytlesning for gjestene. Nyttårsaften var alle gjestene uten dagboksforfatteren reist, og kvelden passerte i stillhet: «Denne siste Dag i Aaret blev om Aftenen høitideligholdt ved en og anden morsom Spøg af Smaapigerne, som klædte dem ud og bemalede sig i Ansigterne».

Og så noen år senere kom altså Benedicta til verden.

I løpet av oppvekstårene ble Benedictas søsken først konfirmert og, derefter, gift – og flyttet hjemmefra

I 1865[xviii] finner man Benedicta H. Aall hos sin bror, Bureauchef Niels Hoffman Aall, som også er ugift, i en leilighet i gård nummer 5,6 ved Grev Wedels Plass i Christiania. De holder seg med to tjenestefolk – en mann og en kvinne. Mannen er 30 år gamle Ole Hansen fra Skedsmoe og kvinnen 35 år gamle Matea Hansdatter , også fra Skedsmo – og det er tillatt å spekulere over hvorvidt disse, også, var søsken.

10 år senere, i 1875[xix], er Niels Aall blitt Justitssecretair – en forfremmelse – og søsknene er flyttet til en leilighet i Universitetsgaten 11. Der er det nå fire tjenestefolk med Julie Hielm – «Selskabsdame hos Aall» i spissen: hun er 40 år gammel dame fra Porsgrun  og sikkert en bekjendt av familien. De to Pigene var Anna Matilde Gulbrandsen (18) fra  Vestre Aker og Inger Paulsen Frogner (27) fra Næs på Romerike. Og en tjenestekar – kanskje helst en slags visergutt for Niels Aall – Johan Christiansen Gram (26) fra Askim.

Enda ti år senere, i 1885[xx], var det, igjen, folketelling. Benedicta og broren Niels bor fremdeles i Universitetsgaten 11, og holder seg fremdeles med tjenestefolk, men nå ikke flere enn to: kan hende er de de samme som i 1875. Den ene var Inger Frogner (37) fra Næs på Romerike; den andre Anna Gulbrandsen (27) fra Kristiania.

Og slik var det i 1891[xxi], også: man finner søsknene i Universitetsgaten 11 – de er nokså gamle begge to, nå. De holder seg med tre tjenestepiker – Inger Frøgner (43) fra Næs; Anne Mathilde Guldbrandsen (33) fra Christiania; og Bolette Fjeld (51) fra Høland – den siste var vel nykommeren i husstanden.

Det skjedde ikke så mye med disse søsknene – men i 1900[xxii] er de flyttet! Det året finner man dem begge to i Uranienborgveien 9, der de or for seg selv: kan hende det var et lite hus på landet den gangen, nå ligge det en eldre leiegård der. Sammen med dem finner man to tjenestepiker: de alltid trofaste Inger Frogner og Anne Mathilde Gulbrandsen – henholdsvis stuepike og kokkepike.

Benedicta sørget for en dødsannonse[xxiii]:

        «Min kjære Broder, fhv. Justitssektretær Nils Hofman Aall, døde stille igaar Aftes, omtr. 89 ½ Aar gammel.

        Christiania, 20de Januar 1902

                                                        Benedicta Aall»

Morgenbladet[xxiv] trykket en kort nekrolog:

«Dødsfald.

        En gammel Hædesmand, fhv. Justitssektretær ved Christiania Byret, Niels Hofman Aall er igaar afgaaet ved Døde, 89 ½ Aar gammel. I 1889 tog Aal Afsked fra Justitssekretærembedet, som han have beklædt siden 1873. I 52 Aar havde Aall da staaet i den norske Stats Tjeneste, idet han i 1837 blev Kopist i Indredepartementet, hvor han i 1846 lev Fuldmægtig og i 1849 Bureauchef. I denne Stilling blev Aall til 1873. I 1887 blev Afdøde Ridder af St. Olafs Orden for Embedsfortjeneste».

Hva Benedicta så gjorde er ikke klart, men i 1910[xxv] finner man henne fremdeles i Uranienborgveien 9, sammen med – nær sagt selvfølgelig – Anne Mathilde Gulbrandsen og Inger Frogner, alle sammen bosatt i annen etasje i forhuset.

Benedicta skulle ikke leve så svært mye lenger. Hun døde julaften 1912, 95 år gammel. Kirkebokinnførselen er ikke funnet, men man kan lese om det i Morgenbladet:

«Frøken Benedicta Aall
døde rolig inat, 95 ½ aar gammel .
        Kristiania 24 December 1912.
                    Avdødes slegtninge.
        Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelses Gravlund lørdag 28de kl. 1 ½»
Forhåpentligvis ble Anne Mathilde og Inger tatt vare på.

[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 44
[ii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fb/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1813-1823, s. 44
[iii] Helligånds Sogn, Enesteministerialbog, præstens, p 146/228, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115792#151070,25072587 
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 21
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 30
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 35
[vii] Digitalarkivets Brukerforum, https://forum.arkivverket.no/topic/130465-45003-dybv%C3%A5gpresten-nicolai-sejersl%C3%B8v-tvede-og-johanne-meldahl/ For dem i Søndre Vestfold som leser dette: Tvede og datteren hadde en datter, Elise Amalie Seiersløv Tvede (f. i Dypvåg 1815). Hun var først gift med den kjente hvalfangeren Svend Foyn. De ble skilt, og hun giftet seg deretter med en Wærenskjold som hun emigrerte til USA sammen med (og hvor han etter kort tid ble myrdet under dramatiske omstendigheter). Der ble hun en pioner, sammen med Johan Reinert Reiersen, for den norske ‘koloniseringen’ av Texas i 1840-årene. Kilden er den samme.
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[ix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 89
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 57-58, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 35, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xii] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowski, 1842, pp 22-23, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xiii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xiv] Steffens, Haagen Krog, Slægten Aall. 2, Kristiania:[s.n.], 1908, pp 389-393, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824011
[xv] Steffens, Haagen Krog, Slægten Aall. 2, Kristiania:[s.n.], 1908, pp 389-393, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824011
[xvi] Steffens, Haagen Krog, Slægten Aall. 2, Kristiania:[s.n.], 1908, pp 389-393, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824011
[xvii] Steffens, Haagen Krog, Slægten Aall. 2, Kristiania:[s.n.], 1908, pp 389-393, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824011
[xviii] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027000026
[xix] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055030125
[xx] Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257014854
[xxi] Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721004410
[xxii] Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045029071
[xxv] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392054613