450 Engel Catharina Stoltenberg

Engel Katharine kom til verden i Tønsberg 29 januar 1815, og ble døpt[i]  i kirken 12 februar samme år. Da fikk hun fadrene Madme Lucie Henriette, Sal Stoltenbergs; Ridder Bang; Jomfr. Maren; Hæderstegn [?] af Dannebrog, Jacob Nielsen; Jonas Bull og Hustrue; og Faderen Hr Karl Stoltenberg.

Foreldrene var Karen Marthea Krefting Bull, datter av en sogneprest i Botne, og Carl Stoltenberg – en kjøpmann i Tønsberg, og selv sønn av sognepresten i Våle. Disse to hadde giftet[ii] seg i Botne 30 september 1797, og slo seg ned i Tønsberg.

i 1801[iii] bodde de i Nedre Langgade, gård nummer 134, et hus som visstnok ble revet i 1950-årene[iv] – og altså i spaseravstand fra foreldrene[v].  I samme hus bodde sønnen Mathias som oppgis å være to år gammel, og Karen Matheas bror Anders, nå en 29 år gammel kjøpmann. De hadde to tjenestepiker: Anne Kirstine Sørensdatter som var 26 år gammel, og den ett år yngre Berthe Jensdatter.

Sønnen Mathias var født i Tønsberg sensommeren 1799 og hjemmedøpt. Moren ble «introduceret» 25 august, så gutten var vel kommet til verdenomkring midten av Juli. Dåpen[vi] ble bekreftet i kirken 30 september det året, og da var fadrene Madme Lucie Henriette Stoltenberg; Jomfru Karen Lerche; Hr Provst Bull; Hr Havneskriver Hofmand; og Hr Anders Bull.

Karen Mathea var høygravid ved folketellingen i 1801. Den ble tatt opp 1 februar, og 11 mars ble sønnen Christian døpt[vii] i Vor Frue kirke i Tønsberg. Fadrene var Fru [NN] Bull; Jomfru Maren Hvoslef; Hr Forvalter Jacob Lerche; Hr Henrik Stoltenberg; og Hr Gregers Stoltenberg.

Sommeren året efter mottok Carl en arv – stor eller liten er ikke kjent – efter «Kiøbmand Nicolaj Holbech Trane og Hustrue Madame Anna Stoltenberg»; men det var Henrich Stoltenberg som var «Universalarving»[viii],[ix],[x].

Neste sønn – Nicolaj Thrane – ble døpt[xi] i Vor Frue i Tønsberg 21 november 1802; fadrene var Madme Lerche; Jomfru Samsing; Hr Forvalter W. Lerche; Gregers Samsing; og Frans Bull.

Anders Bull ble hjemmedøpt og fikk dåpen[xii] stadfestet i kirken i Tønsberg 20 april 1805. Fadrene hans var Madm Worslouw; Jomfru Andrea Lerche; Hr Doctor Horn; Brede Rhode; og Niels Bull.

Anders Bull fikk ikke leve opp, men døde ¾ år gammel. Han ble begravet[xiii] 7 august 1805.

Engels storesøster, Karen Henriette, så dagens lys i Tønsberg 25 september 1806. Hun ble hjemmedøpt, datoen er ikke kjent. Denne dåpen[xiv] ble stadfestet i Vår Frue Kirke eller, som den også ble kalt, Mariakirken 8 februar 1807. Denne gangen var fadrene Madm Stoltenberg; Maren Lerche; Byfoged Hammer; Boghandler Woslef Jr.; og Mad: Samsing.

Storebroren Anders Bull fikk ikke leve opp, men døde ¾ år gammel. Han ble begravet[xv] 7 august 1805.

Karen Henriette fikk en lillebror noen år senere, han kom til verden samme dag som Anders ble begravet. Denne gutten fikk navn efter sin døde bror, Nicolai Thrane, da han døpt[xvi] 16 september 1810. Da fikk han som fadre Mad. R Sal. Stoltenberg; Jomf. Susanne Krog; Hr havneskriver Hofmann; Hr Carl Stoltenberg; og Hr. Magnus Stoltenberg.

Gregers ble født 1 august 1811 og døpt[xvii] i Tønsberg samme måned. Da fikk han fadrene Madame Sophie Barclay; Jomfru Anne Sophie Larsdatter; Hr. Toldvisiteur Gustav Stoud; Hr Tolder Magnus Noorgaard; og Hr Karl Stoltenberg.

Gregers døde bare elleve dager gammel. Han ble begravet[xviii] 20 august 1811, samme dag som en ny kirkegård ble innviet – han var kanskje den første til å bli jordfestet der.

Vinzents kom til verden 9 februar 1814 og ble døpt[xix] 20 samme måned, i Vor Frue kirke i Tønsberg. Han fikk fadrene Madme [NN] Lerche; Jomfr. Sara Stoltenberg; Havneskriveren [?] Johansen; Hr. Karl Stoltenberg; og Jacob Bull. I forbindelse med denne dåpen er faren nevnt som Kiøbmand, og også som Ridder.

Da Vinzents ble født, var det allerede en måned siden Kielertraktaten ble undertegnet, og Norge avhendet til Sverige; noen dager før dåpen fant sted et møte mellom Christian Frederik – som nå søkte Norges krone – og noen av rikets mest fremtredende menn: de overtalte prinsen om å ta en politisk vei til sitt mål, heller enn å påberope seg arveretten, som kongen av Danmark likevel hadde gitt avkall på – også for sine efterkommere. Dermed gikk det ut et brev, dagen før dåpen, om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidvold 10 april samme år.

I Tønsberg møttes de stemmeberettigede i «Tønsbergs Kirke» 4 mars, og ble enig om å utse[xx] Grosserer og Ridder Carl Stoltenberg

«… til at møde som Deputeret og Befuldmægtiget for Tønsberg Bye i Eidsvold den 10de April førstkommende, for i Følge Regentsabets aabne Brev af 19de forrige Maaned, at bestemme og paa Nationens Vegne at antage Kongeriget Norges Regjeringsform». De flest som underskrev «adressen» om denne beslutningen var embeds- og handels-men, men det er ett interessant unntak, i det en av de ytterst få, om ikke den eneste av underskriverne i hele landet, er kunstner: Fred. Petersen tegner seg «Borger og Konstmaler».

Fra Tønsberg til Eidsvold er det omkring – på moderne veier – 16 mil over Horten/Moss; henimot 18 over Drammen og gjennom Oslo: det var vel en reise på et part-tre dager med hest og vogn. Dermed hadde vel Karen Mathea mannen hjemme omkring Skjærtorsdag, om Carl skulle rekke frem til Eidsvold i tide og delta i Påskedags gudstjeneste der – som var første handling i Riksforsamlingesn program.

På Eidsvold var ikke Karen Henriettes far av de mest aktive eller mest markante: Wergland har ingen karakteristikk av ham – visstnok endte han, nølende, opp på Wedels side.

Forsamlingen hadde sin siste sesjon 20 mai, og så var representantene fri til å reise – og dermed fikk vel familien ham hjem igjen siste uken i den måneden – om han ikke gjorde seg noen ærend underveis.

Senere på året ble Carl valgt til å representere Tønsberg og Holmestrand på Stortinget[xxi] som møtte 7 oktober 1814 – fra Larvik var det Pastor Bull – han kan vel ha vært en slektning av henne. På dette Stortinget ble Carl utnevnt til medlem av en 25-manns sterk «deputation» som skulle møte Christian Frederik efter dennes anmodning[xxii].

 

Viktigere i denne sesjonen var spørsmålet om union med Sverige, og en del av representantene ba om at ikke bare votum, men også begrunnelsen ble protokollført. Carl Stoltenberg  hadde denne tilførselen om hvordan han støttet: «Med den udtrykkelige Betingelse: at Norge skal forblive et selvstændigt, uafhængigt og udeleligt Rige, det Regjernings-Form efter Grundloven i Eidsvold, hvis Forandringer i Henseende Forening med Sverrig, skal forbeholdes det nærværende Storting at fastsætte[xxiii]».

Valg til det første «ordentlige» Stortinget ble Carl valgt[xxiv] som representant for Tønsberg og Holmestrand da valgmennene – fire i tallet – møttes i Tønsberg 10 januar 1815.

Tyve dager senere, 27 oktober, møttes Stortinget igjen, og der ble det referert et forslag lagt frem av Stoltenberg dagen før, om «Roe-Flotillens Brug og Landtroppernes Underholdning» som derefter ble debattert og stemt over[xxv].

Engel Catharina mistet sin far da grosserer, Ridder af Dannebrogs Ordenen, Carl Stoltenberg, døde 13 november 1830 og ble begravet[xxvi] ni dager senere, 22 november. Han ble 64 år gammel og døde ikke av smittsom sykdom.

Enken, Karen Henriettes mor, annonserte dette i Morgenbladet 18 november 1830:

«Dødsfald.

     At min uforglemmelige Mand, Kjøbmand Carl Stoltenberg, Ridder af Dannebrogen, efter faa Dages Sygeleie, ende sin jordiske Bane Løverdag, den 13de November, om Aftenen Kl. 11, i sin Alders 64 og vort Ægteskabs 34 Aar, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværende Slægt og Venner. Jeg vilde forgjæves søge at tolke, hva jeg of 6 Børn besad og hvad vi tabte i ham. Han levede her for Evighede; derfor var Herrens Kald dertil ham et glædeligt Budskab.

     Tønsberg, den 15de November 1830.

                                         Karen Mathea Stoltenberg,

                                                     Født Bull[xxvii]».

Kan hende detter er en del av forklaringen på at det ikke er lykkes å finne Engel Catharinas konfirmasjon – farens sykdom og død kan vel ha ført til at hun oppholdt seg hos slektninger og ble konfirmert der.

Men det fører til at man ikke ser noe til henne i kildene på mange år: hun giftet seg nemlig aldri, og fikk ikke noen barn, så det ble få formelle spor.

Tiden efter at faren døde må ha vært vanskelig for engel Cathrines mor: man kan bare alt for lett tenke seg hvordan hun er blitt flyttende omkring mellom slektning, venner og barn: tatt imot av plikt, og sendt videre med lettelse. Men de siste årene fikk hun ro hos sønnen Christian, som var blitt sogneprest i Rollag i 1838:

«Dødsfald

        At vor kjære Moder og Svigermoder Karen Mathea Stoltenberg, født Bull, efter at have tilbragt flere Aar i vort Hus og i de sidste 9 Aar vært Synet berøvet, i Toren til sin Forløser i Døden stille hensov Løverdagen den 2den d. M. i sin Alders 84de Aar, bringe vi herved til fraværende Venners og Slægtningers Kundskab.

        Rolloug Præstegaard, den 4de April 1859.

          M S. Stoltenberg, C. B. Stoltenberg.

                        Født Lerche».

Faktisk ser man ikke noe til henne før i folketellingen for 1865[xxviii]. Dette året eller, for å være nøyaktig, helt i begynnelsen av 1866, finner man Engel i Skolegaden 73 i Tønsberg. Hun er leieboer, en av 14 beboere i gården. Engel Catharine er 51 år gammel og beskrives som «Musiklærerinde».

Ti år senere, i folketellingen for 1875[xxix], er hun flyttet til Toldbodgade 257, der hun også er leieboer, Hun er 61 år gammel og fremdeles beskrevet som «Musiklærerinde».

Der, i Toldbodgaden 257, finner man henne enda ti år senere, i folketellingen for 1885[xxx]. Hun er nå 70 år gammel, og det er ikke lenger noe yrke nevnt.

Den siste folketellingen der Engel er med, er den av 1891[xxxi]. Hun er forblitt i Toldbodgaden, men husnummeret er nå 259: antagelig det samme bygget. Hun beskrives som «Familiens Overhode» – men det gjør nesten alle som bor i gården, antagelig betyr det, i en del tilfeller, ikke annet enn at de er enslige og bor for seg selv.

Engel Catharina Stoltenberg, ugift, døde 20 januar 1897. Hun var 82 år gammel og hadde legehjelp på slutten. Begravelsen[xxxii] fant sted 25 samme måned.

Broren Vincent sørget for en liten dødsannonse[xxxiii] i Morgenbladet:

        «Min kjære Søster Engel Stoltenberg døde igår i Tønsberg, henved 82 år gl.

        Kristiania, 21/1 97.

                             V. Stoltenberg»


[i] SAKO, Tønsberg kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1813-1826, s. 18-19
Brukslenke for sidevisning:            
[ii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 30-31
[iii] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001101
[v] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001480  
[vi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 66-67
[vii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 70-71
[xi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 74-75
[xii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 80-81
[xiii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 276-277
[xiv] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 88-89
[xv] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 276-277
[xvi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 106-107
[xvii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 114-115
[xviii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 284-285
[xix] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 132-133
[xx] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 108, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xxiv] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 36, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xxvi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1827-1836, s. 446-447
[xxviii] Folketelling 1865 for 0705P Tønsberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038105001420
[xxix] Folketelling 1875 for 0705P Tønsberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052137002383
[xxx] Folketelling 1885 for 0705 Tønsberg kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053270005194
[xxxi] Folketelling 1891 for 0705 Tønsberg kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052803004976
[xxxii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. I 12, 1891-1899, s. 360