444 Magdalene Hansine Jørgine Lange

Magdalene Hansine Jørgine så dagens lys i Trondhjem 8 november 1815 og ble døpt[i] 19 januar 1816. Fadrene hennes ble Fr. Koefoed; Fr. Lyng; Jfr. Stabel; Generalmajor Sejersted; Major Gedde; og Grosserer Frich. I det daglige ble hun kalt Jørgine.

Foreldrene var Laurentina Elisabeth Nannestad Laulund og Jacob Erik Lange; de hadde giftet seg 10 måneder tidligere. Vielsen[ii] fant sted i Domkirken i Trondhjem:

«Tirsdagen d 27de Augusti Copuleres i Kirken Hr. Lieutenant Jacob von Lange af 2det Tronhiemske Infanterie Regiment med Jomfrue Laurentina Elisabeth Nannestad Larlund efter at havet foreviist Regimentz Cheffens Beviis for, at der er giort vedbørlig Indskud i Enke Cassen. For Ægteskabets lovlighed cavere» – og så mangler underskriften.

Morforeldrene var Iver Laulund og hans annen kone, Magdalena Carlsen – de hadde giftet seg året før:

«d. 12. Februarii forlanger Procurator Jver Lavlund at copuleres udi Huuset med Jfr. Malena Carlsen forevist(?) Kongel. Bevilgning dat. 11te Decbr. 1778 Ligesaa Qvitteringre at Kirke Skole og fattige er betalte og loved at foreviise Qvitting for Confirmationen(?) forend foretningen […]  – For Egteskabet her ligesaa i det øvrige indestaar vi herved ved forloven [?] Jens Andr. Lassen, Jacob Bull».

Vielsen ble annonsert i avisene[iii] i Trondhjem 19 februar: «Sr Iver Laulund og Jfr. Carlsen copulerede her i Byen den 12te Februarii».

Faren var offiser, og er omtalt av Olai Ovenstad[iv]:

        «Lange, Jacob. – F. ca. 1768 i Norge. – Kom i tjenesten ca. 1787. – Korp. ved Livgarden til fots i Kj.havn til 1/5 1789, da han blev virk. fenr. ved 1. gev. gren.komp. av 2. Trondhj. nasj. inf.regt., utn. ¾ s. å. – Sek.lnt. ved samme regt.s 2 gev. gren.komp. 14/2 1794. – Pr.lnt. ved regt.ets nasj. Hevneske komp. 7/12 1798. – Forflyttet til 1. gev. gren.komp. 6/6 1800. – var dessuten insp.off. ved Trondhjems uoff.skole i årene 1805-1813. – Kpt.s kar. 28/1 1808. – Virk. kpt. ved samme regt. og chef for Fanottingske komp. 27/3 1810. Ved den nye hærordn, fra 1/1 1818 blev han satt ved Trondhj, inf. brig. – Stod i 1823 som chef for 2. gev. komp. av brigadens Trondhj. gev. musk.korps. – Bopel i Trondhjem. – Død 5/4 1825. – Gift 1799 (?) med Larentina Elisabeth Nannestad Lauland (Lavlund), f. ca. 1780».

Første barn i dette ekteskapet var Magdalena, som kom til verden i Trondhjem året efter at foreldrene giftet seg. Hun ble døpt[v] i domkirkens menighet 16 juni 1800 og fikk fadrene Fr Oberstinde Scharsends; Fr Capitaininde Winds; Jomf. Laulund; Hr G. Greve af Schmidthov; Hr Capitain v. Brun; og Hr Lieutenant Grabov.

I 1801[vi] bodde familien hos morens stemor, den 52 år gamle enken Magdalena Larlund. De hadde to tjenestepiker til å hjelpe seg – 21 år gamle Ane Olsdatter og ti år eldre Ragnhild Andersdatter.

Stemoren oppgis å få en pensjon på 16 riksdaler fra Angels Legater. Sammen med henne bor morens 18 år gamle søster, Johanne. Stemoren hadde en tjenestepike som het Martha Jørgensdatter – hun var 31.

Ved siden av familien ble eiendommen i «Munch Hou Veiten», hus nummer 8 i 1 rode, en sidegate som i dag begynner omkring 100 meter syd for Olavsstatuen midt i Trondhjem, bebodd av flere leieboere. En var 14 år gamle Martha Maria Coldevin som var «I huset for lærdom, en annen var 18 åringen Augustinus Gaarder som «Studerer theologie». Og – kanskje nokså nær ytterligere tjenerskap i funksjon – «Soldat ved 2det tronhiemske regiment», altså samme regiment som Laurentias mann – 34 år gamle Jon Nielsen med konen Olava Olsdatter som var 15 år eldre, og deres fosterdatter på 5 år, Ane Sivertsdatter.

Stines storebror Erick Anthon så dagens lys året efter folketellingen, 28 oktober 1802. Han ble døpt[vii] 23 november samme år og fikk da fadrene Fru Bruun; Fru Steenhof; Frøk. Halik; Hr. v Krog; Hr. Lieutenant Kofenring; og Hr. Lorenz Stabel.

Det gikk visst 6 år – kanskje det kan ha vært svangerskap i mellomtiden – frem til neste barn, Stine Jacobine Cathrine. Hun meldte sin ankomst 17 november 1808 og ble døpt[viii] 4 søndag i advent – 18 desember, dette året[ix]. Fadrene hennes ble Frue [NN]; Enkefrue Schmettow; Frøken Motzfelt; Hr Abraham v. Pavels; Hr. Kapt. von Steinhoft; og Hr. Capt. von Visløf.

Stine Jacobine Cathrine levet ikke opp, men døde allerede 13 uker gammel og ble begravet[x] 22 januar 1809.

Kaptein von Langes Pigebarn Magdalene døde av Brystsvaghed tidlig i september 1809, og ble begravet[xi] 12 samme måned.

Stine Anne Catharine ble født i Trondhjem tidlig på høsten 1810. Da hun ble døpt[xii] 9 september fikk hun nesten samme navn som sin avdøde søster Denne gangen ble fadrene Fru Hegerman; Fru Grabow; Comtesse de Schmetow; Major, Ridder, von Nægler; Kapt. Marcus von Holterman; og Lieutenant [NN] von Timme.

Efter Stine ble det en gutt igjen da Carl Jacob Voldemor ble født 20 mars 1812.  Han ble døpt[xiii] 6 søndag efter trefoldighet – 10 mai[xiv]. Fadrene hans ble Frue Majorinde Motzfelt; Fru Majorinde Fægler; Comtesse Schmeltow; Hr General-Major von Bang; Kapitain von Bernhoft; og Lieutenant von Malch.

Broren Iver, som ble født i 1813, døde antagelig som liten – uten at begravelsen ble funnet.

Nok en gutt fulgte i 1813. Iver Mathias Laulund ble født utpå høsten det året, og døpt[xv] 19 november. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Fru Rosenvinge; Mad Beijer; Mad. Roshow; Herr Major, Ridder, von Kiing [?]; Kapt. von Wolff; og Krigsassesor Lilienpalm.

Så opprant 1814 – Kielertraktaten, og arbeidet i kjølvannet av oppløsningen av forholdet mellom Danmark og Norge. Et åpent brev gikk ut til hele folket 19 februar, der det ble invitert til å velge representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny grunnlov; forsamlingen skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år. Jacob Lange ble valgt til å representere sitt kompani, sammen med underoffiseren Helmer Gedeboe. Forsamlingen ble kalt inn til 10 april 1814, Påskedagen det året, så Jacob ga seg vel av sted opptil et par uker tidligere, altså engang i den uken som gikk forut for Palmesøndag.

Det ser ikke ut til at Jacob gjorde noen stor figur på Eidsvold, han er nevnt nå og dag for å ha vært enig med en annen representant, og det er ikke klart hvilket parti han tilhørte. Da forsamlingen ble oppløst 20 mai reiste han antagelig hjem igjen, og gikk tilbake til sitt arbeid som offiser – uten å la høre av seg igjen i norsk politikk.

Året efter var det da Jørgines tur. Men en gutt som ble født 11 september 1817 fikk samme navn – Iver Mathias Lavlund – da han ble døpt[xvi] 14 november samme år. Fafrene var Obserstinde v. Krog; Mad. Lork; Frøken Elster; Auditeur Udbye; Regimentsqvarteermester Angel; og Lieutenant Vibe.

Finansielt hadde familien det så noenlunde. Da Norges Bank skulle etableres ble Capitain v. Lange nødt til å betale inn 15 spesiedaler[xvii] – og kanskje mer, dersom man tolker denne tilskriften i oversikten: «Actbr.No. 15721 til Sam. Steimann paa 40 Sp.», samme med Klubbverten Getz[xviii].

Siste barn i denne familien skulle også bli en gutt, Henrik Sigismund Lillienpalm. Han kom til verden 25 august 1820 og ble døpt[xix] 12 november. Denne gangen var fadrene Grevinde Trampe; Frue Wolff; Frøken E. Moe; Major Rhæder; Consul Knudtzon; og Lieutenant Sommerschield.

Jørgine mistet sin far, Jacob Lange som døde i Trondhjem 5 april 1825, av «pludseligt eller indvortes Slag». Han ble 56 år gammel. Begravelsen[xx] fant sted 12 april.

Elleve uker efter at han døde, ble det offentlig skifte i Jacob Langes bo[xxi]:

«Proclama.

            Herved indkaldes med 12 Ugers Varsel Alle og Enhver, der maatte have noget at fordre i Boet efter afgagne Capitain og Compagniechef, Ridder Jacob Lange, til inden foranskrvne Tids Forløb at anmelde og legitimere deres Fordringer for undertegnede Skiftecommission.

            Trondhjem, i Skiftecommissionen udi afgagne Capitain og Compagniechef, Ridder Jacob Langes Boe, den 23 Juni 1825.

Stabell.             –           Grabow”.

Magdalene Georgine Lange – navnene skjemmer ingen – ble konfirmert i Domkirken[xxii] i Trondhjem 10 april 1831, 14 ½ år gammel. Presten bedømte kunnskap og flid som meget god. Hun er ført opp som den første av 50 piker; sammen med 43 guttervar de et kull på 93 ungdommer for presten denne vårsøndagen.

Det var brann i kvartalet sør for Vår Frue kirke 11 mars 1846, der Laurentia øyensynlig bodde på denne tiden[xxiii] – akkurat der Munkhaugveita ligger og der hun var vokst opp:

«Kvartalet mellom St. Jørgensveita, Vår Frue strede (Presidentveita), Munkegata og Erling Skakkes gate brenner. Etter brannen blir Schultz’ gate anlagt gjennom brannområdet»

Jørgines mor var av de mange som fikk hjelp, og som en del andre uttrykte hun sin takk gjennom avisen[xxiv] en drøy uke senere:

«Jeg avlegger herved min skyldigste Taksigelse til de mange, der saa velvilligen ydede mig Hjælp og Bistand til at redde mit Indboe under den sidste ulykkelige Ildebrand.

Trondhjem den 18de Marts 1846»

Jørgine opplevet nok denne brannen sammen med sin mor, men er ikke synlig – og er det ikke i hele perioden fra 1825 til 1865. Hun giftet seg aldri, og det er nesten utenkelig at hun skulle ha fått barn – og dermed satte hun ikke spor i de kildene som er tilgjengelig.

Men i 1866 var det folketelling for 1865[xxv]; den ble tatt opp i januar. I denne finner man Jørgine, riktignok under navnet Georgine. Hun bor, sammen med moren Laurentina Lange, «Pensionist Enke efter afdøde Cpt. Lange (Indfantericapt.)», i gård nummer 13 i Munkegaten i Trondhjem. Georgine «Holder Syskole»; søsteren Stine er beskrevet som husholderske. Nevøen Johan er en sønnesønn og er en «Skolegut» på 11 år. De holder seg, selvfølgelig, med en tjenestepike – 48 år gamle Dorthe Johnsen fra Helgeland.

Bygget hun bodde i hadde fire andre husstander: Blikkenslageren Jakob A. Moxness med kone, barn og dreng; den 78 år gamle pensjonerte kapteinen Spørch fra Hedmark med husholderske – Ane Brun fra Faaberg – og tjenestepike, Grette Jensen fra Trondhjem; samt Olive og Louise Nielsen – henholdsvis 48 og 25 år – som var døtre av lensmann Nielsen og kom fra Stjørdalen.  

Jørgine mistet sin mor da Laurentina Elisabeth Lange, bosatt i Munkegaten 13 i Trondhjem, døde 15 mars 1870 av alderdomssvekkelse da hun var noe over 90 år gammel. Hun ble begravet[xxvi] fra Domkirken 21 mars 1870.

Fem år senere var det folketelling igjen, i 1875[xxvii] bor Jørgine Lange samme sted, i Munkegaten 13. Trine betegnes som «Syjomfru». Sammen med henne finner man søsteren Trine – tidligere Stine – som også er syjomfru, og nevøen Johan Lange, som nå er handelsbetjent. Og den samme tjenestepiken, den nå 60 år gamle Dorothea Johnsdatter fra Brønø. Kan hende har de et værelse på fremleie – det kunne forklare nærværet av arbeidersken Hanna Meistad fra Trondhjem.

Der i gården bor en rekke andre – «Toldbetjent Bestyrer af Jernbane Toldexpedition i Trondhjem» Ingval Grøn fra Sandefjord og hans barn; enken Anne Dorthea Unhjem, som hadde vært gift med gårdens eier, Fr. Unhjem; Jensine, og enke efter Kaptein Gaarder – med assorterte barn og tjenestepiker.

Det skulle gå ti år til før det på ny var folketelling, denne gangen for 1885[xxviii]. Jørgine og søsteren har ikke flyttet på seg, og det har ikke Dorthea Jensen og Hanna Meistad, heller. Og, for den del: de andre beboerne i gården er omtrent de samme, de også.

Noen måneder efter at folketellingen var tatt opp, døde Jørgines søster, Frøken Trine Lange, 76 år gammel. Hun gikk bort 24 mai 1886, og ble begravet[xxix] i regi av Domkirken 29 samme måned.

Dette medførte omkalfatringer i Jørgines liv – efter å ha bodd i Munkegaten i mer enn tyve år – sikkert en god del mer – flyttet hun, over 70 år gammel. Men det var kanskje en lykke for henne – i 1891[xxx] finner man henne hos nevøen Johan, han som hadde vokst opp hos henne og søsteren. Han bodde i gård nummer 12 i Kjøbmandsgaden, et sted mellom Vor Frue Kirke og Gamle Bybro, men ikke helt nede ved Nidelven.

Siden 1885 var han blitt Restaurantør og har giftet seg med Karen fra Meldalen. Han sies å være født i 1835, men dette er antagelig en feil; hun er 29 år gammel. de har en liten datter, Dagny, på to år.

Og, uungåelig: fire tjenestepiker – to i hjemmet og to i restauranten. I hjemmet var de kokkepiken Marthe Hauan (27) fra Strinden og Barnepiken Marie Eggen (19) fra Trondhjem. I restauranten kunne man finne Opvartningsjomfru Lina Olsen (28) fra Tromsø og Restaurantrisen Line Johnsen (29) fra Levanger.

Restauranten det dreier seg om var litt tidligere i 1891, ifølge en annonse i Adresse-avisen[xxxi] 20 april:

«Ny Restauration.
        Min idag i Hr. B. M. Petersens Gaard bag Frue Kirke aabnede
Restauration & Spisekvarter
anbefales.
Faste Spisegjester modtages.
Lunch hele Dagen.
Johan Lange».

 

Denne gården lå antagelig i Vår frues strede,  Gård nummer 1[xxxii]. det er ikke umulig at det er den gården der Koh-i-Nor restaurant ligger i moderne tid.

Frøken Jörgine Lange døde 15 januar 1897, bosatt i Broveiten 1. Her levet hun visst «af Legater» Hun ble begravet[xxxiii] 22 samme måned. Dødsårsaken debilitatis senilis[xxxiv].

Noen dager efter begravelsen stod en liten takkeannonse i avisen:

        «Vor hjerteligste Tak til alle for al udvist Offervillighed og kjærlig Omhu ved vor kjære Tante Frøken Jørgine Langes Sygdom, Død, og Begravelse.

        Karen Lange                             Johan Lange»


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0107: Ministerialbok nr. 602A05, 1815-1821, s. 17
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0041: Ministerialbok nr. 601A09, 1784-1801, s. 79
[iii] Tronhiems allene kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger 1779.02.19,
[iv] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 94; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 238-239
[vi] Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058434000554
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 258-259
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 318-319
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0106: Ministerialbok nr. 602A04, 1774-1814, s. 112-113
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0106: Ministerialbok nr. 602A04, 1774-1814, s. 112-113
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 338-339
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 358-359
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 380-381
[xvi][xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0107: Ministerialbok nr. 602A05, 1815-1821, s. 39
[xvii] Sølvskatten 1816, nr. 50: Søndre Trondheim amt, Trondheim by, 1816-1820,
[xviii] Sølvskatten 1816, nr. 50: Søndre Trondheim amt, Trondheim by, 1816-1820, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000300859
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0107: Ministerialbok nr. 602A05, 1815-1821, s. 8, https://digitalarkivet.no/view/97/pt000000003008601
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0109: Ministerialbok nr. 602A07, 1821-1840, s. 377
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0045: Ministerialbok nr. 601A13, 1821-1831, s. 243
[xxiii] Bratberg, Terje T.V., med hjelp fra Arntzen, Jon Gunnar; Trondheim byleksikon, p 113, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080104041
[xxiv] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18460319, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18460319_79_34_1
[xxv] Folketelling 1865 for 1601 Trondheim kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310007162  
[xxvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0055: Ministerialbok nr. 601A23, 1866-1877, s. 423
[xxvii] Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052359008191  
[xxviii] Folketelling 1885 for 1601 Trondheim kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053300012863  
[xxix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0058: Ministerialbok nr. 601A26, 1877-1891, s. 573
[xxx] Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053073009639
[xxxii] Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053073010426
[xxxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0064: Ministerialbok nr. 601A31, 1891-1911, s. 144
[xxxiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0093: Klokkerbok nr. 601C11, 1882-1898