129 Emmicke Fredriksdatter Meltzer

Emmicke kom til verden 12 august 1803 ble døpt[i] i Korskirken 4 september. Fadrene var Made Gierth Hagelsteens; Jfr Giertrud Stub; Hr Hof Agent Jansen; Hr Jacob Stub; og Hr Petter Lexau.

Faren har en litt fyldigere liste over fadre: «Emma Meltzer er fød 1803. 12 aug. kl 1 Ettermidds i min Faders Hus i Dræggen. 4 Septb. er hun døpt i Korskirken, opkaldt efter min Svigermoder (Emmiche Giertsd. Dischingthun) baaren af min Tante Madme W. Hagelsteen. Fadd: hendes tante Gertrude Stub, min Fader, Hof Agent Janson, min Oncle Jacob Ibsen, min Fetter P. Lexau Junr, min Oncle Joh. Frøchen mine Svogre W. Erichsen og Philip Sudman[ii]».

Foreldrene var Margrethe Stub og Fredrik Meltzer; de to ble trolovet 27 april 1802, og «Efter Kongelig Bevilgnings Brev af 23de huj: copuleret hiemme i Huuset Kiøbmand Velærv. Hr Frederick Meltzer og med Velædle Jomfr: Margarethe Stub.». Som kausjonister hadde de sine respektive fedre, akkurat hvilken dato vielsen[iii] fant sted er ikke helt klart.

Fredrik Meltzer førte dagbok, og utdrag fra disse – som gjengitt av «Eidsvoldsmennenes efterkommere» er spredt ut over Emmickes ungdom.

Hun var datter av en velstående skipper, han en kjøpmann i Bergen og av en slekt som var kommet til Bergen fra Tyskland i 1690. Han hadde merkantil utdannelse fra London, reiste på kontinentet 1800-1801, og drev familiens forretninger fra 1802 eller så. I 1801[iv] bodde han hjemme hos sin far, enkemannen Clammer Meltzer i Rode 24, og der bodde også en søster, 17-åringen Ahlet.

Første barn var Clamer – han ble født i juli 1802, 10-12 uker eller mindre efter bryllupet og med Margaretha – antagelig – nokså synlig på vei. Han ble døpt[v] i Nykirken i Bergen fredag 6 august samme år. Fadrene hans var Madme Emmiche Stub – mormor – Jomfr Adelheit Meltzer, barnets faster; Hr Sorenskriver Heiberg; Hr Peter Lexau Jensen; og Hr Clamer Meltzer.

Efter dette var antagelig familien flyttet, for Emmicke var jo døpt i Korskirken. Som faren forteller: «Først i november første Gang ute av Huset i Bryllup hos sin Tante Gertrud og Oncle Erichsen, Medio Decb. fik hun tænder[vi]».

Svuld i Halsen 1804 medio may blev vaccsineret, medio November begyndte at gaae[vii].

Neste søsken var en gutt igjen: Jacob så dagens lys 6 september 1804. Da han ble døpt[viii] 23 samme måned var fadrene Madme Wallaie; Jfr. Agnete Stoltz; Hr Agent Wollert Kroken; Hr Capitaine Didericksen; og Hr Jens Grann.

1805 medio Febr. begyndte at tale. Ved Juletid begynte at lære å strikke[ix].

Samme år meldte Wollert sin ankomst. Han ble født 3 og døpt[x] 29 september 1805. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Madme Giertrud, Sal Erichsens; Jfr Clarke Frochen; Hr Jacob Stub; Hr Hans Erichsen; og …

Johan fulgte enda et år – minus ni dager – senere, 25 august 1806. Da han ble døpt[xi] 21 september var fadrene Fru Susanne Didrichsen; Jfr Lisbet Ibsen; Hr Clamer Meltzer; Hr Rasmus Rolfsen; og Jørgen Fröchen.

1806 i august havde strikket et Par Strømper til sin smaa broder Johan. Ved Juletid begynte at sye Papirposer[xii].

1807 Michaæli begyndte at gaae i Skole. St. Hans Tid havde mislingene[xiii].

Efter Johan ble det en pause på to år før neste lillebror viste seg. Fredrick ble født 18 oktober 1808. Han ble båret til dåpen[xiv] 6 november og fikk fadrene Mad: Ahlette M: Sudman; Jfr Regine Stub; Hr Clamer Meltzer; [XX] Johan Martens; og Konsul August Konow.

Enda to år gikk, og så ble Gerhard født. Det skjedde 8 oktober 1810 og dåpen[xv] fant sted 28 samme måned. Ved denne anledningen var fadrene Mad: Christine Nielsen; Jfr Hendricke Gran; Adolf Fischer; Jacob Stub; og Johan Trumphy.

1810 Medio September syg af Orm. I Juni begyndte i Danseskole hos Pinchy[xvi].

I 1811 bidro Emmickes far – og kanskje familien – med 100 speciedaler[xvii] til opprettelsen av et norsk universitet.

1811 i Januar havde Skarlagensfeberen med en Green af Vattersot. I Februar havde Flekfeberen. I april havde en sterk Hoste og Forkjølelse. I Oktober begyndte at gaa i Husholdningen[xviii].

I 1812 mistet Emmicke farfaren, Skipper Jacob Stub døde 24 mars, 63 år gammel. Han ble begravet[xix] fra Nykirken 31 samme måned.

1812 I Marts begyndte at lære at skrive hjemme. I Juli begyndte i Broderskole hos Jomfr. Fæster. I Juni gik i Danseskole hos Breidenbusch, Svensk. Decemr Gaaer i Husholdningen, broderer og syer[xx].

Lillesøsteren Henrika kom til verden 14 dager senere, 13 april 1812. Hun ble døpt 7 mai og fikk fadrene Madame Flor [?]; Jfr Henricha Stolz; Christopher Røching; Friderich Meyer; og Herman Schanche.

Knappe to år senere var Kielertraktaten undertegnet, spillet om Norges fremtid begynt, og Christian Fredrik skrev et åpent brev[xxi], datert Christiania 19 februar 1814, til det norsk folk, der han sa «Dog det frie Norske Folk kan selv bestæmme sin Skjæbne», at dette skulle skje gjennom en forsamling av nasjonens mest opplyste menn, og senere bestemte at disse skulle møtes, efter valg, på Eidsvold 10 april 1814.

Dermed ble det holdt valg til riksforsamlingen også i Bergen – som landets største by hadde den fire representanter – og det fikk nok stor betydning for Emmickes videre liv.

1814 I Janr begyndte i Syngeskole hos Bohr. Om Aftenen skriver og regner hos Hall i Contoiret[xxii].

Mens alt dette foregikk var Emickes mor langt på vei med lillebroren Harald, han så dagens lys 7 mars 1814 og ble døpt[xxiii] i Korskirken 20 samme måned, midtfastesøndag[xxiv]. Da var fadrene Mad: Cicilia Konow; Frøken Alida Koren; Ingeniør Capt. Hans Jørgen v. Wetlesen; Jens Rolfsen; og Michael Blydt Wallem.

Om faren var til stede ved dåpen er usikkert: å ta seg fra Bergen til Eidsvold kunne ta opp i to uker på denne tiden og for å nå frem i tide må han ha gitt seg av nokså snart efter.

Senere samme år får man et lite glimt av hva Emmickes far handlet med: «Bedste Kønigsberger Hamp og nogle faa Sække god Humle faaes tilkjøbs hos Fredrik Meltzer», averterte[xxv] han 15 oktober 1814, og et par måneder senere[xxvi]: «Hamp, Humle, hele Gryn og graae Ærter[xxvii] sælges ved Fredrik Meltzer».

I 1815[xxviii] finner man Emmicke sammen med sine mange søsken i Bergen: tellingen dette året har ikke detaljert informasjon om adressen, men de hører til i Korskirkens menighet. Friderik er beskrevet som «Borger, Eier og driver Jordbrug». Barna Clamer; Jacob; Wollert; Johan; Friderik; Gerhard; Harald; Emeke; og Hendrik – alle ni – bor naturligvis hjemme: den eldste er bare 13 år gammel. Der var fire piker – «Tjener eller Dagleier» er den tekniske beskrivelsen – medregnet Oline Erigsdatter; Karen M. Dahl; Karen Mekelsdatter; og Marte Jacobsdatter.

1815 Ved Paaske begyndte i Sy- og Strikkeskole hos Madame Lytken og i Tegneskole hos Johnsen[xxix].

Året efter ble det enda en familieforøkelse da Thomas Sebastian kom til verden 12 mars 1816. Han ble døpt[xxx] 12 mai og hadde da som fadre Mad Ane Dorothea Stub; Jmfr Catharina Maria Lexau; Cpt: Friderich Waldemar Nicolai Beichman; Krigsraad; Overvrager Johan Arnoldus v. Westen Kahrs; og Kiøbmand Johan Wilhelm Storjohan.

1816 Gik fuldkomment i Husholdningen i sin Moders Barsel[xxxi].

Dette året bodde familien i Rode 24, det går frem av «sølvskatten[xxxii]», under hvilken Margaretas mann skjøt inn 700 speciedaler i Norges Bank: ikke at han hadde noe valg. Samme sommer, 5 juni, ble det offentligjort[xxxiii] at han var blitt utnevnt til fransk visekonsul i Bergen.

1817 Gik ut af Madame Lytkens Skole i April. I Februar begyndte at lære paa Claver af Reimers. I August begyndte i Skole hos Jomfru Scholtz fra Hamburg at lære Sprog og Fruentimmerarbeide[xxxiv].

Lillebroren Lauritz Philip så dagens lys 2 oktober 1818. Da han ble døpt[xxxv] i Korskirken 29 november samme år var fadrene Fru Henriette M: Hesselberg, [NN] Consul August Kjønøys [?] Kone; Jfru Karen Krogh; Capt: Sven Cornelius Brun; Assessor og [NN] Jacob Bull; og [NN] Kapt: Henrich N: [NN].

1818 Udvikler sig mere og voxer stærkt[xxxvi]. 1819 Gaaer i Husholdningen og spiller Claver[xxxvii].

Emiche Meltzer – født i Korskirkens Sogn – ble konfirmert[xxxviii] i Korskirken 1 søndag efter Michaelis, eller 1 oktober, 1820, da hun var 17 ½ år gammel. Hun er ført opp først av de 34 pikene i kullet.

Faren har flere detaljer: «1820 Michæli blev confirmered i Korskirken af Pastor C. Brun og forlod Jomfr. Scholtzes Skole. Blev 29 September høitidelig meddelt at hun var valgt til contribuerende Medlem af det Harmoniske Selskab i Bergen[xxxix]».

Året efter fulgte lillesøsteren Lydia Frøchen. Hun meldte sin ankomst 9 februar 1821 og ble hjemmedøpt av Stiftsprost Irgens 21 mars. Dåpen[xl] ble bekreftet i kirken 4 mai, og da var fadrene Madme Elisabet Konow … med Kiøbmand Knud Angel; … Jomfru Emma Elisabeth hos …; Christian Kahrs …; Toldbetient Dankert D Krohn; og Grosserer Eilert Lund ….

1822 Gaaer i Husholdningen[xli].

Og til slutt, Oscar. Han ble født 18 desember[xlii] 1822. Ved dåpen[xliii] 2 mars 1823 var fadrene Madame Ane Elisabeth Konow Lund; Jomfrue [NN] Grieg; Stiftsamtmand Wilhelm Friman Koren Christie; Justitsiarius Jørgen Lottrup Schmidt; og Obriste Johan Henrich Reichborn.

1823 Styrer Husholdningen allene. 1824 Likesaa[xliv].

1825 Blev Dette hende overleveret af hendes Fader med Guld og Sølv-penger den 3 Oktober[xlv].

I de følgende årene ser man ikke så mange spor efter Emmiche, men i 1829 dukker hun opp igjen, 26 år gammel.

Anledningen var enkel: hun giftet seg. Hennes tilkommende var Johan Nordalhl Wallem, en kjøpmann i Bergen. Vielsen[xlvi] fant Korskirken 6 oktober 1829.

Wallem førte regnskap, så man kan få et inntrykk av kostnadene ved å gifte seg i kirken:

«Udgifter til Kirken i Anledning af mit Bryllup. (1829 – Johan Nordal Wallem og Emma Meltzer))
Herr Stifstprovst Brun/: vedkommende prest:/Spdl 20 –«–«
Herr Pastor Hysing 20 –«–«
Herr Res. Capelan Arentz 6 –«–«
Herr ord: Cateket Arentz 6 –«–«
Herr Klokker Vahl 4 –«–«
Herr Organist Reimers 3 –«–«
Herr Kirketjener Olsen 3 –«–«
Til Kirkens Rettigheter 12 –«–«
Til Skolens faste Ret 3 –1–«
Til Kirkens Huusarme 2 –«–«
Til 12 bøsser 1 ort 2 –2–«
Til Kirketjener Pigen » –2–12
Til Bælgetræderen » –2–12
Til Ringeren » –2–12
Til Stadderfogden » –1–«
Til Douceur til Skolen » –2–«
Til Kongebrevet 10 –«–«
Til Stemplet Papir til samme » –1–6
Til Christi Krybbe » –1–«
Til Brudeskammelen » –2–12
Til sammen 100spdl 3 ort 6 skil
betalt 29. september 1829.»

 

Det gikk to år fra bryllupet til første barn, en pike. Ingeborg kom til verden 27 oktober 1831. Da hun ble døpt[xlvii] i Bergens Domkirke 5 desember samme år var fadrene Madme Ingeborg Wallem – enke; Madme Henriette Mohn; Konsul Frederich Meltzer; Arnold Vedeler; og Kjøpmann Claus Schnelle.

Sønnen Fredrik Meltzer fulgte et drøyt år senere. Han ble født 22 januar 1833 og døpt[xlviii] 24 februar. denne gangen var fadrene Madme Henrich Mohn; Jomfru Catharina Wallem; Fredrich Meltzer; Kjøpmann Jahn Svane; og bokhandler Clamer Sudmann.

Fredrik skulle ikke få leve opp. Han døde allerede 26 oktober samme år. Han ble begravet[xlix] på Domkirkegården 1 november. For nåtiden kan det virke litt underlig å se at dødsfallet ble tilskrevet «tænder».

De neste to barna var begge piker. Først ute var Margaretha som så dagens lys 31 august 1834. Da hun ble døpt[l] 28 september var fadrene Frue Giertrud Brun, født Stub; Madame Maria Meltzer, født Schmeke; Johan Joachim Meyer; Johan Mohn; og Gerhard Meltzer – alle kjøpmenn.

Dette året foretok Johan Wallem en forretningsreise til østlandet, og i forbindelse med det er det bevart en liste over hva han hadde med seg som personlig bagasje, ikke helt lite i følgen en familiehistorie[li]:

«1 sort kjole – buxe -vest
4 par underbuxer
1 grøn frakke –  –
8 overskjorter
1 enkelt og en dobbeltknappet brun vest
4 underskjorter
1 blaa frakke
1 nattrøie
1 graa buxe
12 hvide halstørklæder
1 kalmukkes frakke
1 sort silkedug
1 skindjakke med løs kappe
10 snipper
1 skindhat
2 haanduge
1 klædeshue
1 hvidt halsbind
1 hat med futeral
1 sort do.
1 par lædersøvler
1 par sæler
2 par skindstøvler
1 brunt halsbind
6 par uldstrømper
10 lommetørklæder

Dessuten: 1 strækket livgjord m. portefeulle hvori Løvenskiolds factur for 1833, ordrebogen, prisbogen, Fossums tegninger, Bærums priiscurant, Bergens sidste priscurant, Lunds priscuant, Reise-Routen, Fobudssedler, papir, penne, pennekniv, blæk, oblater signet.

            Barberskrinet, kam, børste

            1 sæk til skindfrakken og kappen samt støvlerne og sæletøiet og kjørepidsken.

            Fløiten og noder af: Toulon, Bebigner, Turner, Drouet, Dresler, Fürstenau

            Reise-skindhandsker, Krafts beskrivelse over Norges 7                    Daler

            Penge til Reisen

            Lommebog med blyant

            1 skrivebog til copiebog

1 gul enkel kariol hvori hammer, knibetang, bor, tollekniv, 40 stk 3/t spiger, 100 stk. 4/t spiger, snøre og seilgarn»

Emma meldt sin ankomst 23 oktober 1835. Hun ble døpt[lii] i Domkirken 29 november og fikk fadrene «Moderen, Fru Emma Wallem»; Madame Ellen Wallem; Oberst Lieutenant Sven Cornelius Brun; Pstor Christopher Myhlen; og Kjøbmand Hans Maartman.

Efter Emma ble det en gutt. Han ble født 19 april 1837 og døpt[liii] 28 mai. Fredrik Meltzer hadde fadrene Madame Ingeborg Schmelle; Jomfru Lydia Meltzer; Frederich Meltzer; Daniel Wallem; og Johan Nordahl Wallem – alle tre kjøpmenn.

Den siste piken fikk navnet Augusta. Hun kom til verden 18 august 1838 og ble hjemmedøpt av presten. Dåpen[liv] ble bekreftet 5 juli i Domkirken. Da var fadrene «Moderen Madme Emma Wallem»; Jomfru Lydia Meltzer; Mens Paasche; Michael Blydt Wallem; og Johan Nordahl Wallem – alle tre kjøpmenn.

De to yngste barna var begge gutter. Michael Blydt meldte sin ankomst 20 september 1839 og ble døpt[lv] i Domkirken 17 september. Fadrene var Ingebor Wallem, Enke; Jomfru Henriche Sudmann; Auditeur Aall; Stads… Johan Nordahl Fischer; og Kjøbmand Didrich U. Blaauw.

Datteren Emma døde som liten. Hun gikk bort – 5 ½ år gammel 20 mai 1841, og ble begravet[lvi] 26 samme måned.  

Året efter døde lille Augusta, bare 3 år gammel. «Strupehoste» tok livet av henne 26 september 1842. Hun ble begravet[lvii] 30 samme måned.

Siste, yngste barn og sønn fikk navn efter sin far, Johan Nordahl. Han ble født 24 mai 1843. Da han ble døpt[lviii] 25 juni var fadrene Madame Emmerenze Vedeler; Madame Anna Meltzer; Johann Nordahl Wallem; Michael Blydt Wallem- de siste to begge kjøpmenn – samt student Sven Wallem.

Omkring på disse tider forsøkte Wallem å utvide sin virksomhet med industri – han reiste til Leeds, han bygget fabrikker, han investerte. Men i løpet av noen år ville omstendighetene og konjunkturene at det ikke skulle gå: han begjærte, frivillig, oppbud i 1848: han var visst en svært rettskaffen mann.

Det var sikkert en tid i Emmicke’s liv da hun også opplevet usikkerhet for seg og barna, men 1849 ble Johan bokholder i Bergens Søassuranceselskab, og i 1855 overfiskevraker i Bergen – så familien hadde en jevn inntektsstrøm, om enn kanskje mindre enn tidligere. Likevel: i 1850-årene tegnet han forsikringer og meldte seg inn i «Pensions Indretningen» slik at Emmicke og familien skulle ha noe å leve av om han skulle falle fra[lix].

Da Johan Wallem gjorde oppbud måtte familien flytte, men i øvrig gikk vel livet videre omtrent som tidligere: Emmicke er ikke spesielt synlig i kildene – men det er ofte ikke kvinner i denne tiden.

Og livet var ikke uten sorger: sønnen Michael Blydt døde 1859, visstnok[lx] i Leipzig.

Emmickes mann var sikkeert en normalt sunn mann for sin tid, men han døde allerede 61 år gammel. Det skjedde 4 mai 1865. Han ble begravet[lxi] fra Korskirken 10 mai.

Emmicke – Emma – rykket in dødsannonse i avisen[lxii]:

 

«Dødsfald

        Min kjære. trofaste Mand, Mægler Johan Nordahl Wallem, indgik til den evige Hvile de 4de Mai 61 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for deltagende Slægt og Venner.

        Bergen den 6te Mai 1865

                                Emma Wallem
                                født Meltzer».

 

Det ble holdt folketelling in Norge for året 1865[lxiii] – egentlig foregikk tellingen året efter – og da finner man Emma i gård nummer 47 i rode 11 i Bergen. Sammen med henne bor Margaretha Meltzer, født Wallem: det er vel gjerne den nå 31 år gamle datteren: hun er enke og driver med «Uldgarn og Broderihandel». Og hennes barn – Emmas barnebarn – Emma (12) og Nordahl (11). Og den obligatoriske tjenestepiken: 29 år gamle Berthe Andersdatter fra Sande prestegjeld i Sunnfjord.

Ti år senere, i 1875[lxiv], finner man henne antagelig i samme område som i 1865. Emma er nå 72 år gammel, og lever av «Privat og ubetydelig Enkepensionist ved Mandens Indskud, o.». Sammen med henne finner man sønnen Fredrik, som er blitt journalist; og barnebarna Emma Mariane, som er «handlende» og Johan Nordahl, som er «Handelskontorist og Dagbladsbogholder». Og, selvfølgelig – til tross for den lille pensjonen – tjenestepiken: Ottoria Jakobine Fugllum, en 18 år gammel pike fra Bergen.

Tre år senere døde Emmicke. Emma Wallem, født Meltzer, enke efter Mægler Johan Nordal Wallem, gikk bort 18 oktober 1878 og ble begravet[lxv] 24 samme måned.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 88, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610533
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1776-1814, s. 127, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620591
[iv] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018142
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 151. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610539
[viii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 95, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610540
[x] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 103, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610548
[xi][xi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 110, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610555
[xiv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 128, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610573
[xv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 144, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610589
[xix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 101, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416660425
[xxiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 171, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610617
[xxviii] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079017581
[xxx] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 190, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610636
[xxxii] Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816, https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000320663
[xxxv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 217, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610664
[xxxviii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1736-1839, s. 117
[xl] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1815-1822, s. 72, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630442
[xlii] Samme fødselsdag som forfatteren av dette dokumentet …
[xliii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 5, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630557
[xlvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 167
[xlvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0006: Klokkerbok nr. A 6, 1827-1834, s. 8
[xlviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0007: Klokkerbok nr. A 7, 1832-1836, s. 15
[xlix] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0006: Klokkerbok nr. A 6, 1827-1834, s. 141
[l] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 13, 1830-1837, s. 19
[li]  Gade, Ingeborg Wallem; Stamtavle over slegterne Gade og Wallem. 2 : Slekten Wallem; Kristiania/Bergen, 1934; p 50; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033108028
[lii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0015: Ministerialbok nr. A 14, 1835-1840, s. 7
[liii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0015: Ministerialbok nr. A 14, 1835-1840, s. 54
[liv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0008: Klokkerbok nr. B 1, 1836-1841, s. 116
[lv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0008: Klokkerbok nr. B 1, 1836-1841, s. 51
[lvi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0040: Ministerialbok nr. E 1, 1841-1853, s. 100
[lvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0040: Ministerialbok nr. E 1, 1841-1853, s. 109
[lviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0019: Ministerialbok nr. B 2, 1841-1851, s. 31
[lix]  Gade, Ingeborg Wallem; Stamtavle over slegterne Gade og Wallem. 2 : Slekten Wallem; Kristiania/Bergen, 1934; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033108028
[lxi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0045: Ministerialbok nr. E 3, 1863-1875, s. 23
[lxiii] Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249011449
[lxiv] Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295013730
[lxv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0041: Klokkerbok nr. E 5, 1878-1900, s. 18
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228680379