γι Marthe Jonsdatter Nes

Marthe så dagens lys senhøstes 1778 og ble døpt[i] 13 desember dette året. Da hadde hun, som fadre, Torbiørn Salvesen Næs og Kone Helje Ellingsdatter; Brithe Ellesdatter [NN]; Elling Pedersen [NN] Næs; Anders [NN] Næs; og Peder Ellingsen Lyngøer.

Foreldrene var  Maren Pedersdatter og Jon Tellevsen Nes; de var visst trolovet[ii] 19 august 1762. Vielsen[iii] fant sted 14 november samme år.

Første barn i dette ekteskapet var Karen Kirstine som ble født 1763 i Dypvåg – sies det[iv]. Ved konfirmasjonen i 1779 er hun oppgitt å være 16 år gammel – så hun var født omkring 1763/64, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkebøkene.

Barn nummer to var Helje, som ble døpt[v] i Dypvåg Kirke 21 september 1765 og fikk fadrene Tore Næs’ Kone Helje; Anne Salvesdatter Næs; Elling Pedersen Lyngøer; Torbjørn Salvesen Næs; og Anders Telefsen Goli.

Den første gutten, Peder, kom til verden i 1767 og ble døpt[vi] 28 september det året. Da var fadrene Elling Pedersens [NN]s Kiæriste [?] Marthe Anne Salvesdatter Næs; Torbiørn Salvesen Næs; og Anders [NN] Næs.

Så fulgte Ingeborg: hun så dagens lys utpå høsten og ble døpt[vii] 8 oktober 1769. Denne gangen var fadrene Anders [NN] Næs; Helje; Anne Salvesdatter; Allov [?] Eivindsdatter [NN]; Elling Pedersen Lyngøer; og Niels Hansen [NN].

Efter Ingeborg var det en pike om også het Marthe. Hun ble født høsten 1772, men dåpen er ikke funnet.

Denne, første, Marthe fikk ikke leve opp, og døde bare et halvt år gammel. Hun ble begravet[viii] 19 mars 1773.

Hans, en lillebror, meldte sin ankomst våren eller forsommeren 1774, og ble døpt[ix] 15 juli dette året. Hans’ fadre ble Anders Hansen Næs’ Kone Helje; Ingeborg [NN] [NN]; Torbiørn Næs; Niels Tellefsen Egeland; og Susanne [?] Næs.

Så fulgte Tellev. Han ble døpt[x] 2 juli 1776 og fikk fadrene Enke Christence [?] Børgesdatter; Karen Tellefsdatter; Anne Nielsdatter [NN]; Torbiørn Salvesen Næs; og Tellef Nielsen Egede [?].

Året efter døde Marthes bror, Peder, bare 12 ½ år gammel[xi]. Han ble begravet[xii] 18 august 1779.

Det påfølgende året døde Marthe selv, bare to år gammel, ble begravet[xiii] 29 oktober 1780.


[i] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 526-527
[ii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 73
[iii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 75
[iv] Danielsen, Daniel; Dypvåg : gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 496-497
[vi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 502-503
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 506-507
[viii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 734-735
[ix] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 516-517
[x] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 520-521
[xi] Medmindre enda en bror ved samme navn var født året før Peder og gitt samme navn, er de sannsynlig at kirkebkføreren har gjort en liten regnefeil her.
[xii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xiii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737