366 Anne Grethe Johnsdatter Sørbrøden

Tvillingene Anne Grethe og Niels kom til verden på Sørbrøden 2 januar 1814 og ble døpt[i] i Rokke kirke 13 februar samme år.

Niels fikk fadrene[ii] Krigsraad Qvisling [?]; Johannes Berg; Jens Jensen; Frue Qvisling; Madame Berg; og Jomfr: Qvisling.

Anne Grethes[iii] var Ole Torp; Erich Westorp; Jude Sørbrøe; Anne Torp; Anne Westorp; og Elen Torp.

Foreldrene var Marthe Nielsdatter Torebye og John Hansen Sørbrøden – de hadde giftet seg tre år tidligere; vielsen[iv] fant sted 7 januar 1811.

Hun var av bondeslekt i Berg i Østfold; han er beskrevet i Norsk Biografisk Leksikon[v] forteller at han var født 1775, sønn av underlensmann og gårdbruker Hans Johnsen Sørbrøden og Grethe Nielsdatter, og videre:

«      Farsslekten av kommet fra Båhuslen, idet en av S.s forfedre flyttet til Berg efterat Båhuslen ble svensk i 1658. Om slektens anseelse vidner at farfaren var lensmann, faren underlensmann.

        I sin ungdom var John Hansen «en vel oplyst karl, fyrig og frisk paa det, en dygtig danser og en flink spillemand» (Bang). Da Hans Nielsen Hauge våren 1800 skulde holde opbyggelse på gården Strand i Rokke, ikke langt fra hans hjem, innfant han sig der for å opponere mot predikanten. Men han kjente sig truffet av forkynnelsen, og efter en natt med indre kamp opsøkte han Hauge for å få hjelp. Fra da av hørte han til Hauges venner, og da fire av hans søsken også blev haugianere, blev gården Sørbrøden snart et haugiansk centrum; Hauge selv besøkte deres hjem flere ganger.

        John S. optrådte som omreisende predikant inntil Hauges fengsling i 1804. En haugiansk tradisjon forteller at efter et møte han holdt i Hallingdal i 1804, kom en mann for å arrestere ham på vegne av lensmannen; samtidig fikk S. overrakt et brev fra sine søsken, som bad ham komme hjem fordi hans far nettop var død. S. erklærte sig rede til å gå i fengsel; men mannen bad ham reise hjem og påtok sig å underrette lensmannen om brevet.

        Efter farens død arvet enken og 9 barn gården. John som den eldste utløste i 1807 sine søsken og drev gården alene …».

De nygifte slo seg ned på hans hjemsted, Sørbrøden, og der kom første barn til verden 10 måneder efter bryllupet. Sønnen Hans ble hjemmedøpt. Dåpen[vi] ble stadfestet i Rokke Kirke  10 november 1811. Fadrene var Erich Westorp; Ole Torp; Niels Svane; Anne Torp; Anne Westorp; og Elen Marie Olsdatter Torp.

Uten at Marthe og familien visste synderlig om det møttes[vii] rikets ledende menn med Christian Frederik på Eidsvold tre dager efter barnedåpen, de skulle diskutere «hva nå» efter fredsslutningen i Kiel måneden før, og veien videre eftersom kongen av Danmark hadde frasagt seg Norge trone for seg – og sine arvinger. Utfallet var at Christian Fredrik aksepterte en konstitusjonell vei til kronen, og dermed lå veien åpen for hans åpne brev av 19 februar til det norske folk, der han ba om at det måtte utsees representanter for folket og for de militære styrker. De skulle møtes på Eidsvold 10 april 1814 for å gi Norge en ny forfatning.

Valgene ute blant folket skulle foregå i to omganger: man skulle utpeke valgmenn i hvert sogn, og disse valgmennene skulle komme sammen på amtsnivået for å velge representanter til selve riksforsamlingen.

I Bergs sogn kom man sammen i Berg kirke allerede 25 februar – det var en fredag[viii] – 1814. Der valgte[ix] de som sine valgmenn Provst og Sognepræst Petter Hount og Dannebrogsmand og Gaardmand Jon Sørbrønd. I adressen – brevet som annonserte dette valget – er det verdt å notere to forhold. Det ene er at de henviser til «Anarchiets Rædseler» som ett av de forhold fra hvilke de håper Christian Fredrik vil fri dem. Det andre, og kanskje viktigere, er at de flere ganger uttrykkelige sier at de handler og taler på «Samfundets» vegne – ikke sognet, som i de fleste andre bygdene i landet.

Berg sogn lå i det som het Smaalehnenes Amt, mer eller mindre det samme som Østfold. Valgmennene i dette amtet møttes på Thunøe Præstegaard 21 mars 1814. Der valgte[x] de tre menn til representanter:

            Major Valentin Christian Vilhelm v. Sibbern af det Norske Ridende Jæger-Korps

           Jordegods-Eier i Rygge Sogn, Mosse Fogderie, Provst Peder Hount, Sognepræst til Bergs Sogn i Ide og Marker Fogderie

           Gaardmand John Hansen, Dannebrogsmand fra Sørbrønd Vestre i Bergs Sogn

Fra Berg til Eidsvold var det ikke særlig mer enn en dags reise, om enn en litt lang en, så Marthe beholdt mannen hjemme, kanskje, helt til påskeaften, 9 april 1814. For riksforsamlingen skulle begynne med gudstjeneste påskedagen, 10 april.

På Eidsvold var ikke John Sørbrøden noen fremtredende skikkelse, men stilte seg bak Prost Hount ved å stemme som ham, altså med selvstendighetspartiet. Henrik Wergeland fant det ikke verdt å gi ham noen karakteristikk.

Og så tok møtet slutt, den siste sesjonen fant sted 20 mai 1814, og John kunne reise hjem igjen. Om Anne Grethe’s foreldre og deres liv de neste årene er det ikke funnet materiale – men man kan vel anta at det, for morens del, dreide seg om barn, gård, slekt og menighet, hvis man regner med at hun fulgte det mest vanlige mønsteret.

Det ble ikke flere barn i denne familien på mange år, først på våren 1822 fikk Anne Grethe en lillebror. Martin Christian kom til verden 14 mai det året og ble døpt[xi] i Berg Kirke 22 samme måned. Fadrene hans var Lieutenant Quisling og Frue; Hr [NN] Foged i Fredrikshald og Kone; [NN] Otter Nygaard; og Madame Møller i Fredrikshald.

Samme dag, og fra samme kirke, ble Marthe Nielsdatter – «Quinde paa Søerbrød» – begravet[xii]. Hun ble 41 år gammel.


[i] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1770-1814, s. 258-259
[ii] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1770-1814, s. 258-259
[iii] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1770-1814, s. 258-259
[iv] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1770-1814, s. 354-355
[v] Bull, Edvard | Krogvig, Anders | Gran, Gerhard, Norsk biografisk leksikon. B. 15 : Stensaker-Sørbrøden, Oslo:Aschehoug, 1966, p 558, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051400022
[vi] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1770-1814, s. 240-241
[ix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 31, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 29, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xi] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1832, s. 128-129
[xii] SAO, Berg prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1832, s. 210-211