80b Maria Severina Blom

Marie Severine ble født i Skien, og døpt[i] der 26 august 1778. Fadrene var Petronelle Blom; Mad: Thornsøn; Peder Rougtved; Peder Smith; og Hans Rougtved.

Foreldrene var Hans Christophersen Blom og Elisabeth Cathrine Rougtvedt – de hadde giftet[ii] seg i Holla 13 oktober 1777 eller 28 november – kirkebokinnførselen er tvetydig. Det ble «Efter Kongl. allernaad. dispensation, uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikstolen copulered hiemme i huuset paa østre Rommenes».  

Petronelle Margrethe fulgte som annet barn hun ble døpt[iii] 26 oktober 1779. For henne ble fadrene Uldrich Cudrios kone; Jomfr Blom; Kammerraad Rougtved; Christopher Blom; og Hans Christ. Smidt.

Enda to år gikk, og så kom Maria Severines lillesøster Andrea til verden. Da hun ble døpt[iv] 28 august 1781 var fadrene Frue Rougtvet, Jomfr: Jonson; Ulrich Cudrio; Alberth Blom; og Hans Rougtvet

Et knapt år senere, 15 august 1782, var det Christine Johanne som ble båret til dåpen. For henne valgte foreldrene som fadre Mad: Jacob Cudrios; Jomf Andrea Rougtvet; Simon Jørgensøn; Jacob Cudrio; og Christen Blom.

Enda et år gikk, og så var det Ingers tur. Hun ble døpt[v] mellom 27 november og 23 desember 1783: datoene er ikke notert i kirkeboken. Som fadre fikk hun Mad: Thornson; Jfr Smith; Jfr Rougtvet; Fogden Thornson; Hr. Frid. Blom og Hans Jensøn Blom.

Halvannet år senere mistet familien lillesøsteren Petronelle som døde 5 ½ år gammel og ble begravet[vi] 1 juli 1785. Av en eller annen grunn er hun gravlagt under navnet Pernille.

Da hun var omkring åtte år gammel fikk Maria Severina en lillebror, Christopher. Gutten ble døpt 23 mai 1786 og fikk da fadrene Mad Pet. Blom; Jomf [NN] Blom; Hr. Frid. Blom; Christopher Blom; Alb. Blom; og Ole Hansen Cudrio.

Året efter, 4 september 1787, ble lillebroren Andreas Rougtvedt døpt[vii]. Andreas fikk fadrene Hr Rougtvets Kone; Anne Rougtvet; Knud Rougtvet; Jacob Boyesen; og Tøger Rougtved.   

Christopher levet ikke opp, men døde knappe fem år gammel straks før jul i 1790. Han ble begravet[viii] 21 desember det året.

I 1792 kom Johanne Margrethe til verden i adventstiden – hun ble hjemmedøpt 12 desember. Dåpen[ix] ble bekreftet i kirken 27 desember og da var fadrene Christen Bloms Kone Anne; Mad: A: M: Folkmand [?]; Jomf: H: Blom; Zach. Zachariasen; Christen Berg; og Ole Paus.

Ellen Ulrica så dagens lys våren 1794 og ble døpt[x] 22 april det året. Da var fadrene Mad. Dortea Blom; Mad: Magrete Cudrio; Jf: Barbra Folkman; Peder Rougtvedt; Bertel Hanson; og Hans Thornsahn.

Maria Severina ble konfirmert[xi] 16 søndag efter trefoldighet i 1794, det var 5 oktober dette året[xii]. Hun er ført opp først av ti piker som ble konfirmert av Hr Hierm, den daværende residerende kapellanen[xiii]. Det var seks gutter, så kullet var på seksten ungdommer denne høstdagen.

Nok en pike så dagens lys våren 1796 og ble døpt[xiv] 11 mai det året. Som fadre hadde hun Mad: Susanne Blom; Jomf: Bolette Cudrio; Jomf: Maria Severine Blom – dette var hennes debut som voksen, kan man tenke seg; Jacob Boysen; Johan Altenberg; og P. [NN].

Sophie Christensen ble født sensommeren 1797 og hjemmedøpt 8 august det året. Dåpen[xv] ble bekreftet i kirken 5 oktober. For henne ble fadrene Mad: Andrea Folkmand; Jomfr: Petronelle Cornelia Blom; Jomfr: Andrea Blom; Hr Søren Heuch; Boye Ording; og Christian Monrad.

Siste barn i denne flokken var Christopher, som ble født utpå vinteren 1800 og hjemmedøpt 9 februar. Dåpen[xvi] ble stadfestet i kirken 24 mars, og da hadde han som fadre Marie Severine Blom; Christine Johanne Blom; Inger Blom; C.  Blom; Hans M: Hals; og Christopher Albert Blom.

Senhøstes samme år giftet Maria seg. Den utvalgte var Diderik von Cappelen, en betydelig handelsmann, jordeier og industrileder som nylig var blitt enkemann.

Maria Severine og Dideric ble viet[xvii] i Gjerpen – der han eiet Mæla gård – 2 november 1800. Som kausjonister hadde de Christopher og Hans Blom.

Året, i 1801[xviii], efter finner man henne og mannen i gård nummer 79 i Kongens Gade i Skien. Ved siden av ekteparet Cappelen, finner man hans barn av første ekteskap – Petronelle Christiane (7); Diderich (6); Maria Elisabeth (4); og Inger Jørgine (2).  De har ikke færre enn 13 ansatte: Kirstine Tryde (37) er enke, og «Informerer børnene»; Kristine Maria Wølner (25) er husholderske; to fulfmægtiger og en skriverdreng hjelper Diderich med forretningene; så er det en «Gaards karl», en annen mannlig «tieneste Folk» og fire piker.

Hans Blom, Maria Severines far, og familien bodde i Printsens Gade[xix] – nå Henrik Ibsens Gate[xx] – så hun hadde ikke flyttet mer enn noen hundre meter, og var i vante omgivelser.

Året efter bryllupet fikk Maria Severine sitt første barn, Peder. Han ble født og døpt[xxi] annet halvår, men datoen er usikker for kirkeboken er skadet. Fadrene var Mdme Christine Maria Cappelen; Mdme Catharina Tanck; Jfr Andrea Blom; Hr Kammerherre og Stiftamtmand Adeler; Ridder til Gjemsøe Kloster Hr Jacob Juul; Hr C. Malthe; og Hr H. H. Schytte.

Neste gang ble det også en gutt. Han kom til verden i Skien i februar 1803 og ble hjemmedøpt 27 den måneden. Dåpen[xxii] ble bekreftet i kirken 3 april samme år. Da fikk han navnet Hans Blom og fadrene Madme Elisabeth Blom; Madame Benedicta H. von Cappelen; Jfr. Petronelle Christophersdatter Blom; Hr Provst Friderich Blom; Hr Doctor Høfring; Hr Apotheker Myllertz; og Hr Christian Pous.

Påfølgende år, i mars 1804, fikk Maria Severine en pike. Mariane Didericha ble hjemmedøpt 11 mars. Dåpen[xxiii] ble bekreftet i kirken 29 april. Denne gangen var fadrene Frue Majorinde Dorothea Rehbinder; Mdme Elisabeth Blom; Jfrue Christina Blom; Hr Jacob Aall Hr Niels Aall; Hr Nicolaj Plesner; og Hr Christian Eckstorm.

Litt senere på året ble det sorg: sønnen Peder døde utpå sommeren og ble begravet[xxiv] 4 juli 1804.

Efter det gikk det fem år før det ble barn påny. Elisabeth Catharina ble født 26 juni 1809 og hjemmedøpt 10 juli samme år. Dåpen[xxv] ble stadfestet i kirken 15 august, og da var fadrene Mdme Christine Aall; Jfrue Johanne Cecilie Schlabesch; Jfrue Petronelle Christina von Cappelen; Hr Hans Christophersen Blom; Hr Ulrich Friderich von Cappelen; og Hr Inspecteur Jens Høch.

Maria Severine levet livet sitt i de øvre sosiale lag i Skien, og med en mann som ikke bare var velstående, men også hadde en bakgrunn og karakter beskrevet i Norsk Biografisk Leksikon[xxvi]:

«Von Cappelen fikk sin praktiske utdannelse i farens forretning, som han senere overtok. Firmaet drev storstilt trelasteksport, og von Cappelen arvet ved farens død det som ble betraktet som den største formuen i Skien. Selv utvidet han virksomheten mye, og kjøpte opp store skog- og jordbrukseiendommer, slik at han ble stor godseier. Blant eiendommene var Gimsøy kloster, som ble familiens hovedsete. Han eide også Mæla gård, som han drev som mønsterbruk, Bratsberg gård og et stort skogkompleks i Landsmarka ved Ulefoss. Det siste eiendomskomplekset tilhører fremdeles hans etterkommere på Holla i Ulefoss.
Von Cappelen var sterkt sosialt og samfunnsmessig engasjert, og han drev en utstrakt privat velgjørenhet, samtidig som han også bidrog med store summer til offentlig virksomhet. Blant annet støttet han veibygging og undervisning, og han bidrog med hjelp til syke mennesker som trengte opphold på sykehus.
I årene 1807–14 var von Cappelen medlem av provideringskommisjonen for Bratsberg amt, hvor han fylte en viktig offentlig rolle. I denne stillingen nedla han et stort og vanskelig arbeid med å skaffe mat til amtets innbyggere. Spesielt var det store problemer med å skaffe nok forsyninger til jernverkene i amtet. Han var også medlem av borgerrepresentasjonen i hjembyen».

Miljøet var religiøst, med innflytelse fra Brødremenigheten[xxvii], også kjent som Herrnhuter – en pietistisk retning innen protestantisk kristenhet. Om det var en mote eller en virkelig fromhet som hersket vites ikke.

Marie Severine von Cappelen

I 1813 var det brann i Skien, og Maria Severina og familien mistet boligen[xxviii]. De flyttet da til Mæla, som jo var stedet hun hadde giftet seg. Der bodde de altså, da det dro seg til 1814, det ble fredstraktat i Kiel, Notabelmøte på Eidsvold og åpent brev fra Christian Fredrik med oppfordring om å utse representanter for både det sivile og det militære samfunn til et møte på Eidsvold 10 april, der Norge skulle gis en ny forfatning.

I Skien møttes byens embedsmenn og tolv utvalgte menn 4 mars 1814 og ble enige[xxix] om at Grosserer og Borger-Repræsentant Didrik v. Cappelen burde sendes til Eidsvold.

Dermed hadde Marias mann, i motsetning til mange andre, god tid til å forberede seg til forhandlingene, og sikkert til å samtale med Severin Løvenskiold, som tre uker senere ble valgt[xxx] til å representere Bratsberg Amt. Han bodde på Fossum, bare noen kilometer vekk.

For å nå frem til Eidsvold til den fastsatte tiden, en avstand på 210 kilometer på moderne veier, måtte vel Maries mann reise rundt 6 eller 7 april, hvis han da ikke gjorde seg ande ærend underveis. Under forhandlingene sluttet Cappelen seg til unionspartiet, men var i spesielt aktiv i møtene – og så tok forsamlingen slutt. Med det forlot han politikken, i det minste på nasjonalt plan. Og familien gikk tilbake til det daglige livet på Mæla.

I 1825[xxxi] finner man Maria og mannen, de er nå henholdsvis 47 og 64 år gamle,

Store Mæla

på Mæla. Sammen  med dem bor Hans (22); Mariane (21); Elize (16) – det må vel være det Elisabeth Catharina ble kalt i det daglige – og Sophie Larine(?) Benedicte (21) Cappelen. Den siste er vel gjerne en slektning. Dessuten finner man Lovise Jessen og Jomfru Bolette Tolhmann der, hvem de er, er ikke kjent. Maria og manne synes å ha tatt til seg et fosterbarn, 11-åringen Niels Brandsdorff. Og til slutt, kontorfullmektigen Hans S. Bolvig (35).

Bare tre år senere døde Marias mann. Han gikk bort på Mæla 30 april, noe over 66 år gammel, og ble begravet[xxxii] i Skien 14 mai 1828.

Maria rykket inn annonse i avisen[xxxiii]:

«Dødsfald
        Sørgeligst bekjendtgjøres, at det behagede Forsynet ved rolig Overgang til Evigheden at hjemkalde min inderlig elskede Mand, Diderik von Cappelen, den 30te f. M., i sit 67de Aars Alder, efter 28 Aars lykkeligt Ægteskab. Med 7 Børn begræder jeg Tabet af den kjærligste Mand og bedste Fader. Condolence frabedes.
        Mela pr. Skien, den 4de Mai 1828.
                                            Marie v. Cappelen,
                                                    Født Blom».

Hun fikk bare fire år til, Maria Severine. Hun døde på 2 november 1832 og ble begravet[xxxiv] 8 samme måned.


[i] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 204-205
[ii] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1717-1779, s. 201
[iii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 208-209
[iv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 220-221
[v] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 230-231
[vi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 362-363
[vii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 86-87
[viii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 278-279
[ix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 152-153
[x] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 158-159
[xi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 432-433
[xiii] Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk forening: prestarkivet mikrofilm 1-2, p 210/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xiv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 166-167
[xv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 174-175
[xvi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 186-187
[xvii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1796-1814, s. 239
[xviii] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058303000589
[xix] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058303000695
[xxi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 190-191
[xxii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 194-195
[xxiii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 196-197
[xxiv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 356-357
[xxv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1792-1814, s. 214-215
[xxix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 28, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xxx] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 61, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xxxii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1843, s. 107
[xxxiv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1843, s. 115