383 Caroline Oftedahl

Caroline bel født 18 oktober 1827, i Christiansand. Hun ble båret til dåpen[i] 7 januar 1828 og hadde da fadrene Fru Schelven; Frøken Friderika Schousbøe; Hr Stiftamtmand Schoubøe; Stifts[NN] Thor Ragstad; og Assessor Preus.

Foreldrene var Anne Norberg og Lars Andreas Oftedahl. Hvornår de to møttes er ikke kjent – men man må vel tro at de hadde «hjelp» av sine respektive familier. Som forlovere hadde de Pastor Larsen til Tved og Thomas Norberg. Vielsen[ii] fant sted i kirken uten forutgående lysning, de hadde kongelig bevilling, 1 mai 1807.

Til å begynne med bodde paret i Kristiansand, der de fikk sitt første barn to år efter bryllupet. Lauritz Thomas kom til verden 29 juli 1809, og var vel i utgangspunktet ikke frisk, og ble hjemmedøpt 15 august. Han døde før dåpen kunne stadfestes i kirken. Derfor er han kjent kun gjennom begravelsen[iii], som fant sted 25 august.

Året efter ble Carolines far sogneprest til Rennesøe, og tok over fra Arve Christian Linde Heiberg som, efter 20 år i kallet, pensjonerte seg[iv]. Oftedahl ble utnevnt 5 mai 1809, men overtok ikke før 6 mai 1810[v] – det var vel enklere å gjøre det slik. I kirkeboken er det notert[vi] at «2den Søndag efter Paasche blev jeg L. Oftedahl indsat i Hausken Kirke af Provst Stören, som med sann Kiærlighed holdt Provste-Visitas».

Moren var nokså langt på vei med barn da de flyttet de 25-26 milene fra Kristiansand, både over land og over sjø. Men de var på plass 20 august 1810. for da kom Carolines storesøster Ellen Else Marie til verden. Det skjedde sensommeren 1810. Pikebarnet ble døpt[vii] i Hausken kirke – den som ble revet i 1852 – av Provst Heiberg 31 august samme år. Fadrene hennes ble Provstinde Heiberg; Iver Oftedals Kone; Kof. Anna Riber; Lieutenant Oftedahl; og Iver Oftedahl paa Ladegaard.

Året efter ble det enda en pike, Theodora. Hun så dagens lys 4 februar 1812 og ble hjemmedøpt[viii] samme dag. Theodora levet ikke opp, men døde snart efter fødselen og ble begravet[ix] 8 februar.

Carolines storesøster Laura Thomine kom til verden 2 juli 1813 og ble døpt[x] 1 august. Fadrene var Ingeborg Hoversteen; Severine Hagland; Martha Viig; Jens Norberg; Peder Berge; Erik Olsen; og Anders Dahlager.

Og det ble 1814. Da kom Kielertraktaten i stand, det var notabelmøte på Eidsvold, og Christian Frederik utstedte et åpent brev til det norske folk der han ba om at det måtte velges representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april for å gi Norge en ny forfatning.

Valgene blant folket foregikk i to omganger: sognene utpekte valgmenn, og valgmennene møttes på amts-nivå for a utse dem som faktisk skulle sendes til Eidsvold. I Rennesø[xi] møttes man i Houskens Kirke 18 mars, og utså:

     • Af Houskens Sogn: Erik Rasmussen Ask og Johannes Jakobsen Haaversteen;
     • Af Sørbøe-Sogn: Præsten Oftedahl og Knud Samuelsen Rise;
     • Af Bjørn Knudsen Dysteland og Bjørn Bjørnsen Ask;
     • Af Udsteens Sogn: Garmann og Jon Rasmussen Hougvalstad;
     • Af Hviddingsøe-Sogn: Toldbetjent Henny og Ole Pedersen Haaland.

Valgmennene fra sognene i Stavanger Amt møttes i Stavanger knappe to uker senere, 24 mars. Der utså[xii] de Sognepræsten for Rennesøe Præstegjeld, Pastor Laurits Oftedahl; Kjøbmand Christen Mølbach af Egersund; og Bonden Askoud Olsen Regelstad af Findøe Præstegjeld, som sine representanter på Eidsvold.

Avstanden mellom Rennesøy og Stavanger er omkring 25 kilometer på moderne veier, og i 1814 var det flere sjø-reiser involvert, om enn ikke så lange: det var sikkert en dagsreise mellom de to stedene, så om Oftedahl reiste hjem fra byen så hadde han ikke så mye tid på seg før han måtte sette av sted til Eidsvold, rundt 650 kilometer fra Rennesøy. Den reisen tok nok borti en uke eller mer, og for å komme frem til 10 april måtte vel avreisen settes til helt i begynnelsen av april.

Lauras far var noe tilbakeholdene på Eidsvold, og gjorde ikke noen fremtredende figur, men var aktiv i saker han så som viktige, så som Eidsvoldsgarantien. I den forbindelse fremsatte han og kollegaen fra Egersund, Kjøbmand Mølbach, et skriftlig votum med en innledning som lød slik:

«Da vi, i Egenskab af Stavanger-Amts-Repræsentanter, ikke efter vor bedste Overbviisning ansee os istand til hverken at give eller negte vor Stemme, saavel til den foreslagne garantie af Statens Gjeld og de i dette Aar fornødne Udgifter som til de øvrige af Finants-Committeens Forslag: saa skylde vi os, vore Committenter og denne hæderlige Forsamling at fremlægge vore Grunder for ei at ansees enten for tankeløse, egnsindige, likegyldige ved vort Ansvar eller ved Norges Held og Hæder.

        1. Denne Forsamling, hvilken vi ogsaa have den Ære at bivaane, have vi aldrig betragtet for Andet end af Folket selvudvalgt Constitutions-Committee, som, efter Regentens Indbydelse, skulede udtænke og udarbeide de Bestemmelser, efter hvilke det selvstndige Norske Folk vilde lade sig regjere og selv deeltage i Regjeringen. Vi have aldrig kunnet forestille os den som en Rigsdags-Samling, under hvilket Navn vi ei heller vide, at dette Foretagende er bekjendtgjort. …»

Med andre ord: de var mot garantien. Ellers hadde Wergeland[xiii] dette å si om ham, som karakteristikk:

«Residerende Kapellan Oftedahl

                    «Man hørte ofte Dahl

                    Men aldri Oftedahl»

Lød en af Christies «Borgere», som ganske godt karakteriserer denne farveløse og tilbageholdende, men lærde og velvillige, Mand».

Hvordan det var eller ikke, så tok Riksforsamlingen slutt, siste møte var 20 mai. Dermed kom vel Oftedahl tilbake til familien og Rennesøy i begynnelsen av juni – litt avhengig av hva han – i profesjonell sammenheng, og annet – hadde av ærend underveis.

To år senere var det Anna Andrea, som så dagens lys 29 september 1816 og ble døpt[xiv] i Hauskens Kirke 10 november samme år. Fadrene var Birthe Daase; Eli Fuløen; Anna Hoversteen; Jacob Logn; og Lars Hagland.

Følgende år flyttet familien tilbake til Kristiansand, der Lars Oftedahl ble residerende kapellan[xv]. Akkurat hvor de slo seg ned er ikke kjent, men det var sikkert ikke uvelkomment for Anne å komme tilbake til det miljøet hun var vokst opp i.

Thomine Christine født i Christiansand. Hun ble døpt[xvi] 31 august 1818 og hadde da fadrene Fru Bispinde Sørensen; Madame Dorthea Foss; Adjunkt Andreas Andersen; Erik Oftedahl; og Contorist Søren Petersen.

Laura kom til verden Christiansand 7 mars 1823. Da hun ble døpt[xvii] 1 mai hadde foreldrene valgt som fadre Moderen, Fru Oftedahl; Hr Biskop Sørensen; Konsul Christian Mathiesen; Forvalter Fleischer; og Kjøbmand Jonas Kraft.

Lauritz Andreas meldte sin ankomst 28 januar 1825 og ble døpt[xviii] 20 april samme år. Fadrene var Fru Stiftprovistinde Storbel; Jfr. Lovise Rømer [?]; Hr Christen Johan Storm Munch; Hr Jacob Hansen, Sognepræst til Søgne; og Overlærer J. B. Schelven.

Og, altså, helt til slutt, Caroline.

Carolines far var blitt valgt til Stortinget i 1827, og til varamann i 1830 – og begge disse krevet sikkert at han brukte tid. Og så ble han utnevnt til sogneprest i Eiker – ifølge Norsk Biografisk Leksikon, som et resultat av irritasjon: «Grunnen til at han søkte embetet som sogneprest i Eiker skal ha vært at han 1830 ble ilagt skatt likt med stiftamtmannen. Dette gjorde ham så sint at han søkte seg bort fra Kristiansand. Han angret visstnok senere på denne beslutningen[xix]».

Hva grunnen var eller ikke var, familien ble å flytte – for morens del i en alder av 42, efter å ha født minst ti barn og sett minst fire av dem dø. Men til Eiker kom de og bodde på Hougs prestegård. Ellens far – visstnok meget svaksynt nå – kom inn i kommunens formannskap og andre hverv[xx], men hva moren gjorde er ikke kjent, annet enn at man kan anta at hun brukte tiden på barn, hus og menighet.

Caroline ble konfirmert[xxi] 16 oktober 1842. Med karakteren «meget godt» er hun ført opp som den første av 37 piker; guttene i kullet talte 71, så til sammen var de 118 ungdommer for presten denne høstsøndagen.

Året efter mistet Caroline sin far Lars Andreas Oftedahl, som døde 17 mars 1843, 62 år gammel. Han ble begravet[xxii] 24 samme måned.

Neste – og siste – gang Caroline kommer til syne er hun i Moss: det er ikke funnet noen indikasjon på hvorfor.

Frøken Caroline Oftedahl døde, 25 år gammel, i Moss 27 april 1852. Hun ble begravet[xxiii] der 5 mai. Dødsårsaken er oppgitt å være nervefeber.


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1827-1828, s. 6-7
[ii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1776-1818, s. 183-184
[iii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 43
[iv] Løwold, Oluf A., Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke, Dreyers Bogtr., 1891, p 17, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009011603006
[v] Løwold, Oluf A., Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke, Dreyers Bogtr., 1891, p 50, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009011603006
[vi] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 325
[vii] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 327
[viii] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 336
[ix] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 336
[x] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 345
[xi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 59, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 43, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xiii] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowski, 1842, p 30, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xiv] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1816-1837, s. 4-5
[xvi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 766-767
[xvii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 30
[xviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 82
[xx] Johnsen, Nils, Eker : træk av en storbygds saga, Publisert
[xxi] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0013b: Ministerialbok nr. I 13B, 1840-1845
[xxii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0013a: Ministerialbok nr. 13A, 1832-1845, s. 463
[xxiii] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1852-1869, s. 305